Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej IRS.FIIZ K1

Data publikacji: 05.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1170899

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 8:30 na adres: Fundacja Informatyki i Zarządzania, 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2019 r. o godz. 12:00. Miejsce otwarcia: 93-491 Łódź, ul. Reymonta 5.
3. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie zostaną zwrócone nieotwarte.
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na warunkach określonych w § 20 Regulaminu udzielania zamówień. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów odnośnie ustalonego wcześniej terminu, będą podlegały nowemu terminowi.
5. Oferenci, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
6. Zamawiający podczas otwarcia ofert otworzy kolejno koperty oznaczone określeniem „Wycofanie oferty”, „Zmiana oferty”. Na końcu otworzy kolejno koperty oznaczone „Oferta na Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej”.
7. W przypadku wycofania oferty, oferta nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Oferentowi.
8. W przypadku zmiany oferty Zamawiający wymieni całą ofertę, jeśli taka będzie dyspozycja Oferenta lub dołączy jej częściową zamianę do oferty pierwotnej oznakowując ją tym samym numerem.
9. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami umieszczono na stronie: http://www.fiiz.pl oraz w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
II. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”, którego wzór określa Załącznik nr 2;
2) dokumenty określone w Rozdziale 9,
3) potwierdzenie wpłaty wadium.
2. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
1) trwale złączone;
2) strony ponumerowane;
3) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne zmiany. Obowiązek podpisania nie dotyczy stron dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału, które posiadają poświadczenie ich zgodności z oryginałem dokonane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
5. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
8. Koperta powinna być zaadresowana następująco: Fundacja Informatyki i Zarządzania oraz posiadać oznaczenie: „Oferta na Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej, nie otwierać przed 14.03.2019 r. godz. 12:00”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@fiiz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Konieczna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (42) 201 13 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest realizacja zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej w ramach projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest realizacja zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej w ramach projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania jest realizacja zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej w ramach projektu pn. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle”.
2. W przypadku pytań lub wątpliwości Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień. Pytania lub wątpliwości Oferenta powinny być kierowane pisemnie lub w wersji elektronicznej na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1, przy czym pytania lub wątpliwości nie mogą być składane później aniżeli 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiający będzie udzielał niezwłocznie, tj. w normalnym toku czynności.
3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych; 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne; 24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne, 48821000-9 Serwery sieciowe, 32250000-0 Telefony komórkowe.

Kod CPV

31210000-1

Nazwa kodu CPV

Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek spełni Oferent, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej jedną dostawę sprzętu, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 PLN brutto1.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Oferent przedstawił zespół, co najmniej 2 osób, które będą osobiście uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) co najmniej 2 osoby – wykształcenie wyższe techniczne, z doświadczeniem w realizacji dostaw i prac serwisowych w zakresie urządzeń elektronicznych.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
6) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Oferenci przedstawiają wraz z ofertą umowę regulującą zasady współpracy między nimi oraz ustanawiają pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania Oferentów, jako podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
5. Do Oferentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Oferenta.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Oferentów metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek spełni Oferent, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej jedną dostawę sprzętu, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 PLN brutto1.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Oferent przedstawił zespół, co najmniej 2 osób, które będą osobiście uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) co najmniej 2 osoby – wykształcenie wyższe techniczne, z doświadczeniem w realizacji dostaw i prac serwisowych w zakresie urządzeń elektronicznych.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
6) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potencjał techniczny

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Oferent przedstawił zespół, co najmniej 2 osób, które będą osobiście uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) co najmniej 2 osoby – wykształcenie wyższe techniczne, z doświadczeniem w realizacji dostaw i prac serwisowych w zakresie urządzeń elektronicznych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Oferent przedstawił zespół, co najmniej 2 osób, które będą osobiście uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
a) co najmniej 2 osoby – wykształcenie wyższe techniczne, z doświadczeniem w realizacji dostaw i prac serwisowych w zakresie urządzeń elektronicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu oraz Regulaminie udzielania zamówień, w tym przede wszystkim:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu § 13 Regulaminu udzielania zamówień;
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmianą uwarunkowań prawno-administracyjnych.
b) zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
c) zmianą w interpretacjach Wytycznych.
d) zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
e) zmianą wynikającą z rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
f) zmianą związaną z konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
g) zmianą okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
h) zmianą terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
i) zmianą terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
j) zmianą zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
k) zmianą w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
l) zmianą rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów operacyjnych serwerów i urządzeń mobilnych).
m) zmianą funkcjonalności aplikacji systemu IRS, wynikających ze zmian wymienionych w pkt 12.
n) niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania),
2) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania),
3) wykaz dostaw zrealizowanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 8 ust 1, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich: przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz wartości (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie;
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, w celu potwierdzenia warunku określonego w Rozdziale 8;
5) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (oświadczenie zawarte jest w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania),
2. Oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w ust. 1 są składane w formie oryginału, pozostałe dokumenty w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:
1) C – cena ofertowa brutto z VAT; Waga 80%
2) G – okres gwarancji dla zakupionego sprzętu; Waga 20%
3. Ustala się następujący sposób oceny ofert:
a) Oferty będą punktowane wg następującego wzoru:
L = C + G, gdzie:
L – liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę,
C,G – liczba punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
b) Oferty w kryterium C - ceny będą ocenianie według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 pkt x 0,8 = liczba punktów dla badanej oferty w kryterium ceny
Oferta z najniższą ceną w kryterium ceny uzyskuje 80 pkt.
c) Opis sposobu oceny ofert w kryterium G - okres gwarancji dla sprzętu:
a) 0 pkt - 24 miesięcy
b) 10 pkt - 36 miesięcy
c) 20 pkt - 48 miesięcy
Wykonawca zobowiązany jest wskazać tylko jeden okres gwarancji.
4. Zamówienie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów L - czyli sumę punktów ze wszystkich 2 (dwóch) kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający informuje, iż celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartości podane w walucie Euro przeliczy według kursu na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477) . Kurs EUR/PLN wynosi: 4,3117 PLN.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający ma prawo wykluczyć Oferentów:
1) którzy są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
2) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie;
3) których oferty zostały wybrane, jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;
4) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy, lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
5) którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali zamówienie nienależycie, w szczególności otrzymali ocenę niedostateczną za sposób wywiązania się z zawartej umowy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści. majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
10) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w §13 ust. 2 pkt. 5 - 10 Regulaminu, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Oferenta, podając uzasadnienie wykluczenia.
5. Oferent, wykluczony przestaje być Oferentem w rozumieniu Regulaminu - od momentu wykluczenia - bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m.in.: wglądu do ofert Oferentów oraz o wynikach postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Adres

Szpitalna 15

95-200 Pabianice

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

(42) 201 13 00

NIP

7272660642

Tytuł projektu

Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0022/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle” Umowa z NCBR POIR.04.01.04-00-0022/17-00 z dnia 11.06.2018r., realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IDANET Maciej Idaczyk, ul. Grabińskiego 13, 98-300 Wieluń; 13.03.2019 Godz. 15:07; 93.111,00 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 229