Strona główna
Logo unii europejskiej

Numer zamówienia: 2/2019/RPO/WL

Data publikacji: 27.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2019

Numer ogłoszenia

1169841

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2),
- wykaz usług (Załącznik nr 3) wraz z referencjami bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych (Załącznik nr 4),
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo (Załącznik nr 5).
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2019r., do godz. 9:00
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
f) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
g) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
h) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu, do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego
j) Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 07.03.2019r. do godz. 9:00 – na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
„Proszę nie otwierać do dnia 07.03.2019r. do godz. 9:30”
k) O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
l) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
m) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
n) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
o) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.03.2019r. (czwartek) o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Krężel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy szkolenia "ABC Przedsiębiorczości"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 10 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 10 uczestników projektu.
Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia - od podpisania umowy najpóźniej do końca I kwartału 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości lub zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości co najmniej 10 000 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania, zawartego w formularzu ofertowym oraz wykazu usług (załącznik 3) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Oferent/Wykonawca lub firma, dysponuje trenerem, który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z przedsiębiorczości, wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie/inne potwierdzające znajomość zagadnień z zakresu przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, znajdującego się w Formularzu ofertowym.

- Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub 1 osobę bezrobotną. Wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, znajdującego się w Formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zostały opisane w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2),
- wykaz usług (Załącznik nr 3) wraz z referencjami bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych (Załącznik nr 4),
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo (Załącznik nr 5).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
a) cena brutto – 40%
b) gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 60%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena brutto- 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

C = (Cmin/CoB) x (40)

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 60%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- za termin wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin wynoszący od 2 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
- za termin wynoszący do 1 dnia od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” x 60 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
3. Wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Edukacja Bez Barier – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, data: 07.03.2019, cena: 19.000.
Liczba wyświetleń: 285