Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/2019/RPO/WL

Data publikacji: 06.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1171435

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zamieścił wyjaśnienia do pytań. Zmianie uległ termin składania ofert. Aktualny termin to 15.03.2019r. godz. 9.00.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą lub kurierem na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00), w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 9:00
2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia i oznaczona następująco: „oferta na realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu usługi w zakresie pośrednictwa pracy dla 72 Uczestników Projektu"
”Nie otwierać przed dniem 15.03.2019r. godz. 9:30.”
3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego.
4. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.
5. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do biura projektu Zamawiającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2019r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.krezel@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Krężel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu usługi w
zakresie pośrednictwa pracy dla 72 Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 40 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy
na każdego uczestnika (40h/os dla 72osób).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 40 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy
na każdego uczestnika (40h/os dla 72osób), polegające w szczególności na:
-udzieleniu wsparcia w postaci przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji
pomocy,
-udostępnienie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez uczestnika projektu,
-przedstawienie form bezpośredniego kontaktu pracodawcy z kandydatami do pracy tj. giełda
pracy/targi pracy

Kod CPV

79611000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi poszukiwania pracy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany harmonogram realizacji: od podpisania umowy najpóźniej do 30 kwietnia 2020r.
Szczegółowy harmonogram przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku zmiany
terminu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Usługi pośrednictwa pracy muszą być prowadzone przez agencje zatrudnienia wpisane do KRAZ,
zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ).

Wiedza i doświadczenie

Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z
należytą starannością usługę polegającą na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z
zakresu pośrednictwa pracy, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania, zawartego w formularzu ofertowym
oraz wykazu usług (załącznik 4) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem
Zamawiającego)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy – wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która:
-posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub posiada certyfikaty/zaświadczenia
umożliwiające prowadzenie wsparcia w postaci pośrednictwa pracy.
- posiada minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnych spotkań
związanych z pośrednictwem pracy
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu
ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki znajdują się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Warunki zmiany umowy

a) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas
występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie
pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na
przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu
niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się
wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym
zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym
zamówieniem;
-wystąpienie siły wyższej;
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
(np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez
Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz usług wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
-oświadczenie Wykonawcy,
-informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo,
- oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - dotyczy osób fizycznych, które wybiorą
formę zatrudnienia umowę zlecenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za pośrednictwo pracy – 40%
- gotowość do przeprowadzenia pośrednictwa pracy (dalej: gotowość) – 40%
- liczba spotkań – 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość usługi brutto za pośrednictwo pracy - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
Cmin
C = ------------- x 40
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena
W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, do oceny oferty Zamawiający przyjmie kwotę brutto brutto.

Gotowość do przeprowadzenia pośrednictwa pracy – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 30 punktów
- za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia pośrednictwa pracy” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie pośrednictwa pracy.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia pośrednictwa pracy x 40%
Liczba spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 20%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- za liczbę 4 - 9 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca - 5 punktów,
- za liczbę 10 - 20 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca - 10 punktów,
- za liczbę powyżej 20 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca – 20 punktów.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do udziału w co najmniej 3 spotkaniach z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia.
Oferent/Wykonawca, który wskaże 3 i mniej spotkań zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G +S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia pośrednictwa pracy
S – liczba spotkań

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 303