Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/1.1.1/ASKLA/2019 na dostawę elementów do budowy członu systemu transportowego

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2019

Numer ogłoszenia

1170379

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

4.03.2019r.
1)zmieniono numer telefonu do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Justyna Rudek dane do kontaktu: tel. 693-323-919 e-mail: j.rudek@askla.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 693-323-919

2) wydłużono termin składania ofert do 4.04.2019 do godz. 14.00

3) wymieniono błędnie załączone załączniki.

4.03.2019r.
1)wymieniono załącznik z błędem, który uniemożliwiał jego otwarcie: Zapytanie Ofertowe_5 POIR 1.1.1 ASKLA 2019_ZAL 1

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2019r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres: j.rudek@askla.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
4) Oferty bez wypełnionych załączników numer 1 oraz 2 zostaną odrzucone.
5) Jednocześnie informujemy iż oferty w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Określać cenę przedmiotu na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto.
W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert.
Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) na daną grupę. Można składać oferty na wybrane grupy.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy wraz z dokumentami odbiorowymi i wszelkimi wymaganymi prawem próbami/certyfikatami i atestami oraz oznakowaniem wymaganym prawem.
Wraz z formularzem i oświadczeniem wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej przedmiotu zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.rudek@askla.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Justyna Rudek dane do kontaktu: tel. 693-323-919 e-mail: j.rudek@askla.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693-323-919

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa członu systemu transportowego - 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Ciasna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa członu systemu transportowego - 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa członu systemu transportowego - 1 szt.
Elementy niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej. Zamawiający oczekuje dostawy 1 kompletu elementów wykazanych poniżej o parametrach nie gorszych niż wskazane w tabeli.
Minimalne wymagane parametry techniczne zostały przedstawione w pkt 2 zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019 r.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku kiedy opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek:
a) wstrzymania prac przez Zamawiającego
b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy
c) konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od niego, np. wystąpienie zjawisk związanych z działaniem siły wyższej.
3) Koszty transportu pokrywa Dostawca.
4) Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z wyznaczonego terminu kompletnej dostawy, Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak również skutkować będzie naliczeniem kar umownych założonych w Umowie z dostawcą i przedstawionych w pkt. 12 niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Oferty należy składać w języku polskim
2) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Dopuszcza się możliwość składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
4) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
6) Wymagane podpisanie umowy na dostawę elementów do budowy członu systemu transportowego – zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
8) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
9) Termin związania ofertą: 60 dni od terminu złożenia oferty.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
12) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
13) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
15) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
− zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
− konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
− wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za grupę – 100 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena oferty „a”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1.JÓZEF KLABIS ASKLA AUTOMATYKA SERWIS 2. ROBOTECH

Adres

Lubliniecka 50

46-380 Dobrodzień

opolskie , oleski

Numer telefonu

512011753

NIP

5751069325

Tytuł projektu

Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0236/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrani Wykonawcy, zgodnie z podziałem na grupy określone w pkt 2 Zapytania ofertowego:

GRUPY: 1, 35, 36.
HIWIN GmbH
Brucklesbund 2
D-77654 Offenburg

GRUPY: 3, 8, 11, 12, 13, 32, 34,
ATLANTIS Krzysztof Pielczyk
ul. Cegielniana 44
47-400 Racibórz

GRUPY: 2, 5, 6, 7
WAMET.com Sp. z o.o.
ul. Chopina 3
46-300 Olesno

GRUPY: 9, 10, 33, 40
MARGO sp. z o.o. sp.k.
ul. Studzienna 60,
87-100 Toruń

GRUPY: 4, 14-31, 37-39
Brak złożonych ofert
Liczba wyświetleń: 566