Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE MASZYN I URZĄDZEŃ DO INNOWACYJNEJ, PROTOTYPOWEJ LINII DO PRODUKCJI WYROBÓW Z MLEKA KOZIEGO WYPRODUKOWANYCH W OPARCIU O KRAJOWE ŹRÓDŁA PASZY BIAŁKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM ROŚLINNYCH SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH I NATURALNYCH PROBIOTYKÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH.

Data publikacji: 04.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2019

Numer ogłoszenia

1170902

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert wynosi trzydzieści (30) dni i upływa z końcem dnia 3 kwietnia 2019 roku.

Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w wyznaczonym terminie w języku polskim w formie elektronicznej (skan oferty przygotowanej zgodnie z opisem podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres [t.dalkowski@danmis.com.pl],
lub listownie/osobiście na adres Zamawiającego: Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Oferta na dostawę, podłączenie i uruchomienie maszyn i urządzeń do innowacyjnej, prototypowej linii do produkcji wyrobów z mleka koziego wyprodukowanych w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków, niezbędnych do realizacji prac rozwojowych".
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Cena wykonania prac określona w Ofercie musi być ceną ryczałtową – całkowitą i obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena zostanie zapłacona w terminach wynikających z harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy wykonawczej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość zaliczkowania do 30% wartości zamówienia.

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) - min. 30 dni.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie [10.00] w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty:
Tadeusz Dałkowski tel. +48 508 030 460,
Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres:
t.dalkowski@danmis.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.dalkowski@danmis.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Dałkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 508 030 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie i uruchomienie maszyn i urządzeń do innowacyjnej, prototypowej linii do produkcji wyrobów z mleka koziego wyprodukowanych w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków, niezbędnych do realizacji prac rozwojowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Bukowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wprowadzenie
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanych w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach umowy Nr POIR.04.01.02-00-0008/18-00, zawartej w dniu 30 listopada 2018 roku.
Zamawiający, w sytuacji, gdyby dofinansowanie ze środków unijnych zostało cofnięte, zastrzega sobie prawo anulowania niniejszego postępowania, zaś oferentom nie będzie przysługiwać żadne prawo dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów poniesionych przez nich na przygotowanie i dostarczenie ofert.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie i uruchomienie maszyn i urządzeń do innowacyjnej, prototypowej linii do produkcji wyrobów z mleka koziego wyprodukowanych w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków, niezbędnych do realizacji prac rozwojowych, obejmująca:
• wymiennik ciepła do aktywizacji kultur bakteryjnych, do podgrzewania mleka od temperatury około 4 °C do temperatury 32 °C w zbiornikach o pojemności 2x12500 litrów każdy w czasie około (1-2) godzin (sztuk 1)
• prasa do twarogu, dobrana do obsługi kotła o pojemności 6000 litrów, z którego uzyskuje się około 1200 kg ziarna twarogowego (komplet 1)
• zbiorniki (sztuk 2) mieszające o pojemności 50 litrów każdy wyposażone w pompę, zawory, orurowanie wraz z mieszalnikiem statycznym na wyjściu, o wydajności 1000 kg/h, z zaworem odprowadzającym parę i czujnikiem temperatury zapobiegającym przegrzewaniu, przystosowane do mycia w CIP, doprowadzający produkt do pakowaczki wraz ze sterowaniem (komplet 1)
• mobilny zbiornik mieszająco-transportujący z pompą podającą produkt do dozownika, o pojemności około 200 litrów (sztuk 2)
• Zestaw urządzeń do termo-formowania opakowań i ich zamykania typu FFS trzy lub cztero rzędową o wydajności (8-13) taktów/minutę z opcją pakowania w atmosferze obojętnej, z opcją użycia folii miękkiej i twardej, z opcją użycia folii typu easy-open dla opakowań o wymiarach ok. (90 x 150) mm i głębokości w zakresie (20-40) mm wraz z dostosowanym do wydajności i geometrii pakowaczki urządzeniem dozującym, stało-wagowym z odpowiednią dla liczby rzędów liczbą głowic, z możliwością dozowania produktów o konsystencji stałej typu twaróg oraz płynnej typu solanka/olej. (komplet 1)
• automatyczna 4 rzędowa pakowaczka rotacyjna do napełniania i zamykania gotowych pojemników o średnicy otworu 75 i 90 mm, o wydajności 40 taktów/minutę (sztuk 1)
• urządzenie do badania resztkowej ilości laktozy po jej rozkładzie w mleku UHT (sztuk 1)
• detektor typu X-RAY dostosowany do opakowań typu:
- kubek fi 75 i 95 mm, wysokość 130 mm
- kostka: szer.100 mm, dł.120 mm, wysokość 100 mm
o wydajności pakowaczki do 40 taktów/min. z funkcją automatycznego odrzutu produktu (sztuk 1)

Oferta powinna uwzględniać koszty podłączenia maszyn i urządzeń objętych postępowaniem, na terenie istniejącego zakładu, oszacowane w oparciu o załączony do zapytania „Projekt technologiczny zakładu, uwzględniający rozmieszczenie, będących przedmiotem postępowania maszyn i urządzeń” (Załącznik nr 3).

Oferentom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu Zamawiający umożliwia wizytację terenu zakładu, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty z osobą wyznaczoną do kontaktów, o której mowa w punkcie „Termin, miejsce i warunki składania ofert”.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek, znaków towarowych materiałów i urządzeń, bądź technologii wykonania robót, Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w formularzu ofertowym użycie równoważnych materiałów i urządzeń bądź równoważnej technologii wykonania robót, tj. o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Ciężar udowodnienia, że materiał, wyrób bądź technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Kod CPV

42211000-8

Nazwa kodu CPV

Maszyny mleczarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

BRAK

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym wykazać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowali obrót średnioroczny w zakresie robót zgodnym co do rodzaju z przedmiotem zamówienia tj. budowa infrastruktury i wyposażenie obiektów produkcji mleczarskiej, o wartości co najmniej 2.000.000 PLN, potwierdzone załączonym do oferty oświadczeniem oferenta;
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).
4) w związku z faktem, iż prace wykonywane będą w działającym zakładzie przetwórstwa mleka (zamawiający nie przewiduje postojów technologicznych, w związku z realizacją zamówienia) wszyscy pracownicy wykonawcy i/lub podwykonawcy pracujący na terenie zakładu produkcyjnego muszą posiadać ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac, w tym wykazać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowali obrót średnioroczny w zakresie robót zgodnym co do rodzaju z przedmiotem zamówienia tj. budowa infrastruktury i wyposażenie obiektów produkcji mleczarskiej, o wartości co najmniej 2.000.000 PLN, potwierdzone załączonym do oferty oświadczeniem oferenta;

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
4) w związku z faktem, iż prace wykonywane będą w działającym zakładzie przetwórstwa mleka (zamawiający nie przewiduje postojów technologicznych, w związku z realizacją zamówienia) wszyscy pracownicy wykonawcy i/lub podwykonawcy pracujący na terenie zakładu produkcyjnego muszą posiadać ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia (wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, ani naprawcze).

Dodatkowe warunki

Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom całości zamówienia.

Minimalne oczekiwane rezultaty:
• Gwarancja min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy;
• Wszystkie maszyny i urządzenia oraz elementy instalacji objęte ofertą muszą być wykonane ze stali nierdzewnej pochodzącej z krajów UE (potwierdzone odpowiednim certyfikatem)

Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych/wariantowych.

Postanowienia dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą, sytuacji finansowej i potencjału technicznego lub doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania, oraz wymaganych badań osób zaangażowanych w realizację zadania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji, w tym żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający – mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. zmiana zostanie zaakceptowana przez obie strony – Wykonawcę i Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkami koniecznymi do udziału Oferenta w postępowaniu wyboru jest przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji wyszczególnionych w punkcie. „Warunki udziału w postępowaniu” oraz w pozostałej części zapytania ofertowego.
Ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Na potwierdzenie spełnienia warunków z punktów: 1) – 4) Oferent zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.
Składane przez Oferenta dokumenty powinny mieć formę oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena (przez cenę rozumie się łączną ryczałtową cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) - waga 60 %
2. Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki (rozumiany jako najkrótszy czas fizycznego przybycia serwisu do zakładu w celu naprawy gwarancyjnej lub usunięcia usterki) - waga 20 %
3. Okres gwarancji - waga 20 %

Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 10.
Sposób przyznawania punktacji:
KRYTERIUM 1. CENA
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(cena oferty z najniższą ceną / cena Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 2. NAJKRÓTSZY CZAS REAKCJI SERWISU W PRZYPADKU GWARANCJI LUB USTERKI
- najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(czas reakcji serwisu oferty z najkrótszym czasem reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki / czas reakcji serwisu Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
KRYTERIUM 3. OKRES GWARANCJI
- najdłuższy okres gwarancji uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(okres gwarancji Oferty X / okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tj.:
(60% x kryterium Cena) + (20% x kryterium Najkrótszy czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki) + (20% x kryterium Okres gwarancji) = Łączna ilość punktów.

W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę. W przypadku ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGRO - DANMIS GRAMOWSCY SP. J.

Adres

64-834 Bukowiec

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

601563575

NIP

7660005786

Tytuł projektu

Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DAMROL Piotr Wichłacz
Łaziska 64C
62-100 Wągrowiec
data wpływu oferty: 03.04.2019
- cena oferty: wartość netto 3.514.000,00 PLN; wartość brutto 4.322.220,00 PLN
- czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 2 godziny
- okres gwarancji: 30 miesięcy
Liczba wyświetleń: 430