Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Data publikacji: 05.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1170960

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 13.03.2019 r. do godziny
15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 8/RPO/9.2/03/2019/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego ” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beti34@orange.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74/ 84-80-100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób leżących, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamieszkujących na terenach powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Przedmiot zamówienia

Zapewnienie przejazdów dla uczestników/uczestniczek projektu w/g cotygodniowego planowania uwzględniającego terminy, godziny i miejsca przewozów. Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2019 r. Usługa może być świadczona dla jednej osoby lub grupy kilkunastu osób jednocześnie.

Kod CPV

60130000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona na terenie Dolnego Śląska w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli , załącznik nr 1.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 km brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza z Postępowania Oferenta, który:
1) Jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK),
przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK).
3) Jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
4) Przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje.
5) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7) Bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Oferta Oferenta, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.
Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi transportowe "MARKO" Przewóz osób Marek Stachurski, ul. Hetmańska 26/8, 58-316 Wałbrzych, 12.03.2019 r. godz. 13:40, cena 10 zł brutto za 1 km
Liczba wyświetleń: 150