Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2 POPW/2019 na Usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji firmy FPD- przygotowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne, w ramach projektu nr POPW.01.02.00-26-0008/18

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1170422

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 14.03.2019 r. Zamawiający poprawił Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, dotychczasowy formularz nie posiadał pola na wpisanie terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 18.03.2019 r., a zmianie ulegają:
- załącznik pn. "Zapytanie ofertowe",
- termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wskazany w I.4, na formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem 1 z dopiskiem w tytule wiadomości elektronicznej: „Oferta na usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji firmy FPD-przygotowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne ”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zamawiającego kontakt@fpd.pl
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
Oferent zawsze może złożyć ofertę w formie papierowej, w takim przypadku oferta oraz wymagane dokumenty winny być dostarczone do Zamawiającego w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu z opisem: „Oferta na usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji firmy FPD – przygotowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne” do upływu składania ofert, przy czym za datę złożenia rozumie się datę wpływu do siedziby Zamawiającego na jego adres: FPD Sp. z o.o ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce, woj. Świętokrzyskie we wskazanym w pkt. 5.1. terminie.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest Pan Janusz Rynk tel.: 794 544 544

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fpd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Rynk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 794 544 544

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji produktu firmy FPD na rynki zagraniczne w ramach projektu „Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy FPD Sp. z o.o na rynki docelowe”, na które składają się:
Etap 1.
Przygotowanie kampanii projektowania materiałów reklamowych – przygotowanie planu działań marketingowych
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 80 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu1 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 2.
Przygotowanie produktu do potrzeb rynkowych - opracowanie analizy funkcjonalnej programu do obsługi księgowej na trzech rynkach docelowych – Wielka Brytania, Niemcy i Czechy. Całościowa analiza powinna mieć postać raportu składającego się z trzech niezależnych analiz dla każdego ww. rynku oraz części wspólnej z wnioskami i rekomendacjami. Wymagana struktura dla każdej z analiz szczegółowych (dla każdego z poszczególnych rynków)
Łączne wykonanie usług doradczych w liczbie 2000 h (nie więcej niż 400 h na jednego eksperta), z czego min. 1000 h w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu 2 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 3.
Przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 70 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu 3 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 4.
Stworzenie regulaminu korzystania z platformy Mobevo na rynkach zagranicznych z uwzględnieniem zmian w zakresie dostosowania systemu do rynków docelowych internacjonalizacji oraz uwarunkowań formalno – prawnych.
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 100 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą dokumentować czas pracy w postaci tygodniowych raportów. Rezultat etapu 4 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie produktu Mobevo na rynki zagraniczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji produktu firmy FPD na rynki zagraniczne w ramach projektu „Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy FPD Sp. z o.o na rynki docelowe”, na które składają się:
Etap 1.
Przygotowanie kampanii projektowania materiałów reklamowych – przygotowanie planu działań marketingowych
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 80 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu1 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 2.
Przygotowanie produktu do potrzeb rynkowych - opracowanie analizy funkcjonalnej programu do obsługi księgowej na trzech rynkach docelowych – Wielka Brytania, Niemcy i Czechy. Całościowa analiza powinna mieć postać raportu składającego się z trzech niezależnych analiz dla każdego ww. rynku oraz części wspólnej z wnioskami i rekomendacjami. Wymagana struktura dla każdej z analiz szczegółowych (dla każdego z poszczególnych rynków)
Łączne wykonanie usług doradczych w liczbie 2000 h (nie więcej niż 400 h na jednego eksperta), z czego min. 1000 h w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu 2 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 3.
Przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno – prawnego
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 70 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego. Rezultat etapu 3 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Etap 4.
Stworzenie regulaminu korzystania z platformy Mobevo na rynkach zagranicznych z uwzględnieniem zmian w zakresie dostosowania systemu do rynków docelowych internacjonalizacji oraz uwarunkowań formalno – prawnych.
Wykonanie usług doradczych przez Wykonawcę w formie co najmniej 100 h na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy udziale personelu Zamawiającego.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą dokumentować czas pracy w postaci tygodniowych raportów. Rezultat etapu 4 zostanie przekazany zamawiającemu w formie sprawozdania pisemnego oraz na nośniku USB.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji maksymalnie:
Etap 1 - 70 dni od podpisania umowy
Etap 2 - 90 dni od podpisania umowy
Etap 3 - 90 dni od podpisania umowy
Etap 4 - 70 dni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca nie podlegający wykluczeniu w przypadku o którym mowa w pkt XII oraz który spełni następujące warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Za posiadającego wiedzę i doświadczenie uzna się tego wykonawcę, który wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty:
- co najmniej 2 kampanie marketingowe i informacyjne
- co najmniej 5 usług doradczych z zakresu internacjonalizacji
- co najmniej 1 usługę wdrażana systemów informatycznych

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane należycie np. referencje oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca nie podlegający wykluczeniu w przypadku o którym mowa w pkt XII oraz który spełni następujące warunki:
b) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
- co najmniej 1 ekspert w zakresie marketingu z co najmniej 2 letnim doświadczeniem
- co najmniej 1 księgowy, 1 analityk finansowy, 1 specjalista w zakresie projektów międzynarodowych, 1 specjalista w zakresie doradztwa strategicznego dla firm, 1 specjalista w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, każdy z co najmniej 2 letnim doświadczeniem
- co najmniej 1 informatyk/programista
- co najmniej 1 audytor z doświadczeniem w opracowywaniu procedur np. ISO
- co najmniej 1 radca prawny

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz usług wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane należycie np. referencje oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi,
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.2.5. pkt 22) Wytycznych, tj.:
1/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena - 60%
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:
C = (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x waga 60% x 100%
gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena
Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).
Termin realizacji - 40%
Za każdy dzień skrócenia terminu realizacji – 1 pkt. max. 40. Skrócenie terminu realizacji nie może powodować zmniejszenia liczby godzin doradztwa, o których mowa w sekcji Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia, zadania muszą być zrealizowane przez odpowiednio większą liczbę ekspertów.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg zasad podanych powyżej w pkt 1.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.
4. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu wszystkich elementów wchodzących w jej zakres.
6. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia łącznie z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich i jest ceną ostateczną i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku w „dół” lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku).
8. Wyliczoną cenę oferty wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części Formularza ofertowo. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wskazana cena podlega ocenie jako kryterium wyboru.
9. Wskazana w ofercie cena brutto stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (polski złoty).
11. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

794544544

NIP

6572837794

Tytuł projektu

Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy FPD Sp. z o.o. na rynki docelowe

Numer projektu

POPW.01.02.00-26-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na dostawę serwera, prowadzonego w procedurze zasada konkurencyjności, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Wechsler Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce

złożoną w dn. 18.03.2019 r., za łączną cenę oferty netto: 421 000,00 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
Liczba wyświetleń: 273