Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR (powtórka)

Data publikacji: 05.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1170973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro) do godziny 1000 do dnia 13.03.2019

zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres
dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@szpital-chrzanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Cyganek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32)6247034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

pakiet nr 1 - Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem
pakiet nr 2 -Stanowisko komputerowe przeglądowe RTG i TK z oprogramowaniem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR (powtórka)
pakiet nr 1 - Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem
pakiet nr 2 -Stanowisko komputerowe przeglądowe RTG i TK z oprogramowaniem

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 7 dni od daty zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunków

Warunki zmiany umowy

w załączeniu wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferta
Wypełniony pakiet/y
Oświadczenie zgodnie ze wzorem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena- 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

Adres

Topolowa 16

32-500 Chrzanów

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

326247029

Fax

32 623 94 28

NIP

6281916916

Tytuł projektu

Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Numer projektu

POIS.09.01.00-00-0178/17-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet nr 1 - Synektik S.A Al. Witosa 31 00-710 Warszawa – cena oferty brutto 59829,00 zł ( data wpłynięcia 12.03.2019)
Pakiet nr 2 - OPTISERW KRAKÓW ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300NOWY SĄCZ – cena oferty brutto 5399,70 zł ( data wpłynięcia13.03.2019)
Liczba wyświetleń: 207