Strona główna
Logo unii europejskiej

„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""

Data publikacji: 06.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1171349

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego przy ul. Waszyngtona 1 w Krakowie (30-204) w biurze Komitetu, w terminie do dnia 15.03.2019 roku, do godziny 10:00.
2. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 14:00.
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt.1.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy
Komitet Kopca Kościuszki
w Krakowie
Al. Waszyngtona 1,
30-204 Kraków
OFERTA
na
„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""
Nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r., godz. 10.30

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po rozstrzygnięciu postępowania.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, ze zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, z zastrzeżeniem, że koperta zawierająca zmiany powinna być oznakowana napisem „ZMIANA OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"",
8. Koperty zawierające zmiany zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian, przy czym koperta powinna być oznaczona „WYCOFANIE OFERTY [Nazwa Wykonawcy] w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"",
10. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą, podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Leszek Cierpiałowski - Dyrektor Biura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 12/425 11 16, tel. kom.: 609 100 736

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"" z przeznaczeniem głównie dla osób niewidomych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"" z przeznaczeniem głównie dla osób niewidomych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznej Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko"" z przeznaczeniem głównie dla osób niewidomych zgodnie z poniższym opisem oraz planami, rysunkami i detalami stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wyciąg z Atlas Twierdzy Kraków „ Seria I Tom 3 FORT 2 „Kościuszko” wydane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1994.
Makieta rekonstrukcyjna, dotykowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
- Kopiec Kościuszki,
- Fort nr 2 "Kościuszko"
jako główna część całości z czasów austriackich. Makieta ma być rekonstrukcją fortu z okresu międzywojennego z czasów stacjonowania Wojska Polskiego, a więc czasu kiedy fort był kompletny. Celem będzie pokazanie fortu sprzed komunistycznych rozbiórek powojennych, ma ukazać jego potęgę i pomóc wyobrazić sobie wszystkim zwiedzającym ( nie tylko niewidomym i słabo widzącym) jego kształt i przestrzenność. Obecnie bez przestrzennej, rekonstrukcyjnej makiety bardzo trudno zrozumieć zwiedzającym istotę i sens ocalałych zabudowań fortecznych. Makieta będzie spełniać funkcję edukacyjną zarówno dla osób widzących oraz osób niepełnosprawnych w tym niewidomych.
Makieta ma nawiązywać stylem i sposobem wykonania do makiet znajdujących się na Drodze Królewskiej w Krakowie.
Lokalizacja makiety - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Sposób wykonania:
1. Sporządzenie szkiców wykonawczych i wizualizacji do akceptacji Zamawiającego - rozpoczęcie realizacji możliwe tylko i wyłącznie po akceptacji szkiców i wizualizacji prze Zamawiającego,
2. Wykonanie modelu makiety artystyczne, rzeźbienie odręczne,
3. Odlew z atestowanego brązu ,
4. Postument z płyt granitowych ( czarny granit fakturowany płomieniowo gr. 6 cm ) ,
5. Montaż - pręty gwintowane ze stali nierdzewnej ,
6. Zabezpieczenie przed wandalizmem - wypełnienie postumentu betonem,
Wymiary:
1. Wymiary krańcowe makiety długość: 120 cm / szerokość: 120 cm /wysokość: 130 - 145 cm,
2. Wymiary postumentu: długość 60 cm / szerokość 60 cm / wysokość 75 cm,
3. Makieta w formie wielokąta,
Opisy na makiecie:
1. Treść w języku polskim i angielskim,
2. Treść opisana Brajlem ( polski i angielski ),
3. Poszczególne elementy fortyfikacji będą miały dodatkowe opisy na makiecie obok obiektów,
4. Treść napisów zostanie opracowana przez Zamawiającego,
W celu spełnienia oczekiwań wszystkich grup społecznych o różnych rodzajach niepełnosprawności należy przyjąć uniwersalne metody projektowania eliminujące wszelkie bariery. Trasa dla niepełnosprawnego turysty na której będzie znajdować się makieta jest przede wszystkim trasa dotykową. Przewiduje się, że obiekty na makiecie będą dotykane przez wszystkie osoby, dlatego zadbać trzeba o wysoki poziom estetyczny. Projektowana makieta musi zawierać minimum dla poszczególnych niepełnosprawność. (np. wysokość dostosowana dla osób na wózkach) Podstawowym celem makiety jest przekazanie konkretnych informacji dotyczących Kopca Kościuszki wraz z Fortem. Poznanie przez dotyk przebiegać ma od ogółu do szczegółu. Makieta wieloelementowa musi zawierać informację dotycząca poszczególnych głównych obiektów, dopiero później po rozpoznaniu całego terenu można poznać poszczególne obiekty. (czyli widzimy / dotykamy całość ale również widzimy/dotykamy detale architektoniczne: struktura cegieł, krenelaże, wieżyczki w kaplicy itd.). Makieta powinna zawierać plan całego założenia architektonicznego – mapka (w miarę możliwości gabarytowych makiety) oraz opisy i podpisy poszczególnych obiektów (według zamieszczonej legendy) w języku Brajla, polskim i angielskim. Makieta powinna zawierać łatwy do odnalezienia element służący do identyfikacji skali oglądanego obiektu w postaci wymiaru postaci człowieka – Tu jesteś.

Kod CPV

34999400-0

Nazwa kodu CPV

Modele w skali

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
92312000-1 - Usługi artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a więc w szczególności zrealizował usługi obejmujące wykonanie co najmniej 3 makiet zewnętrznych odlewanych z brązu z przeznaczeniem dla osób niewidomych.

Potencjał techniczny

Nie formułuje się warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie formułuje się warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

Nie formułuje się warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z par. 7 załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
1) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
4) wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego wraz dokumentami wymienionymi w Rozdziale VII, pkt. A, ppkt. 2,
5) polisa ubezpieczeniowa/inny dowód posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie wymaganej przez Zamawiającego w treści Rozdziału VI pkt. 1, ppkt. 1.3.,
6) dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
7) pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną,

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty oceniane będą w skali 10 punktowej dla każdego z kryteriów.
2. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Kryterium 1 Cena ofertowa – waga kryterium 80%
Kryterium 2 Termin wykonania – waga kryterium 20%

a. W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:
Spośród wszystkich ofert, oferta z najniższą ceną ofertową zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 10 x 80% gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie
- Cbad - cena badanej oferty
Składniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktów zostaną w razie konieczności zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b. W ramach kryterium 2 Termin wykonania:
Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia do dnia 31.10.2019 r. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania. Oferta o najkrótszym terminie wykonania liczonym w dniach kalendarzowych otrzyma najwyższą ilość 10 punktów które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium (20%).
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru:
Liczba punktów = (Tmin/Tbad) x 10 x 20%
- Tmin – Termin najkrótszy wykonania liczony w dniach kalendarzowych spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.
- Tbad – Termin wykonania liczony w dniach kalendarzowych w badanej ofercie.
Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Końcowa ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w każdym kryterium po uwzględnieniu odpowiedniej wagi kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Maksymalna liczba przyznanych punktów wynosi 10. Wynik zostanie podany do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku równego wyniku decydować bezie kryterium ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt. 2 Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOMITET KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE

Adres

al. Jerzego Waszyngtona 1

30-204 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124251116

Fax

12 425 11 16

NIP

6761004552

Tytuł projektu

Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. " Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Karol Badyna,Pracownia Rzeźby "FORMA"
ul. T. Ważewskiego 53a
30-499 Kraków
Oferta z dnia 13.03.2019 r.
Cena: 75 600,00 zł
Liczba wyświetleń: 358