Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności nr K/B/2/2019

Data publikacji: 27.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1169868

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uwaga!
Treść zamówienia ulega zmianie z dniem 6.03.2019 r. Zmienia się termin realizacji zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 zd. drugie zapytania ofertowego z: "Zakończenie całości zadania nie dłużej niż do 15.04.2019 r." na: "Zakończenie całości zadania nie dłużej niż do 30.04.2019 r."
Ponadto skorygowano treść ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiającego – adres: Plac NMP 1, 25-020 Kielce, osobiście albo listem poleconym (liczy się data i godzina doręczenia do Zamawiającego), I piętro – Sekretariat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Stanisław Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608676611

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalizacjach: Wiśniówka 38A, 26-050 Zagnańsk(na działkach nr ew. 14/120 obręb Dąbrowa).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Zagnańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia obejmuje w ramach realizacji projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalizacjach: Wiśniówka 38A, 26-050 Zagnańsk(na działkach nr ew. 14/120 obręb Dąbrowa).

Przedmiot zamówienia

Zakres prac remontowo – adaptacyjnych:

- wymiana posadzki w korytarzach i pomieszczeniach mieszkalnych nr 1; 2; 3.
- wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych oraz 9 szt. okien
- wykonanie okładzin schodów z wyrównaniem podłoża
- wymiana oświetlenia ciągów komunikacyjnych z zabezpieczeniem każdego lokalu odrębnie z podlicznikami
- wykonanie sufitu podwieszonego na istniejącym stelażu
- naprawa ubytków ok. 15 % tynków oraz malowanie wszystkich pomieszczeń
- wymiana płytek w łazienkach i przedpokojach (podłoga i ściany do wysokości 1,6m)
- okablowanie do systemu monitoringu wewnętrznego (bez kamer i urządzeń rejestrujących – 5 p-tów monitoringu)
- wykonanie nowych barierek do schodów na I piętro
- remont całego Hallu wejściowego na parterze wraz z wymiana drzwi.

Lokale funkcjonują jako lokale mieszkalne, na czas remontu lokale 1-3 będą opróżnione.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45211200-1 – roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji w okresie do 7 dni od wyboru Wykonawcy.
Zakończenie całości zadania: nie dłużej niż do 30.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Aktualny odpis z KRS lub z właściwego rejestru, w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttow zakresie budowy lub remontów budynków wykonanych w ostatnich 5 latach oraz oświadczenie, że zadania te zostały wykonane prawidłowo lub referencje potwierdzające prawidłowość wykonania w/w zadań. Wykaz powinien zawierać nazwę zadania (lub nazwę projektu), wartość zadania oraz nazwę, adres i numer telefonu Zamawiającego dane zadanie – w celu umożliwienia weryfikacji wykazu. Wykaz powinien zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na weryfikację podanego wykazu robót poprzez wystąpienie z zapytaniem do Podmiotów wskazanych w Wykazie jako Zamawiający.” Wykaz stanowi załącznik nr 5.

Potencjał techniczny

Nie ustala się warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie ustala się warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 3;
Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik nr 3.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z punktem 6 zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z punktem 6.2 zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) cena brutto - 80%
b) gwarancja – 20 %

Sposób oceny:
a) Cena

C = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80

b)Gwarancja

Organizator wymaga udzielenia min. 2 lat gwarancji na wykonane prace budowlane. Dodatkowo punktowany będzie każdy dodatkowy pełny rok gwarancji, ale nie więcej niż do 5 lat gwarancji, w następujący sposób:

3 lata gwarancji = 10 pkt jednostkowe
4 lata gwarancji = 15 pkt jednostkowych
5 lat gwarancji = 20 pkt jednostkowych
Okres gwarancji podaje się tylko w pełnych latach.

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
S = C + G
Gdzie:
S – oznacza sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych za cenę,
G – oznacza liczbę punktów uzyskanych za okres gwarancji,

Organizator jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która otrzyma największą zsumowaną liczbę punktów oznaczoną jako „S”

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, albo ich oferta będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

Adres

Diamentowa 2

20-447 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815287650

Fax

815287630

NIP

7122837748

Tytuł projektu

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0021/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Usługi Remontowo – Budowlane „FAS-BUD” Jacek Pieprz Żelazówka 75, 33-200 Dabrowa Tarnowska. Data wpłynięcia: 14.03.2019 r. godz. 08:45. Cena: 122 526, 00 zł
Liczba wyświetleń: 328