Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/ek Wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Data publikacji: 06.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1171354

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24
Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2019 r. o godz. 9:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 14.03.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Połonkiewicz, Zofia Możeluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 524 55 35, 89 524 55 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziałów:
1.1. Medycyny Weterynaryjnej (WMW),
1.2. Bioinżynierii Zwierząt (WBZ)
1.3. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (WKŚiR)
w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Ilość osób objętych wsparciem: 110 (słownie: sto dziesięć), w tym:
2.1. z WMW: 40 osób
2.2. z WBZ: 20 osób
2.3. z WKŚiR: 50 osób
Przeprowadzenie na wstępie bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika projektu oraz podsumowane analogicznym badaniem, pozwoli określić wymiernie stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.

Badanie bilansu kompetencji przeprowadzone zostanie w oparciu o metodę bilansu kompetencji zaproponowaną przez Wykonawcę. Dopuszcza się modyfikację metody przez Zamawiającego oraz zaproponowanie innych podobnych metod wykorzystujących inne narzędzia. Badanie kompetencji może być realizowane w oparciu o kwestionariusz oraz ankiety. Dodatkowo Wykonawca po przeprowadzeniu usługi opracuje raport zawierający wyniki kompetencyjne w kontekście zrealizowanego wsparcia.

Bilans kompetencji dla każdego studenta/studentki będzie realizowany w dwóch etapach poprzez indywidualne spotkania osób objętych wsparciem z doradcą zawodowym:
a) Etap 1: przed przystąpieniem studenta do wsparcia, o którym mowa w punkcie 2.3, w ramach projektu;
b) Etap 2: po zakończeniu przez studenta udziału we wsparciu, o którym mowa w punkcie 2.3 (w ciągu 4 tygodni po zakończeniu realizacji ostatniej formy wsparcia w ramach projektu).

Łączny wymiar usługi wynosi 2 godziny dla każdego studenta/studentki (po 1 godzinie w każdym etapie).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi bilansu kompetencji dla studentów/ek Wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziałów:
- Medycyny Weterynaryjnej (WMW),
- Bioinżynierii Zwierząt (WBZ)
- Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (WKŚiR)
w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Ilość osób objętych wsparciem: 110 (słownie: sto dziesięć), w tym:
- z WMW: 40 osób
- z WBZ: 20 osób
- z WKŚiR: 50 osób
3. Celem usługi jest określenie różnicy pomiędzy stanem wyjściowym i wejściowym kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez osoby objęte wsparciem przed rozpoczęciem i po zakończeniu udziału we wsparciu merytorycznym w projekcie.
Przeprowadzenie na wstępie bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika projektu oraz podsumowane analogicznym badaniem, pozwoli określić wymiernie stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.
4. Badanie bilansu kompetencji przeprowadzone zostanie w oparciu o metodę bilansu kompetencji zaproponowaną przez Wykonawcę. Dopuszcza się modyfikację metody przez Zamawiającego oraz zaproponowanie innych podobnych metod wykorzystujących inne narzędzia. Badanie kompetencji może być realizowane w oparciu o kwestionariusz oraz ankiety. Dodatkowo Wykonawca po przeprowadzeniu usługi opracuje raport zawierający wyniki kompetencyjne w kontekście zrealizowanego wsparcia.
5. Bilans kompetencji dla każdego studenta/studentki będzie realizowany w dwóch etapach poprzez indywidualne spotkania osób objętych wsparciem z doradcą zawodowym:
- Etap 1: przed przystąpieniem studenta do wsparcia, o którym mowa w punkcie 2.3, w ramach projektu;
- Etap 2: po zakończeniu przez studenta udziału we wsparciu, o którym mowa w punkcie 2.3 (w ciągu 4 tygodni po zakończeniu realizacji ostatniej formy wsparcia w ramach projektu).

Łączny wymiar usługi wynosi 2 godziny dla każdego studenta/studentki (po 1 godzinie w każdym etapie).

6. Bilans kompetencji, określony indywidualnie dla każdego uczestnika Projektu, powinien zawierać następujące elementy:
- Identyfikację aktualnego stanu kompetencji i kwalifikacji,
- Ocenę predyspozycji, zainteresowań, słabych i mocnych stron,
- Ocenę różnicy pomiędzy stanem kompetencji i kwalifikacji uczestników Projektu przed rozpoczęciem Projektu i po otrzymaniu wsparcia,
- Analizę stopnia zminimalizowania słabych stron studenta po zrealizowaniu wsparcia oraz rozwinięcia jego mocnych stron.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Szczegółowe terminy przeprowadzenia usługi Zamawiający ustali z Wykonawcą w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, przy czym:
1.1. dla studentów WMW pierwszy etap bilansu zostanie zrealizowany w dniach od 28 marca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r., a drugi etap bilansu zostanie zrealizowany sukcesywnie w okresie między 15 kwietnia 2019 r. a 30 czerwca 2019 r., przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o szczegółowym terminie zakończenia przez każdego uczestnika udziału we wsparciu merytorycznym, o którym mowa w punkcie 2.3.1. w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu wsparcia;
1.2. dla studentów WBZ pierwszy etap bilansu zostanie zrealizowany sukcesywnie w okresie między 28 marca 2019 r. a 31 maja 2019 r., drugi etap bilansu zostanie zrealizowany sukcesywnie w okresie między 15 kwietnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r., przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie rozpoczęcia przez każdego uczestnika udziału we wsparciu merytorycznym, o którym mowa w punkcie 2.3.1 nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia, oraz o szczegółowym terminie zakończenia przez każdego uczestnika udziału we wsparciu merytorycznym, o którym mowa w punkcie 2.3.1. w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu wsparcia;
1.3. dla studentów WKŚiR pierwszy etap bilansu zostanie zrealizowany sukcesywnie w okresie między 1 kwietnia 2019 r. a 31 maja 2019 r., drugi etap bilansu zostanie zrealizowany sukcesywnie w okresie między 18 kwietnia 2019 r. a 30 września 2019 r., przy czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie rozpoczęcia przez każdego uczestnika udziału we wsparciu merytorycznym, o którym mowa w punkcie 2.3.1 nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia, oraz o szczegółowym terminie zakończenia przez każdego uczestnika udziału we wsparciu merytorycznym, o którym mowa w punkcie 2.3.1. w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu wsparcia;


2. Spotkania doradcy zawodowego z osobami objętymi wsparciem mogą odbywać się w każdy roboczy dzień tygodnia (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 18:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać minimum warunek, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. winien być wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (minimalny zakres wykonywania działalności – poradnictwo zawodowe).

Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia.

Niniejszy warunek dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa zawodowego (doradztwa zawodowego) nie są zobowiązane do potwierdzania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia), minimum jednym doradcą zawodowym, posiadającym co najmniej:
a) wykształcenie wyższe lub ukończone podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego lub posiadającym licencję doradcy zawodowego;
b) doświadczenie zawodowe w świadczeniu doradztwa zawodowego dla minimum 20 osób, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert

Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do ofert oświadczenia wykonawcy (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia) zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dołączonych do oferty dokumentów (kopii dokumentów) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje doradcy zawodowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy w danej części zamówienia i bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w danej części zamówienia w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby pełniącej funkcję doradcy zawodowego na nową osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty wskazane w ofercie dla dotychczasowego doradcy zawodowego (przy czym przyznana w ocenie kryteriów punktacja, nie może być mniejsza niż uzyskana przez zastępowanego doradcę zawodowego). Zmiana doradcy zawodowego wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem. Z tytułu zmiany doradcy zawodowego, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną i nie uzupełniono pełnomocnictwa.
4. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie – w zakresie zmniejszenia maksymalnej liczby godzin świadczenia usługi w danej części zamówienia.
3. W przypadku zrekrutowania większej liczby uczestników do projektu – w zakresie zwiększenia do 40% maksymalnej liczby godzin usługi w danej części zamówienia
4. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
5. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu na jaki została zawarta umowa.
6. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia) umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany terminu realizowania zadania objętego umową o dofinansowanie projektu – w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy/zadania, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
• Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem)
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:

„Oferta na wykonanie usługi bilansu kompetencji dla studentów Wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pt. „Program rozwojowy UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie otwierać przed 14.03.2019 r. przed godziną 9:30”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

W przypadku zrekrutowania do projektu większej liczby studentów/studentek niż zakładana, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia do 40% maksymalnej liczby godzin usługi w danej części zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Każda część zamówienia będzie oceniania oddzielnie. W przypadku każdej części zamówienia Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

W każdej części zamówienia za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

1. cena usługi danej części zamówienia 80% = 80 pkt
Przedstawiona cena musi być stawką brutto za przeprowadzenie bilansu kompetencji przed i po wsparciu merytorycznym dla jednej osoby w wymiarze 2 godzin w ramach zamówienia.
Kryterium cena obliczane jest wg. wzoru:
Kryterium nr 1:
C = (Cmin / Cof) x waga kryterium
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert na realizację zamówienia
Cof – cena brutto badanej oferty,
C – ilość punktów za cenę brutto przyznanych danej ofercie na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez oferentów cenę brutto w złotych polskich.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

2. doświadczenie osoby wykonującej usługę 20%=20 pkt
Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
W ramach kryterium „doświadczenie”, punkty zostaną przyznane za wykazane przez Wykonawcę doświadczenie doradcy zawodowego wskazanego do przeprowadzenia usługi, w okresie ostatnich 3 lat (36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert):
- przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego dla 21 - 30 osób w wymiarze min. 1 godziny na osobę w ciągu ostatnich 3 lat – 5 punktów
- przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego dla 31 - 40 osób w wymiarze min. 1 godziny na osobę w ciągu ostatnich 3 lat – 10 punktów
- przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego dla 41 - 50 osób w wymiarze min. 1 godziny na osobę w ciągu ostatnich 3 lat – 15 punktów
- przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego dla 51 i więcej osób w wymiarze min. 1 godziny na osobę w ciągu ostatnich 3 lat – 20 punktów

Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
R = C + D
R - łączna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów badanej oferty za kryterium ceny
D - liczba punktów badanej oferty za kryterium doświadczenia

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI POSTĘPOWANIA:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia / wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 40% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
5. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która będzie miała najkorzystniejszy bilans punktowy w ww. kryteriach oceny ofert.
6. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert w poszczególnych częściach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.


Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
a) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
b) podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
c) podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
cena za realizację zamówienia winna zawierać wszystkie powyższe składki tj., należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

Adres

Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895234913

Fax

895233880

NIP

7393033097

Tytuł projektu

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z310/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INNOVASPAL, Przedsiebiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.
data wpłynięcia oferty: 13.03.2019 r.
cena: 12 100,00 PLN
Liczba wyświetleń: 264