Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa hali przeznaczonej na centrum badawczo-rozwojowe

Data publikacji: 08.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-06-2019

Numer ogłoszenia

1170456

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 29.05.2019 r. Zamawiający opublikował kolejne pytania/odpowiedzi udzielone w związku z postępowaniem. Dokument ze wszystkimi pytaniami/odpowiedziami znajduje się w zakładce "Pytania i wyjaśnienia"

W dniu 27.05.2019 r. Zamawiający opublikował kolejne pytania i odpowiedzi udzielone w związku z niniejszym postępowaniem. Dokument ze wszystkimi pytaniami/ odpowiedziami znajduje się w zakładce "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego zapytania ofertowego

ZMIANA Z DNIA 21.05.2019 r
W dniu 21.05.2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia skutkującej wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 04.06.2019 r. Ponadto, w bazie konkurencyjności zamieszczono pytania od potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego (zakładka "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego zapytania ofertowego)

Wykaz zmian zgodnie z poniższym:

1. Punkt "Dodatkowe warunki" - dopuszczono inne formy wnoszenia wadium:
Wadium można wnieść w:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 110)

W związku z wprowadzoną zmianą korekcie uległ:
- załącznik nr 1 "Formularz ofertowy", oświadczenie nr 6 formularza otrzymało nowe brzmienie:
"6. Potwierdzam wniesienie wadium w wysokości określonej zapytaniem ofertowym. Do formularza oferty dołączam: potwierdzenie przelewu dokumentujące wpłatę w kwocie 50 tys. złotych na rachunek Zamawiającego, wskazany w zapytaniu ofertowym lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium"

- punkt "Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy" niniejszego postępowania:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Ponadto oferta musi zawierać - punkt 3 otrzymał nowe brzmienie:
"3. Potwierdzenie przelewu dokumentujące wpłatę wadium w wysokości określonej niniejszym zapytaniem lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium"

2. Zaktualizowano załącznik nr 3 Wzór umowy z Wykonawcą, poniżej wykaz zmian wprowadzonych do umowy:

§18 ust. 3 pkt 8 Umowy
Zmieniono
Stare brzmienie:
„stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę lub za pomocą podwykonawców w sposób sprzeczny z Umową lub Ofertą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100.000,00 zł za każdy przypadek”
Nowe brzmienie:
„stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę lub za pomocą podwykonawców w sposób sprzeczny z Umową lub ofertą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego w wysokości 150 % różnicy wartości pomiędzy przewidywaną wartością prawidłowo wykonanych robót budowlanych a wartością wykonanych robót budowlanych w sposób sprzeczny z Umową lub ofertą”

• §15 ust 2 Umowy
Zmieniono
Stare brzmienie:
„Wykonawca, jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy”
Nowe brzmienie:
„Wykonawca, jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie tej umowy o treści zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo”

• §7 ust.2
Zmieniono
Stare brzmienie:
„Wartość poszczególnych elementów robót określa harmonogram prac”
Nowe brzmienie:
„Wartość poszczególnych elementów robót określa oferta”

• §15 ust.12
Zmieniono
Stare brzmienie:
„Postanowienia Umowy dotyczące przedkładania umów o podwykonawstwo Zamawiającemu do akceptacji nie dotyczą umów o wartości mniejszej niż 5.000,00 zł”
Nowe brzmienie:
„Postanowienia Umowy dotyczące przedkładania umów o podwykonawstwo Zamawiającemu do akceptacji nie dotyczą umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł”

Dodatkowo:
Zmieniono numerację §12 oraz w §12 ust. 5 każdorazowo zmieniono wyraz „wady” na „Wady”
Dodano §1 pkt 12 Umowy – definicja Wady
Dodano §12 ust. pkt 5 ppkt c Umowy
Dodano §17 ust. 1.pkt 5 i 6 Umowy
Zmieniono §18 ust. 3 pkt 1
Stare brzmienie: „w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy”
Nowe brzmienie: „w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyłączeniem kary umownej określonej w §18 ust. 3 pkt 10.”

Dodano §6 pkt 30 Umowy oraz załącznik nr 4 Wzór wniosku materiałowego
Zamiana numeru załącznika -Zapytanie ofertowe – załącznik nr 5 ( pierwotnie był to załącznik nr 4)


ZMIANA Z DNIA 10.05.2019 r
W dniu 10.05.2019 Zamawiający dokonał korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zapisach wzoru umowy z Wykonawcą, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego postępowania, § 18 ust. 3, pkt. 2

PRZED ZMIANĄ: 2) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej Umowy – 5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy

PO ZMIANIE: 2) za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej Umowy – 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy

Powyższa zmiana skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert do 24.05.2019 r

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail) i NIP oferenta
2. Cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 20.03.2020 r.
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert (termin składania ofert 04.06.2019 r.)

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Kosztorys uwzględniający wszystkie pozycje wskazane w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego pn. "PRZEDMIARY"
2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Potwierdzenie przelewu dokumentujące wpłatę wadium w wysokości określonej niniejszym zapytaniem lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium
4. Dokumenty finansowe potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia
5. Wzór umowy z Wykonawcą stanowiący załącznik nr 3, parafowany przez oferenta
6. Pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta - jeśli dotyczy

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. W innych przypadkach wymaga się załączenia pełnomocnictwa.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 04.06.2019 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: hala@polfer.com.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres:
POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S. A.
ul. Woźniki 25
08-200 Łosice

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Jednocześnie informujemy, że biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hala@polfer.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Strzeszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 198 884

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z budową hali, zgodnie z poniższym:
I. Powierzchnia zabudowy – około 2000m2
II. Powierzchnia użytkowa – około 1900m2
III. Wymiary:
- długość około 72m,
- szerokość około 25m,
- wysokość wewnętrzna użytkowa min 4,5m,
- wysokość w kalenicy max 7,5m
IV. Przeznaczenie obiektu:
- 50 % powierzchni przeznaczonej na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w tym pomieszczenie laboratoryjne,
- 50% powierzchni przeznaczonej na produkcje
Hala musi zawierać wydzielone pomieszczenie socjalne o pow. około 50m2 oraz pomieszczenie do badań laboratoryjnych o pow. około 100m2.

UWAGA: Pełną dokumentację niezbędną do wyceny niniejszego zamówienia Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej: http://www.polfer.com.pl/ w zakładce o nazwie: "Postępowanie na budowę hali - załączniki >>>"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: łosicki Miejscowość: Woźniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zbuduje halę przeznaczoną na centrum badawczo-rozwojowe, zgodnie z dokumentacją udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego http://www.polfer.com.pl/ w zakładce o nazwie: "Postępowanie na budowę hali - załączniki >>>"

Zapytanie ofertowe wszczęto w ramach realizacji projektu pn. "Centrum badawczo rozwojowe podzespołów indukcyjnych", realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z budową hali, zgodnie z poniższym:
I. Powierzchnia zabudowy – około 2000m2
II. Powierzchnia użytkowa – około 1900m2
III. Wymiary:
- długość około 72m,
- szerokość około 25m,
- wysokość wewnętrzna użytkowa min 4,5m,
- wysokość w kalenicy max 7,5m
IV. Przeznaczenie obiektu:
- 50 % powierzchni przeznaczonej na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w tym pomieszczenie laboratoryjne,
- 50% powierzchni przeznaczonej na produkcje
Hala musi zawierać wydzielone pomieszczenie socjalne o pow. około 50m2 oraz pomieszczenie do badań laboratoryjnych o pow. około 100m2.

UWAGA: Pełną dokumentację niezbędną do wyceny niniejszego zamówienia Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej: http://www.polfer.com.pl/ w zakładce o nazwie: "Postępowanie na budowę hali - załączniki >>>"

Załącznikiem dostępnym w bazie konkurencyjności jest pozwolenie na budowę, przedmiary oraz wzór umowy z Wykonawcą.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45262210-6 Fundamentowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45421132-8 Instalowanie okien
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH: maksymalny termin realizacji zamówienia to 20.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym. Zakres działalności prowadzonej przez Oferenta obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 400 m2.

Przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania robót budowlanych związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji potwierdzających prawidłowość wykonania robót budowlanych lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń, wobec robót budowlanych wykonanych przez oferenta.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zapytaniem oraz który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był kierownikiem robót budowlanych na co najmniej dwóch robotach budowlanych, polegających na budowie hali o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 400 m2.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia tj. posiada odpowiednie zasoby finansowe niezbędne do realizacji zamówienia.

W szczególności podmiot nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej charakteryzującej się generowaniem straty lub posiadaniu niepokrytych strat generujących ujemny kapitał własny. Wymaga się aby podmiot przystępujący do realizacji zadania do formularza oferty załączył sprawozdania finansowe za dwa ostatnie zamknięte lata obrachunkowe. W przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych inne dokumenty finansowe umożliwiające weryfikację sytuacji ekonomicznej firmy.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia oraz załączonych sprawozdań finansowych.

Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dodatkowych dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych zero groszy).

Wykonawca może również wykazać dysponowanie środkami finansowymi oraz wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się zapytanie.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

Dodatkowe warunki

1. Oferenci przed upływem terminu składania ofert mają obowiązek wpłacenia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Wadium można wnieść w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 110).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – 27 1050 1953 1000 0023 5961 9745 (ING Bank Śląski)

Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w literach (b) - (e) powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy – nie uwzględniając zasad określonych w zapytaniu zostanie odrzucona.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.


2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
3. Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.
4. Wykonawca/Oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6.Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny ze wszystkimi oferentami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy oferty złożone w postępowaniu przekraczają kwotę jaką Zamawiający przewiduje na jej realizację.
7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania i/lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy.
2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy w razie rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy.
3) wystąpienia wad Dokumentacji Projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót budowlanych.
4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Strony ponoszą odpowiedzialność.
5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Strony ponoszą odpowiedzialność.
6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Strony ponoszą odpowiedzialność.
7) wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
8) możliwości zastosowania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu Umowy.
9) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
10) zaistnienia zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub obiektywnej konieczności zmiany sposobu wykonania Umowy.
11) uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu wydanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (w przypadku konieczności wnioskowania o wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków). Wówczas możliwym będzie wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych
12) innych przypadkach ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail) i NIP oferenta
2. Cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT za realizację zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)
3. Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 20.03.2020 r.
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Kosztorys uwzględniający wszystkie pozycje wskazane w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego "PRZEDMIAR"
2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Potwierdzenie przelewu dokumentujące wpłatę wadium w wysokości określonej niniejszym zapytaniem lub inne dokumenty potwierdzające wniesienie wadium
4. Dokumenty finansowe potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia
5. Wzór umowy z Wykonawcą stanowiący załącznik nr 3, parafowany przez oferenta
6. Pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta - jeśli dotyczy

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. W innych przypadkach wymaga się załączenia pełnomocnictwa.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać: specyfikację kosztów; oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; potwierdzenie przelewu dokumentujące wpłatę wadium; dokumenty finansowe potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia; parafowany wzór umowy; pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta - jeśli dotyczy.
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie "Miejsce i sposób składania ofert" niniejszego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Cena netto w PLN: 90%
Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 90 pkt., w następujący sposób:

Cena netto realizacji zamówienia [waga 90%] punktowana od 0 do 90 pkt., uwzględniająca wszystkie koszty budowy hali. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 90, pozostali Oferenci odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (cena najniższa/cena oferowana) x 90 pkt.

Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

2. Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - waga 10%

Kryterium „okres gwarancji na całość wykonanych robót” będzie oceniany w następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane wynoszący do 36 miesięcy włącznie – 0 pkt
- Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji (powyżej 36 miesięcy) otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10, pozostali Oferenci odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: (rozpatrywany okres gwarancji/najdłuższy okres gwarancji) x 10 pkt

W sytuacji, gdy oferent nie wskaże okresu gwarancji na prace budowlane w Formularzu oferty, oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji na prace budowlane zostaje ustalony na 36 miesięcy.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych oraz krótszego okresu gwarancji niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S.A.

Adres

08-200 Woźniki

mazowieckie , łosicki

Numer telefonu

833573212

Fax

833573216

NIP

4960214541

Tytuł projektu

Centrum badawczo rozwojowe podzespołów indukcyjnych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0291/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnił postępowanie bez wyboru ofert bez podania przyczyny na podstawie zapisu wskazanego w zapytaniu ofertowym - "dodatkowe warunki" pkt 8 "Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także odwołania i/lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny"
Liczba wyświetleń: 557