Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka w specjalności aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia stacjonarne I stopnia

Data publikacji: 28.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1170209

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wszystkie oferty muszą zostać dostarczone zgodnie z wymogami wskazanymi w poniższym ogłoszeniu oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od pon. – pt. w godzinach 08.00–16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Tyszkiewicz-Staniowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322959397

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Informatyka w specjalności aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia stacjonarne I stopnia ramach projektu pt.: „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” w formule 20 godzin dydaktycznych wykładów w semestrze II
Zadanie 2. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” w formule 20 godzin dydaktycznych ćwiczeń w semestrze II
Zadanie 3. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Podstawy programowania komputerów” w formule 42 godzin dydaktycznych projektu w semestrze II
Zadanie 4. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Sieci komputerowe” w formule 16 godzin dydaktycznych wykładów w semestrze II
Zadanie 5. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Sieci komputerowe” w formule 8 godzin dydaktycznych ćwiczeń w semestrze II
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 01/POWR/DU29/2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka w specjalności aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia stacjonarne I stopnia w podziale na zadania:
Zadanie 1. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” w formule 20 godzin dydaktycznych wykładów w semestrze II
Przedmiot „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” należy do grupy treści podstawowych, modułu matematycznego, które są częścią programu nauczania w ramach kierunku Informatyka, zmodyfikowanych na potrzeby projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka”.
Prowadzący będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, autorskim programem nauczania oraz do sprawdzania wiedzy studentów poprzez przeprowadzanie egzaminu.
Zadanie 2. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” w formule 20 godzin dydaktycznych ćwiczeń w semestrze II
Przedmiot „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” należy do grupy treści podstawowych, modułu matematycznego, które są częścią programu nauczania w ramach kierunku Informatyka, zmodyfikowanych na potrzeby projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka”.
Prowadzący będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, autorskim programem nauczania oraz do sprawdzania wiedzy studentów poprzez przeprowadzanie zaliczenia.
Zadanie 3. Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Podstawy programowania komputerów” w formule 42 godzin dydaktycznych projektu w semestrze II
Przedmiot „Podstawy programowania komputerów” należy do grupy treści kierunkowych, moduł programowania, które są częścią programu nauczania w ramach kierunku Informatyka, zmodyfikowanych na potrzeby projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka”.
Prowadzący będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, przyjętym programem nauczania oraz do sprawdzania wiedzy studentów poprzez przeprowadzanie zaliczenia.

Zadanie 4. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Sieci komputerowe” w formule 16 godzin dydaktycznych wykładów w semestrze II
Przedmiot „Sieci komputerowe” należy do grupy treści kierunkowych, moduł technologiczny, które są częścią programu nauczania w ramach kierunku Informatyka, zmodyfikowanych na potrzeby projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka”.
Prowadzący będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, przyjętym programem nauczania oraz do sprawdzania wiedzy studentów poprzez przeprowadzanie egzaminu.
Zadanie 5. Przygotowanie programu autorskiego oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Sieci komputerowe” w formule 8 godzin dydaktycznych ćwiczeń w semestrze II
Przedmiot „Sieci komputerowe” należy do grupy treści kierunkowych, moduł technologiczny, które są częścią programu nauczania w ramach kierunku Informatyka, zmodyfikowanych na potrzeby projektu „Dualny program kształcenia na kierunku informatyka”.
Prowadzący będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, przyjętym programem nauczania oraz do sprawdzania wiedzy studentów poprzez przeprowadzanie zaliczenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1-5: marzec 2019 r. – czerwiec 2019 r. (II semestr – semestr letni roku akademickiego 2018/2019)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Znajdują się w sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – dotyczy Wykonawcy.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia (dotyczy Wykonawcy lub osoby, którą Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia):
W zakresie Zadania 1:
- posiadający tytuł co najmniej doktora,
- posiadający co najmniej 3 letni staż dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyką zajęć
- posiadający co najmniej 2 publikacje z zakresu tematyki zajęć,
- preferowane osoby z doświadczeniem praktycznym w branży IT
W zakresie zadania 2:
- posiadający tytuł co najmniej magistra
- posiadający co najmniej 3 letni stażem dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- preferowane osoby z doświadczeniem praktycznym w branży IT

W zakresie zadania 3:
- posiadający tytuł co najmniej magistra
- posiadający co najmniej 3 letni stażem dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- posiadający minimum 3-letnie doświadczenie praktyczne w obszarze tematyki zajęć

W zakresie zadania 4:
- posiadający tytuł co najmniej doktora,
- posiadający co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- posiadający co najmniej 2 publikacje z zakresu tematyki zajęć,
- preferowane osoby z doświadczeniem praktycznym w branży IT

W zakresie zadania 5:
- posiadający tytuł co najmniej magistra,
- posiadający co najmniej 3-letni staż dydaktyczny w obszarze zgodnym z tematyka zajęć,
- posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie praktyczne w obszarze tematyki zajęć.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający potencjał osobowy - oparty o wiedzę i doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019 oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia. Brak złożenia w/w dokumentów skutkował będzie odrzuceniem oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udział w realizacji przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki prawa handlowego, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych, spełniające następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Znajdują się w sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – dotyczy Wykonawcy.
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu, każdy z nich powinien przedłożyć wraz z Ofertą następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
2. Wzór CV –Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
5. Istotne postanowienia umowne - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019.
7. Kopię dyplomu osoby/osób wskazanych do realizacji zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (dotyczy przedsiębiorcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnienia” lub „nie spełnienia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
2. Ocenie będą podlegały oferty złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz jednocześnie nie zostały odrzucone.
3. Każde z zadań, na które Wykonawca złoży ofertę będzie podlegało odrębnej ocenie.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

W przypadku zadania 3, zadania 5:
1. Kryterium cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć - max 100 pkt. (waga 100%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 100 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W przypadku zadania 1, zadania 2, zadania 4:
1. Kryterium cena brutto za 1 godzinę – max 75 pkt. (waga 75%);
Kryterium cena, gdzie oferty zostaną ocenione przelicznikiem P=Cn/Co x 75 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenionej.

2. Kryterium jakościowe dotyczące posiadanego doświadczenia praktyczne w branży IT – max 25 pkt. (waga 25%)
Wartość punktowa przyznawana według zasady:
• Brak doświadczenia praktycznego w branży IT – 0 pkt.
• Doświadczenie praktyczne w branży IT poniżej 3 lat – 10 pkt.
• Doświadczenie praktyczne w branży IT pomiędzy 3-5 lat – 15 pkt.
• Doświadczenie praktyczne w branży IT powyżej 5 lat – 25 pkt.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena + Y pkt. Kryterium jakościowe doświadczenie praktyczne w branży IT = liczba uzyskanych punktów.
Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna suma punktów otrzymana przez Wykonawcę stanowić będzie sumę punktów uzyskanych za kryterium „Cena” i kryterium jakościowe „praktyczne w branży IT”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) Posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU29/2019. Brak złożenia wyżej wymienionego załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Dualny program kształcenia na kierunku informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU29/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany jest w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 189