Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie oferty na realizację szkoleń/warsztatów dla studentów studiów I stopnia o profilu licencjackim kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1171969

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres ksztalceniedualne@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 11/2019/DU47” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksztalceniedualne@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla studentów na kierunkach Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji studentów na kierunku Pedagogika i Turystyka i Rekreacja poprzez udział w studiach dualnych odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla studentów na kierunkach Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja.

Pedagogika:
Nazwa szkolenia i wymiar godzinowy:
1. Jak rozpoznawać i wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej 8 godzin x 3 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 8 godzin x 3 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).
3. Warsztat Klanza Taneczne zabawy z chustą - 8 godzin x 3 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).
4. Badanie gotowości szkolnej baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich – 4 godziny x 3 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).
5. Badanie zagrożenia dysleksji według SWM - 4 godziny x 3 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).

Turystyka i Rekreacja:
1. Szkolenie z pierwszej pomocy, 8 godzin x 6 grup (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).
2. HACCP, 16 godzin x 4 grupy (szczegóły w zapytaniu ofertowym w załączniku).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany do 31.12.2019 roku, w terminach określonych przez Zamawiającego w Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku oraz Zamiejscowym Wydziale Ekonomii i Zarządzania WSB zlokalizowanym w Gdyni. Harmonogram szkoleń jest ściśle uzależniony od planu studentów (tryb stacjonarny i niestacjonarny).
Czas, liczba godzin
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla:
1. Jak rozpoznawać i wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej 8 godzin x 3 grupy, około 10 osób/gr.
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 8 godzin x 3 grupy, około 10 osób/gr.
3. Warsztat Klanza Taneczne zabawy z chustą - 8 godzin x 3 grupy, około 10 osób/gr.
4. Badanie gotowości szkolnej baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich – 4 godziny x 3 grupy, około 10 osób/gr.
5. Badanie zagrożenia dysleksji według SWM - 4 godziny x 3 grupy, około 10 osób/gr.
6. Szkolenie z pierwszej pomocy, 8 godzin x 6 grup, około 10 osób/gr.
7. HACCP, 16 godzin x 4 grupy, około 10 osób/gr.
Każda z grup każda zrealizuje pełen zakres warsztatu/szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczą warsztaty/szkolenia lub zapewnią prowadzenie warsztatu/szkolenia przez osobę-trenera spełniającego ten warunek,
b) Posiadają wykształcenie minimum wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia/warsztatu lub zapewnią prowadzenie szkolenia/warsztatu przez osobę-trenera spełniającego ten warunek.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów premiowanych na podstawie oświadczeń i CV Oferenta lub w przypadku osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1);
b) Życiorys zawodowy (CV) Oferenta lub CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu;
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia przez trenera szkoły wyższej lub certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia/warsztatu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
K 1 - Cena ofertowa brutto 80
K 2 - Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie/warsztat 20


K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie/warsztat
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: minimum dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: minimum piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Jeżeli Oferent proponuje więcej niż jednego trenera do wykonania przedmiotu zamówienia wykazuje wówczas doświadczenie każdego trenera osobno. Liczba punktów za doświadczenie (K2) będzie wówczas średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych trenerów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Kształcenie dualne na kierunku Pedagogika oraz Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU47/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Arkadiusz Kubale - szkolenie z pierwszej pomocy
data wpływu: 14.03.2019
kwota: 3 900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 225