Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu IT/ICT dla projektu pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim"

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1170479

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprzednie brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć:
Do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 10.00, pod adresem:
Fundacja Euro Nation
ul. Kwiatowa 27h
05-126 Michałów-Grabina
lub email: euronationfundacja@gmail.com

Aktualne brzmienie:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć:
Do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 10.00, pod adresem:
Fundacja Euro Nation
ul. Kwiatowa 27h
05-126 Michałów-Grabina
lub email: euronationfundacja@gmail.com

Dodano poprawioną treść Załącznika nr 9 do SIWZ.
Zmieniono sposób oceniania ofert poprzez dodanie kryterium "jakość" (Kj)

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 10.00, pod adresem:

Fundacja Euro Nation ul. Kwiatowa 27h, 05-126 Michałów-Grabina
lub email: euronationfundacja@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

euronationfundacja@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Krauzowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500254273

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja, uruchomienie, wdrożenie i gwarancja serwisowa niezbędnego sprzętu teleinformatycznego, związanego z prowadzeniem projektu pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzeniem niezbędnego instruktarzu. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (PO PC 3.1). Przedmiot niniejszego zamówienia musi być zgodny z warunkami konkursu PO PC 3.1. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz wszelkich wymagań Zamawiającego zawierają Załączniki nr 8 i 8a do SIWZ. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ do oferty Wykonawca dołącza specyfikację techniczną oferowanych urządzeń i oprogramowania, karty katalogowe, wyniki testów wydajnościowych, certyfikaty jakości i inne dokumenty, o których mowa w Załącznikach nr 8 i 8a do SIWZ w języku polskim.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu umożliwi doposażenie 2 PIAP (Opole i Rybnik). Dzięki temu usprawniona zostanie koordynacja oraz osiąganie wskaźników dzięki stworzeniu trwałych mechanizmów wsparcia działań rozwojowych na rzecz społeczeństwa cyfrowego. Realizacja zamówienia wynika z założeń projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim”, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja, uruchomienie, wdrożenie i gwarancja serwisowa niezbędnego sprzętu teleinformatycznego, związanego z prowadzeniem projektu pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim" wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i wdrożeniem oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzeniem niezbędnego instruktarzu. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” (PO PC 3.1). Przedmiot niniejszego zamówienia musi być zgodny z warunkami konkursu PO PC 3.1. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz wszelkich wymagań Zamawiającego zawierają Załączniki nr 8 i 8a do SIWZ. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ do oferty Wykonawca dołącza specyfikację techniczną oferowanych urządzeń i oprogramowania, karty katalogowe, wyniki testów wydajnościowych, certyfikaty jakości i inne dokumenty, o których mowa w Załącznikach nr 8 i 8a do SIWZ w języku polskim.

W ramach zamówienia planowana jest dostawa z montażem następujących urządzeń i oprogramowania:

Laptopy dla PIAP Opole - 15 szt.
Laptopy dla PIAP Rybnik - 15 szt.
Serwer dla PIAP Rybnik - 1 szt.
Switch dla PIAP Rybnik - 1 szt.
Firewall dla PIAP Rybnik - 1 szt.
UPS dla PIAP Rybnik - 1 szt.
Szafa RACK dla PIAP Rybnik - 1 szt.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz wszelkich wymagań Zamawiającego zawierają Załączniki nr 8 i 8a do SIWZ.

Kod CPV

30213000-5

Nazwa kodu CPV

Komputery osobiste

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30231300-0 Monitory ekranowe
30237410-6 Myszka komputerowa
30213200-7 Komputer tablet
30237460-1 Klawiatury komputerowe
31213300-5 Szafy kablowe
31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
32422000-7 Elementy składowe sieci
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48620000-0 Systemy operacyjne
48820000-2 Serwery
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i Intranetu
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
48211000-0 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
48219700-3 Pakiety oprogramowania dla serwera komunikacyjnego
50300000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zadania do dnia 06.05.2019 r.
Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.
Zakończenie: zakończenie następuje z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez Wykonawcę w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego o wartości min. 150 tys. złotych brutto każda.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez Wykonawcę w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w realizacji zamówienia weźmie udział nie mniej niż:

1. Instalator - 1 osoba posiadająca certyfikat producenta oferowanego sprzętu uprawniający do wykonywania instalacji i konfiguracji dostarczanego przełącznika sieciowego i firewall.
2. Ze względu na konfigurację posiadanego przez zamawiającego środowiska opartego na oprogramowaniu Microsoft, Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym inżynierem z certyfikatami:

1. Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 (MCSA) lub nowszy
2. Microsoft Certified Solution Expert: Server Infrastructure (MCSE)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez Wykonawcę w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez Wykonawcę w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w następującym zakresie:
a. zmiany terminu realizacji Umowy
b. zmiany wynikające z siły wyższej, w szczególności, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych,
c. gdy wystąpią zdarzenia losowe: klęska, wojna, akt terroru, katastrofa, załamanie gospodarcze.
d. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniającą zmianę wysokości stawki podatku VAT,
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw i usług z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i z załączeniem wymaganych certyfikatów.
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie (o ile dotyczy)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Szczegółowy wykaz dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty i ich formy zawarto w SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto oferty - Kc (waga: 60)
Gwarancja - Kg (waga: 30)
Jakość - Kj (waga 10)

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg + Kj
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „gwarancja”
Kj - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium "jakość"

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Kryterium „cena” obejmuje cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia i oceniana będzie w skali 0-60 pkt. Liczba punktów (Kc) w powyższym kryterium będzie liczona następująco:

C = cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 60 pkt

Gwarancja (Kg)
• za zaoferowanie gwarancji 24 miesiące – 0 pkt
• za zaoferowanie gwarancji dla wszystkich urządzeń 36 miesięcy – 30 pkt

Jakość (Kj)
Dodatkowe 10 punktów zostanie przyznane za zaoferowanie laptopów o podwyższonych parametrach jakościowych z dodatkowym wyposażeniem. Żeby przyznać dodatkowe punkty wystarczy spełnić jeden z poniższych wymogów:

• dostarczenie rysika
• zaoferowanie konstrukcji o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z wysokości minimum 70 cm)
• zaoferowanie konstrukcji o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada)
• zaoferowanie urządzenia wyposażonego zintegrowane czujniki (nie mniej niż: żyroskop, akcelerometr, kompas)
• Zmniejszenie wagi względem wymogów minimalnych
• Zmniejszenie zużycia prądu względem wymogów minimalnych

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
a. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 Pzp;
c. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
d. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
i. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia;
l. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawcę:
a. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 zł.;
d. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt e);
e. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
f. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA EURO NATION

Adres

Skarbka z Gór 15d/26

03-287 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

500254273

NIP

5242648919

Tytuł projektu

Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0090/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 336