Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ ostrołęckim (ID: 3.1.14.26) 2/ radomskim część A (ID: 3.1.14.27a) 3/ radomskim część B (ID: 3.1.14.27b 4/ bialskim część A (ID: 3.3.06.09a) 5/ bialskim część B (ID:3.3.06.09b) 6/ chełmsko –zamojskim część A2 (ID: 3.3.06.10a2) 7/ chełmsko –zamojskim część B1 (ID: 3.3.06.10b1) 8/ chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3) 9/ lubelskim część B1 (ID: 3.3.06.11b1) 10/ włocławskim część A (ID: 3.6.04.08a) 11/ włocławskim część B (ID: 3.6.04.08b) 12/ świeckim (ID: 3.6.04.68)

Data publikacji: 15.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

1171272

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-03-18 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazania miejsca publikacji części OPZ
2019-04-02 Udzielono wyjaśnień na pytania Wykonawców oraz zmieniono postanowienia Zapytania Ofertowego (w tym IDW, załącznik nr 2 do IDW – kosztorys) zgodnie z opublikowanym pismem pn. ”Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z informacją o zmianach zapytania ofertowego” oraz treścią tekstów ujednoliconych powołanych dokumentów
2019-04-10 Dodano pytania wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r., do godziny 10.00, w recepcji budynku siedziby Zamawiającego INEA PARK w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 84; 62-081 Przeźmierowo (powiat poznański).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Wojciechowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie i budowę Sieci szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarach inwestycyjnych :w następujących Podregionach:
1/ ostrołęckim (ID: 3.1.14.26)
2/ radomskim część A (ID: 3.1.14.27a)
3/ radomskim część B (ID: 3.1.14.27b
4/ bialskim część A (ID: 3.3.06.09a)
5/ bialskim część B (ID:3.3.06.09b)
6/ chełmsko –zamojskim część A2 (ID: 3.3.06.10a2)
7/ chełmsko –zamojskim część B1 (ID: 3.3.06.10b1)
8/ chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3)
9/ lubelskim część B1 (ID: 3.3.06.11b1)
10/ włocławskim część A (ID: 3.6.04.08a)
11/ włocławskim część B (ID: 3.6.04.08b)
12/ świeckim (ID: 3.6.04.68)

2) przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej w standardzie określonym w Załączniku nr 7 do OPZ oraz Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej.
3) Dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aktywnych.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części odpowiadające obszarom inwestycyjnym (podregionom). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących jeden lub więcej obszarów, z uwzględnieniem postanowień Zapytania Ofertowego.

Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje budowę sieci światłowodowej, w tym przede wszystkim:
- przeprowadzenie wizji lokalnej trasy,
- przygotowanie definiowanej w IPU Dokumentacji Budowy.
- roboty budowlane, w tym zapewnienie materiałów potrzebnych do wykonania tych robót,
- typowe prace związane z budową sieci doziemnej w pasie drogi,
- budowę mikrokanalizacji,
- instalację studzienek kablowych,
- instalację szaf wewnętrznych i zewnętrznych,
- budowę przyłącza energetycznego do szaf zewnętrznych,
- budowę linii napowietrznej,
- wykonanie przewiertów,
- odtworzenie nawierzchni,
- inne prace związane z budową sieci kablowej,
- wciąganie lub wdmuchiwanie kabla do mikrokanalizacji, kanalizacji kablowej, przepustów i rurociągów,
- instalację samonośnego kabla podwieszanego,
- instalację przełącznicy,
- instalację oraz spawanie muf przełącznicowych,
- instalację sprzęgacza (splittera),
- przygotowanie i spawanie kabla abonenckiego w mufie połączeniowej i zostawienie zapasu kabla abonenckiego przy złączu,
- instalację szafy wewnętrznej, zawierającej ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem w Jednostkach Oświatowych,
- pomiar gotowego łącza światłowodowego,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
- kontrolę optymalnego (pod względem kosztów budowy) zaprojektowania przez projektanta powołanej sieci,
- wykonywanie zadań informacyjnych związanych z realizowanymi pracami.
- dostawę urządzeń aktywnych,

Zakres rzeczowy świadczenia Wykonawcy, w tym robót budowlanych określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Rozdziale II ZO oraz IPU. Następujące części Rozdział II. ZO (Załączniki do OPZ) obejmują informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego:
- Standard budowy światłowodowej sieci FTTH – załącznik nr 1 do OPZ
- Projekt Koncepcyjny budowy sieci – Załącznik nr 1a do OPZ,
- Standard Dokumentacji Budowy – Załącznik nr 6 do OPZ,
- Standard Dokumentacji Odbiorowej – Załącznik nr 7 do OPZ,
- Wyliczenie Kamieni Milowych – Załącznik nr 9 do OPZ,
- Szczegółowe wymagania w zakresie parametrów jakościowych usuwania wad i usterek – Załącznik nr 10 do OPZ,
- Opis aplikacji on-line służącej do raportowania postępu prac przez Wykonawcę – Załącznik nr 11 do OPZ,
- Zapotrzebowanie i Wymagania dla Urządzeń Aktywnych – Załącznik nr 15 do OPZ (wszystkie jego części)
Powołane dokumenty zostaną udostępnione potencjalnym Wykonawcom przez Zamawiającego, przy użyciu serwera Zamawiającego, po przesłaniu przez Zamawiającego danych dostępowych za pośrednictwem e-mail – niezwłocznie, w terminie 3 (trzech) dni, po uprzednim przesłaniu Zamawiającemu skanu oświadczenia Wykonawcy o zachowaniu poufności, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do IDW, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy wraz z: a) skanami dokumentów potwierdzających to umocowanie oraz b) skanem potwierdzenia nadania oryginałów powołanych dokumentów do Zamawiającego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane świadczenia Wykonawcy na warunkach określonych w IDW oraz IPU.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawców określa IPU.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

UWAGA! Z uwagi na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności związane z maksymalnym rozmiarem dołączanych dokumentów, uniemożliwiające publikację całości OPZ w Bazie Konkurencyjności, następujące dokumenty, zostały udostępnione w witrynie internetowej Zamawiającego pod adresem https://fibee.pl, w zakładce „ogłoszenia”:
- Lista Adresów - Wyliczenie Gospodarstw Domowych – Załącznik nr 2 do OPZ
- Lista Punktów Adresowych (Gospodarstw Domowych – wraz z określeniem ich atrybutów), zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci w złożonym przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych Obszarów – Załącznik nr 2a do OPZ
- Wyliczenie Jednostek Oświatowych – Załącznik nr 3 do OPZ

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Województwo: Mazowieckie, Lubelskie, Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego dla realizacji przez Zamawiającego projektów obejmujących budowę sieci szerokopasmowej FTTH, pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ ostrołęckim (ID: 3.1.14.26) 2/ radomskim część A (ID: 3.1.14.27a) 3/ radomskim część B (ID: 3.1.14.27b 4/ bialskim część A (ID: 3.3.06.09a) 5/ bialskim część B (ID:3.3.06.09b) 6/ chełmsko –zamojskim część A2 (ID: 3.3.06.10a2) 7/ chełmsko –zamojskim część B1 (ID: 3.3.06.10b1) 8/ chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3) 9/ lubelskim część B1 (ID: 3.3.06.11b1) 10/ włocławskim część A (ID: 3.6.04.08a) 11/ włocławskim część B (ID: 3.6.04.08b) 12/ świeckim (ID: 3.6.04.68)
obejmującej swym zasięgiem: 240909 Gospodarstw Domowych oraz 1040 Jednostek Oświatowych

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne
Projektowana Sieć telekomunikacyjna obejmująca Gospodarstwa Domowe zostanie wybudowana w standardzie GPON (Gigabit Passive Optical Network). GPON to gigabitowa, pasywna sieć optyczna zbudowana w architekturze FTTH (Fiber To The Home) z typem komunikacji point-to-multipoint, określona w standardzie ITU-T G.984. Architektura sieci GPON pozwala na użycie jednego włókna światłowodowego jednomodowego oraz pasywnych dzielników optycznych (splitterów) w celu doprowadzenia sygnału do wielu użytkowników końcowych. Maksymalny dopuszczalny przez standard współczynnik podziału wynosi 1:128, jednakże obecnie dostępne na rynku rozwiązania umożliwiają budowanie sieci o maksymalnym współczynniku podziału 1:64.
Urządzenia aktywne:
- OLT (Optical Line Termination) po stronie stacyjnej,
- ONT (Optical Network Terminal) po stronie użytkowników końcowych,
Transmisja realizowana jest na następujących długościach fali:
- downstream – 1490 nm,
- upstream – 1310 nm,
- telewizja RF – 1550 nm.
Przepływność w kierunku downstream wynosi 2.488 Gbit/s, a w kierunku upstream 1.244 Gbit/s.
Maksymalny zasięg sieci określony w standardzie to 60km, przy założeniu, że różnica odległości pomiędzy najbliższym i najdalej wysuniętym ONT względem OLT nie jest większa niż 20km.
Projektowana Sieć telekomunikacyjna obejmująca Jednostki Oświatowe zostanie wybudowana w standardzie 1G Ethernet.

Zakres rzeczowy
Przewiduje się budowę Sieci NGA obejmującej dostępem we wszystkich Podregionach 240 909 Gospodarstw Domowych dla adresów wskazanych w Załączniku nr 2 do OPZ. Przewidywana łączna długość Sieci światłowodowej dla wszystkich Podregionów wynosi: dla sieci nowobudowanej około 13 992 km. Wskazana długość ma charakter orientacyjny a jej rzeczywista wartość będzie wynikiem ostatecznej trasy przebiegu Sieci, zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę. Po wybudowaniu Sieci sporządzić należy Dokumentację Odbiorową.

Stan istniejący
Na projektowanym obszarze występuje infrastruktura Regionalnych Sieci Szerokopasmowych oraz innych operatorów – dostawców szerokopasmowych usług hurtowych, w postaci: światłowodowego kabla sieci szkieletowej ułożonego w rurociągu kablowym, wolnej przestrzeni w rurociągu kablowym, podbudowy słupowej, pomieszczeń kolokacji, portów na urządzeniach aktywnych, urządzeń aktywnych. Na obszarze objętym Projektem występuje zabudowa o charakterze usługowym oraz mieszkaniowym (jednorodzinna wolnostojąca, jednorodzinna szeregowa oraz wielorodzinna).

Stan projektowany
OPZ zakłada budowę Sieci FTTH w standardzie pasywnej sieci optycznej GPON i 1 G Ethernet.
W przypadku zastosowania technologii budowy kanalizacji teletechnicznej doziemnej kanalizacja wykonana zostanie w technologii mikrokanalizacji z wykorzystaniem rurek grubościennych do bezpośredniego zakopywania w ziemi. W przypadku budowy linii napowietrznych wykorzystane zostaną samonośne kable światłowodowe podwieszane najczęściej poniżej przewodów fazowych, na liniach energetycznych do 110 kV wykonywane są jako całkowicie dielektryczne. Kable światłowodowe liniowe zostaną doprowadzone od projektowanej Przełącznicy Głównej do każdego
z projektowanych Punktów Dostępowych.
Do jednostek oświatowych wskazanych w Załączniku nr 3 do OPZ należy zestawić bezpośredni trakt światłowodowy w postaci dedykowanego włókna światłowodowego od Węzła Dostępowego oraz zapewnić stacjonarny przewodowy dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 1Gb/s

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Rozdziale II Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

45231600-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot Umowy będzie świadczony przez Wykonawcę częściami poprzez wykonanie przez Wykonawcę wszystkich rodzajów prac składających się na Przedmiot Umowy w odniesieniu do danych (poszczególnych) Odcinków.
Wykonawca w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od zawarcia Umowy, zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu:
1) propozycji podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki Projektowe/Funkcjonalne oraz
2) Harmonogramów wykonania Przedmiotu Umowy (Etapu I do Etapu III) dla każdego z Odcinków, uwzględniających łącznie zaprojektowanie i wykonanie w pierwszej kolejności tych spośród Odcinków Projektowych/Funkcjonalnych, których wykonanie wiązać się będzie z najszybszym aktywowaniem usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do jak największej liczby Gospodarstw Domowych i Jednostek Oświatowych.
Podział Przedmiotu Umowy, o którym mowa oraz Harmonogramy muszą uwzględniać Wytyczne do podziału na Odcinki oraz do sporządzenia Harmonogramów ujęte w Załączniku nr 10 do Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję podziału Przedmiotu Umowy na Odcinki oraz Harmonogramy albo odmówi ich zatwierdzenia – jeśli wskazany podział lub Harmonogramy nie będą spełniały wymagań wskazanego w zdaniu poprzedzającym Załącznika do Umowy oraz innych postanowień Umowy - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu propozycji podziału oraz Harmonogramów. Uzasadnioną odmowę zatwierdzenia, któregokolwiek z Harmonogramów przez Zamawiającego, Strony będą traktowały tak jak nie przedłożenie wszystkich Harmonogramów do zatwierdzenia w terminie. Jeżeli Zamawiający nie ustosunkuje się do propozycji podziału, o której mowa powyżej oraz Harmonogramów, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, ale wyraźnie potwierdzi ich otrzymanie, przyjmuje się, iż zatwierdził przedmiotową propozycję podziału oraz Harmonogramy z upływem wskazanego terminu. Terminy ustalone w zatwierdzonych przez Zamawiającego propozycji podziału, o którym mowa powyżej oraz Harmonogramach są wiążące dla Wykonawcy, a ich przekroczenie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, zgodnie z pozostałymi postanowieniami Umowy.
Niezależnie od innych postanowień Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Kamieni Milowych wskazanych w Załączniku nr 9 do OPZ oraz do wykonania całości Przedmiotu Umowy do dnia 31 października 2021 r.
Procedurę opracowania szczegółowego harmonogramu przez Wykonawcę określa IPU, OPZ oraz załączniki w tym stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa (Załącznik nr 9 - Wyliczenie Kamieni Milowych oraz Załącznik nr 10 - Wytyczne do sporządzenia harmonogramu).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 6 do IDW (Rozdział IV ZO).

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt 6.2. IDW

Potencjał techniczny

Zgodnie z pkt 6.2. IDW

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt 6.2. IDW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt 6.2. IDW

Warunki zmiany umowy

Na zasadach opisanych w pkt 20.3 IDW oraz paragrafu 24 IPU

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z IDW

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia na danym Obszarze, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagą w odniesieniu do danego Obszaru:
- cena (C): 100 % (sto procent).
Z zastrzeżeniem pkt 12. zdanie pierwsze IDW, Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty cenowe na wykonanie zamówienia na danym Obszarze, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Ustalenie wartości punktów uzyskanych przez oferty dokonywane jest w następujący sposób:
- dla kryterium ceny (C):
C = [Cmin / Cbadana] * 100
gdzie:
C – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;
Cmin – wysokość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;
Cbadana – wysokość ceny badanej oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą na wykonanie zamówienia na danym Obszarze zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi zasadami oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert na zasadach wcześniej opisanych w IDW.
W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z postanowieniami IDW.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert cenowych na wykonanie zamówienia na danym Obszarze przedstawiają taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty, którym Zamawiający przyznał taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Zgodnie z pkt 6.3 do 6.5 IDW

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIBEE IV SP. Z O.O.

Adres

Wierzbowa 84

62-081 Wysogotowo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

612221501

NIP

7811969276

Tytuł projektu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie ostrołęckim, ID: 3.1.14.26

Numer projektu

POPC.01.01.00-14-0074/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani wykonawcy na poszczególne podregiony:

1. OSTROŁĘCKI - PBT Zachód S.A., 114 646 653,95 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
2. RADOMSKI część A - Konsorcjum: Enprom sp. z o.o. i Inplus Energetyka sp. z o.o., 171 213 944,67 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
3.RADOMSKI część B - FCA sp. z o.o. - 127 180 889,19 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
4. BIALSKI część A - Konsorcjum: Telion Sp. z o.o. i Telekom Data sp. z o.o., 82 828 035,30 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
5. BIALSKI część B - Konsorcjum: Telion Sp. z o.o. i Telekom Data sp. z o.o., 71 499 251,30 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
6. CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A2 - FCA sp. z o.o., 35 206 273,03 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
7. CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B1 - PBT Zachód S.A., 63 797 194,00 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
8. CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B3 - American Systems Sp. z o.o., 32 487 993,20 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
9. LUBELSKI część B1 - Konsorcjum: Telion Sp. z o.o. i Telekom Data sp. z o.o., 45 817 436,78 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
10. WŁOCŁAWSKI część A - PBT Zachód S.A., 52 410 912,29 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
11. WŁOCŁAWSKI część B - TPEnerga sp. z o.o., 43 749 880,55 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
12. ŚWIECKI - Malbud sp. z o.o., 74 400 683,42 zł. brutto, data wpłynięcia oferty: 18.04.2019 r.
Liczba wyświetleń: 3461