Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb Uczestników w ramach projektu pn. „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”

Data publikacji: 28.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1170206

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2019r. do godziny 8:00.

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina nadania oferty w placówce pocztowej/ firmie kurierskiej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić drogą mailową Zamawiającego na adres r.zmuda@abakus-konsulting.pl o nadaniu przesyłki zawierającej ofertę najpóźniej do terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2019 r. o godzinie 13.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.
6. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb Uczestniczek projektu, a to:
Część A : Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych,
Część B: Kurs zawodowy: Prowadzenie księgowości – Księgowy- kurs I-go stopnia
Część C: Kurs zawodowy: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. Rachunkowości- kurs II-go stopnia
Część D: Kurs zawodowy: Stylizacja Paznokci
Część E: Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
Część F: Kurs zawodowy: Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym
Część G: Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Część H: Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Część I: Kurs zawodowy: Techniki sprzedaży z modułem polityki magazynowej
Część J: Kurs zawodowy: Sekretarka z obsługą komputera

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów, Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy/ów do realizacji szkoleń zawodowych, których celem jest nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez Uczestniczki projektu- potwierdzonych właściwym egzaminem kwalifikacyjnym oraz nadaniem uprawnień zawodowych w danym zawodzie. Uzyskane kwalifikację pozwolą na przekwalifikowanie zawodowe Uczestniczek projektu oraz na ich aktywizację zawodową.

Przedmiot zamówienia

UWAGA: Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączonym zapytaniu ofertowym.

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - maj 2019 r.

Część B: Kurs zawodowy: Prowadzenie księgowości – Księgowy- kurs I-go stopnia
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część C: Kurs zawodowy: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. Rachunkowości- kurs II-go stopnia
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 170 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część D :Kurs zawodowy: Stylizacja Paznokci
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 60 h/gr. (w tym 40 godz. zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część E : Kurs zawodowy: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 88 h/gr. ( w tym 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część F: Kurs zawodowy: Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 280 h/gr. ( w tym min. 80 godzin zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - sierpień 2019 r.

Część G: Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 9 osób
Łączna liczba uczestników: 9 osób

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - maj 2019 r.

Część H: Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 10 osób
Łączna liczba uczestników: 10 osób

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - maj 2019 r.

Część I: Kurs zawodowy: Techniki sprzedaży z modułem polityki magazynowej
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr (w tym 112 h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 6 osób
Łączna liczba uczestników: 6 osób

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - maj 2019 r.

Część J: Kurs zawodowy: Sekretarka z obsługą komputera

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr (w tym 80 h zajęć teoretycznych, 40 h zajęć praktycznych- komputerowych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - maj 2019 r.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 sierpnia 2019 r. – z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 3 w ramach opisów poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.


• w zakresie części A - J - Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego, na które Wykonawca złożył ofertę, a to:
- dla części A – co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży kadr i płac,
- dla części B- co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części C - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części D - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży stylizacji paznokci/wizażu/ kosmetyki,
- dla części E - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży sprzedaży, obsługi kas fiskalnych,
- dla części F - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży opieki nad dziećmi w żłobku lub w klubie dziecięcym/ opieki nad dziećmi do lat 3,
- dla części G - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,
- dla części H - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,
- dla części I - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej,
- dla części J - co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie tj. wykazu doświadczenia i dokumentów je potwierdzających (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie). Spełnienie wymogu doświadczenia Wykonawcy w realizacji kursów o podobnej tematyce weryfikowane będzie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę zestawienia zrealizowanych kursów zawierającego m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu oraz poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp. Ze sporządzonego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać, jakie szkolenia/ kursy zawodowe Wykonawca zrealizował w odniesieniu do których składana jest oferta. Konieczne jest wykazanie doświadczenia na poszczególne części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.
Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Potencjał techniczny

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych:
- dla części A – w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/kursu z branży kadr i płac,
- dla części B- w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części C - w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części D - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży stylizacji paznokci/wizażu/ kosmetyki,
- dla części E - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży sprzedaży, obsługi kas fiskalnych,
- dla części F - w wymiarze minimum 900 godzin szkolenia/ kursu z branży opieki nad dziećmi w żłobku lub w klubie dziecięcym/ opieki nad dziećmi do lat 3,
- dla części G - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,
- dla części H - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,
- dla części I - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży prowadzenia sprzedaży i gospodarki magazynowej,
- dla części J - w wymiarze minimum 300 godzin szkolenia/ kursu z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy załącznika numer 5 – Doświadczenie zawodowe trenera do zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów potwierdzających wskazane dla trenera doświadczenie i kompetencje zawodowe.
Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

5. Spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
-Wykonawcy szkoleń w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
6. Zaległości publicznoprawne wobec ZUS i US: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty zalegające z płatnościami publicznoprawnymi wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7. Wadium. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usług szkoleniowych w zakresie części A - J przedmiotu zamówienia, na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne wówczas, gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym lub w kasie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty Wadium w postaci gotówki do Kasy Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w dniach pn- pt w godzinach 8.00- 16.00.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Ponadto Zamawiający musi spełnić Warunki realizacji zamówienia określone w § 6 Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
 zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursów zawodowych każdej z części szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń/kursów,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu,
 zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń/kursów, grup szkoleniowych, ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 ostatecznej ilości godzin przeprowadzenia szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości grup szkoleniowych w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
 zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych na które składana jest oferta (odpowiednio dla części A – J).
6. CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń zgodnie z wymogami zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, kopie nadanych uprawnień itp.) oraz Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
7. Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tematyce z branży/ dziedziny jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykaz musi zawierać zestawienie zrealizowanych kursów m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu. Wskazane w wykazie kursy muszą zostać potwierdzone poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp.
8. Dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę możliwością zorganizowania zajęć praktycznych zgodnie z określonymi dla części E i I wymogami dodatkowymi.
9. Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego - dotyczy części A – J.
10. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
11. Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) - jeżeli wykonawca składa ww. dokument wraz z ofertą.
12. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
13. Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
14. Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
15. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

W ramach części A - J przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub I lub J, na którą Wykonawca złożył ofertę.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność”

Elastyczność – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 13 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 16 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do J przedmiotu zamówienia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania szkolenia przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A -J w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 7 zapytania ofertowego. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie
to skutkowało odrzuceniem oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Reformacka 8

35-026 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0178/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Biuro Rachunkowe PROFESJONALISTA Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data wpływu oferty: 07.03.2019r., cena oferty: część A: 7650,00 zł, część B: 6200,00 zł, część C: 3150,00 zł
2. NOEZA Non-Profit Sp. z o.o., ul. Wiejska 31, 39-300 Mielec, data wpływu oferty: 07.03.2019r., cena oferty: część D: 3950,50 zł, część E: 10680,00 zł, część F: 7000,00 zł, część G: 27409,50 zł, część H: 25360,00 zł, część I: 13800,00 zł, część J: 12600,00zł
Liczba wyświetleń: 285