Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - numer postępowania 3/2019/RPO/WL

Data publikacji: 05.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1171063

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załącznik numer 2 - formularz ofertowy został zaktualizowany, poprawiono omyłkę pisarską która nie ma wpływu na zapytanie ofertowe.

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 13.03.2019r. do godz. 9:00–na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
2.Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia i oznaczona następująco:
"Zamówienie polegające na przeprowadzeniu usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla 80 Uczestników Projektu” oraz „Prosimy nie otwierać przed 13.03.2019, godz. 09:30.
3.Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego.
4.Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca.
5.Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do biura projektu Zamawiającego.
6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.
7.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.03.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Krężel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie poradnictwa psychologicznego dla 80 Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie maksymalnie 12 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego na każdego uczestnika (12h/os dla 80 osób).
Zamówienie polega w szczególności na:
-udzieleniu wsparcia w postaci indywidualnych sesji osiemdziesięciu Uczestnikom Projektu : (3 spotkania x 4 godziny lekcyjne x 1 Uczestnik Projektu).
Indywidualne spotkania z psychologiem mają za zadanie:
- diagnozę i uświadomienie UP sytuacji życiowej i zawodowej;
- odkrycie potencjału życiowego i zawodowego,
- wzmocnieniu motywacji oraz zwiększeniu wiary we własne możliwości Uczestników Projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla 80 Uczestników Projektu.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia - od podpisania umowy najpóźniej do 31 grudnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram przekazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku zmiany terminu realizacji projektu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługę polegającą na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji psychologicznych, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania, zawartego w formularzu ofertowym oraz wykazu usług (załącznik 4) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy – wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe z zakresu psychologii,
- posiada minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnych spotkań
psychologicznych
- posiada umiejętności tworzenia diagnoz i/lub udzielania wsparcia, poradnictwa
dotyczącego:
• rozwoju kariery zawodowej,
• wzmocnienie motywacji u osoby udzielającej wsparcia,
• zwiększenie wiary we własne możliwości,
u osób zagrożonych zwolnieniem z pracy i/lub osób zwolnionych.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki znajdują się w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Warunki zmiany umowy

a) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
- wystąpienie siły wyższej;
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz usług wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów
- informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo,
- oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach - dotyczy osób fizycznych, które wybiorą formę zatrudnienia umowę zlecenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za poradnictwo psychologiczne – 40%
- gotowość do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego (dalej: gotowość) – 40%
- liczba spotkań – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość usługi brutto za poradnictwo psychologiczne - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w
następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 40
C oB

Gdzie :

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena
W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, do oceny oferty Zamawiający przyjmie kwotę brutto brutto.

Gotowość do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 30 punktów
- za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego x 40%Liczba spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 20%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- za liczbę 4 - 9 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca - 5 punktów,
- za liczbę 10 - 20 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca - 10 punktów,
- za liczbę powyżej 20 spotkań z Zamawiającym, dotyczących realizacji zamówienia, w których uczestniczył będzie Wykonawca – 20 punktów.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do udziału w co najmniej 3 spotkaniach z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia.
Oferent/Wykonawca, który wskaże 3 i mniej spotkań zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G +S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego
S – liczba spotkań

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 246