Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr K/D/2/2019 z dnia 06.03.2019r. dotyczące wyboru Wykonawcy dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji w związku z realizacją projektu pn.:„Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”

Data publikacji: 06.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1171477

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienie w pkt 4. poz. lp.1 sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym (magnetronik z osprzętem) w zapytaniu ofertowym. Z treści ogłoszenia w pkt 4. wymienionym w tabeli poz. lp. nr 1 urządzenia, tj. sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym (magnetronik z osprzętem), nie wynika wprost iż chodzi dokładnie o urządzenie określone w nazwie w pkt 4. pozycja lp.1. dlatego dokonano zmiany opisu szcezgółowego przedmiotu zamówienia . Nowy opis w pkt 4. pozycja lp. 1: sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym (magnetronik z osprzętem), otrzymuje brzmienie:
Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów
Impulsowe pole magnetyczne - impusly: m.in. prostokatne, trójkątne, etc.
Możliwość modulacji impulsów.
Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego. Maksymalna indukcja impulsowa:min do 100 mT. Natężenie pola magnetycznego od 1 do min 100 mT.
Zakres częstotliwości min do160 Hz. Aplikatory:2 sztuki. Bank programów terapeutycznych. Ekran dotykowy. Opcjonalnie - zasilanie akumulatorowe. Gwarancja 24 miesiące. Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE.
Wprowadzona zmiana nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3) Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
4) Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost
w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP.
6) Oferent jest zobowiązany do kompletnego wypełnienia „Formularza ofertowego” . Opisany w formularzu ofertowym przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli oferent zaproponuje rozwiązania równoważne musi wskazać i uzasadnić zaproponowaną równoważność.
7) Zamawiający może wystąpić do Oferenta o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, jeśli uzna, że przedstawiony opis jest niewystarczający do oceny formalnej i ewentualne wyjaśnienia nie mają wpływu na przedmiot i zakres składanej oferty.
8) Podane w ofercie ceny na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Dla łącznej wartości zamówienia konieczne jest również podanie cen netto, brutto oraz stawki i wartości podatku VAT.
9) Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia (25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 a), jak również opłat i podatków.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
11) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
12) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
13) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14) Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
15) Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.
16) Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 14.03.2019r. go godziny 09:00
17) Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
a. drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: sces@caritas.pl z tematem wiadomości: „Dostawa sprzętów do DDOM” ;
b. osobiście w siedzibie Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Marii Panny 1, 25-010 Kielce, w kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów do DDOM”
c. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego – Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Marii Panny 1, 25-010 Kielce, z dopiskiem Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętów do DDOM”
18) W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
19) Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie
b. nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
20) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
21) Oferty nie spełniające wymagań określonych w pkt. 5 zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sces@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kozłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 341-58-17, lub:784-580-513,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia sprzętu jak niżej:
1. Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym (magnetronik z osprzętem)
2. Sprzęt do światłolecznictwa – zestaw (solux, statyw, okulary)
3. Sprzęt do kinezyterapii (ugul z osprzętem)
4. Sprzęt do kinezyterapii - drabinki
5. Ultradźwięki z osprzętem
6. Laser z osprzętem
7. Ekg z osprzętem
8. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i do reanimacji
9. Aparat do krioterapii
10. Sprzęt do elektrolecznictwa
11. Materiały medyczne : glukometr , stetoskop, ciśnieniomierz
Proszę o wskazanie cen jednostkowych brutto sprzętów podanych powyżej oraz ceny łącznej całego zamówienia.
Szczegóły w załączniku nr 1 - zapytanie ofertowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

3.1. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji dostawy sprzętów specjalistycznych do rehabilitacji dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie dostarczenia sprzętu jak niżej:
1sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym (magnetronik z osprzętem)- 1. SZT Z OPRZĘTEM.
Aparat 2-kanałowy, powiększony zakres prądów. Aparat powinien posiadać: protokoły pogrupowane według efektów terapeutycznych możliwość stosowania terapii skojarzonej (równoczesna terapia ultradźwiękowa i elektroterapia), Tryb prądu stałego i stałego napięcia. W skład zestawu wchodzą co najmniej: 2 pary przewodów do elektrod, 4 elektrody, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod, zasilacz.
2 Sprzęt do światłolecznictwa – zestaw (solux, statyw, okulary)- 1 ZESTAW
Urządzenie medyczne do terapii ŚWIATŁEM,Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy sterownik z zegarem zabiegowym i regulacją natężenia promieniowania, wyświetlacz cyfrowy wskazuje natężenie i pozostały czas do zakończenia zabiegu. Zestaw obejmuje: okulary ochronne, statyw, filtr czerwony i niebieski.
3 sprzęt do kinezyterapii (ugul z osprzętem)-1 SZT. Z OSPRZĘTEM.
Kabina UGUL z do ćwiczeń i zawieszeń, wymiary 2x2x2m (8 segmentów), przeznaczona do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami jednocześnie. Opisz szczegółowy Osprzętu w zapytaniu ofertowym.
4 Sprzęt do kinezyterapii – drabinki- 1 SZT.
Drabinka gimnastyczna drewniana, przyścienna o wymiarach: 220x90 cm
5 Ultradźwięki z osprzętem- 1 SZT Z OSPRZĘTEM
Aparat do terapii ultradźwiękowej 1-kanałowy z głowicą ultradźwiękową 5cm2, 1/3 MHz, żel 300ml, zasilacz. Aparat powinien posiadać gotowe programy i encyklopedie terapeutyczne; tryb ciągły i impulsowy.
6 Laser z osprzętem 1 SZT Z OSPRZĘTEM
Aparat do laseroterapii z automatyczną kalkulacją parametrów terapii: dawka, powierzchnia, odległość i moc. 1-kanałowy, sonda podczerwona 400mW, okulary 2 szt, encyklopedia z programami terapeutycznymi; możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych.
7 EKG z osprzętem 1 SZT Z OSPRZĘTEM
12-kanałowe EKG z kolorowym ekranem dotykowym 5,7", szerokość wydruku 112mm, podgląd 12 kanałów na ekranie. W skład zestawu wchodzą: komplet elektrod, kabel pacjenta, przewód, żel minimum 300ml, papier - rolka 112mm.
8 Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i do reanimacji- 1 ZESTAW
Zestaw umieszczony w torbie wykonanej z materiału odpornego na zabrudzenia i mechaniczne uszkodzenia, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie, oznakowanej krzyżem.
Opisz szczegółowy zestawu w zapytaniu ofertowym.
9 Aparat do krioterapii - 1 SZT Z OSPRZĘTEM
Dostawa sprzętu wraz ze szkoleniem
Dane techniczne:- Czynnik chłodniczy: ciekły azot,
- Rodzaj zbiornika z pojemnością zbiornika (kg): min 12 kg
- Pojemność zbiornika (l): min 15 l,- Temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy) min:-160 C
- Ubytki samoistne bez włożonej grzałki (kg): do 0,10 kg
10 Sprzęt do elektrolecznictwa - 1 SZT Z OPRZĘTEM
2-kanałowe urządzenie do elektroterapii wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD . posiada 2 niezależne kanały co oznacza możliwość wykonania dwóch terapii dwuelektrodowych jednocześnie np. dwójce pacjentów lub w dwóch różnych miejscach jednemu pacjentowi.
11 Materiały medyczne:
11.1. Glukometr – 2 szt
Opis: CZAS POMIARU do 10 sekund
POJEMNOŚĆ PAMIĘCI min 500 wyników pomiarów
Możliwość przeglądania średnich pomiarów z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni.
11.2 Stetoskop – 2 szt –
stetoskop anestezjologiczny z pojedynczą płaską głowicą wykonaną z wysokiej jakości aluminium. do stosowania przy osłuchowym pomiarze ciśnienia krwi. Zewnętrzna sprężyna liry.
11.3.Ciśnieniomierz – 2 szt .
Automatyczny ciśnieniomierz naramienny, z uniwersalnym mankietem w zestawie.
Proszę o wskazanie cen jednostkowych brutto sprzętów podanych powyżej oraz ceny łącznej całego zamówienia.
Szczegóły w załączniku nr 1 - zapytanie ofertowe

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33140000-3 Materiały medyczne
33100000-1 Urządzenia medyczne
33690000-3 Różne produkty lecznicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany pierwszy termin dostawy sprzętów opisanych w pkt 4. Niniejszego zapytania ofertowego to od 19.03.2019 r. do 08.04.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

6.1. Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 złożą prawidłowo wypełnioną ofertę, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym,
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania i dołączonego KRS, CEIDG, inny dokument),

Wiedza i doświadczenie

Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie warunkujące wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Potencjał techniczny

Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
dysponują potencjałem osobowym - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Dodatkowe warunki

Warunki określające uprawnienia do wykonania działalności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
 nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

Warunki zmiany umowy

9.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) przesunięcia terminów, zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające dalsze prawidłowe wykonanie umowy, w uzasadnionym przypadkach wynikających z:
• siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy (za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu),
• zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• działań organów administracyjnych,
2) przesunięcia terminów realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, takimi jak brak kompatybilności urządzeń lub systemów, których zapewnienie leży po stronie Zamawiającego,
3) pojęć, definicji, użytych określeń, które przyczynią się do powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
4) zmian sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli dotyczą one możliwych do wykonania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań alternatywnych, które charakteryzują się lepszymi parametrami lub funkcjonalności względem pierwotnie określonych w zamówieniu,
5) zmian poszczególnych elementów systemu, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, jeżeli przedstawione zamienniki posiadają lepsze parametry lub funkcjonalności względem pierwotnie przedstawionych w ofercie,
6) zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów roboczych u Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia,
7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
9.2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8.1. Do Formularza ofertowego muszą być załączone następujące załączniki:
 Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)
Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:
10.1. Kryterium „Cena”: 80 pkt
Najniższa cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------- x 80 pkt., gdzie 1pkt.= 1%
Cena oferty badanej

10.2. Kryterium termin dostawy(T): 10 pkt
Zmawiający przyzna Oferentowi max 10 pkt, który wskazane najkrótszy termin dostawy.

Najkrótszy oferowany termin dostawy przez Oferenta – max. 10 pkt
Pozostali Oferenci z dłuższym czasem otrzymają – 0 pkt

10.3. Kryterium „Aspekty Społeczne ”(A): 10 pkt

Dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecznej (A) - aspekt społeczny - 10%.
W związku ze zobowiązaniem Zamawiającego wynikającego z Decyzji o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020 Nr Decyzji: RPSW. 09.02.03-26-0012/18-00 do stosowania aspektów społecznych w Zamówieniach Publicznych, podmiotom ekonomii społecznej wymienionym w Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (10 pkt.)

Ocena wg kryterium „Aspekty społeczne” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy:
- przy realizowaniu zamówienia będą stosowane aspekty społeczne, tj. określone j.w. – 10 pkt.
- przy realizowaniu zamówienia nie będą stosowane aspekty społeczne, tj. określone j.w. – 0 pkt.

10.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska największą sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (WP), obliczoną wg poniższego wzoru:
WP = C + A+T
gdzie:
WP - wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium cena, wyliczona według wzoru z pkt 10.1.
T - liczba punktów przyznanych w kryterium – najkrótszy termin dostawy, przyznana według zasad określonych z pkt 10.2.
A - liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „aspekty społeczne”, przyznana według zasad określonych z pkt 10.3.
Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

10.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:
a) złożył ofertę, której treść odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego
b) uzyska najwyższą ilość punktów.
10.6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz zamieści informacje na stronie www.kielce.caritas.pl
i na bazie konkurencyjności.
10.7. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały przedstawionych wymagań, zostaną odrzucone. Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana 1 oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tj. Caritas Diecezji Kieleckiej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej lub osobami wykonującymi w imieniu Caritas Diecezji Kieleckiej czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Adres

Jana Pawła II 3

25-013 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413445282

Fax

413446728

NIP

6570389452

Tytuł projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH

Numer projektu

RPSW.09.02.03-26-0012/18-00
Liczba wyświetleń: 503