Strona główna
Logo unii europejskiej

Numer zamówienia: 1/2019/RPO/WL

Data publikacji: 26.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2019

Numer ogłoszenia

1169567

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2), wykaz usług (Załącznik nr 3) wraz z referencjami bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo (Załącznik nr 4).
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2019r., do godz. 9:00.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
d) Ofertę prosimy dostarczyć:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 06.03.2019r., do godz. 9:00 na adres:
4system Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące wynajmu pomieszczeń na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz bezpośrednich sesji z pośrednikiem pracy, na terenie woj. lubelskiego.” oraz „Prosimy nie otwierać przed 06.03.2019, godz. 9:30”.
e) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
f) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
g) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
h) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
i) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2019r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Krężel

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz bezpośrednich sesji z pośrednikiem pracy, na terenie woj. lubelskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz bezpośrednich sesji z pośrednikiem pracy, na terenie woj. lubelskiego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie będzie polegało w szczególności na:
• Zapewnienie/udostępnienie pomieszczeń na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 51 UP, łącznie 306 godzin lekcyjnych (6h x 51 UP)

• Zapewnienie/udostępnienie pomieszczeń na indywidualne sesje z psychologiem dla 80 UP, łącznie 960 godzin lekcyjnych (12h x 80 UP)

• Zapewnienie/udostępnienie pomieszczeń na bezpośrednie sesje z pośrednikiem pracy dla 72 UP, łącznie 2880 godzin lekcyjnych (4h x 10 x 72 UP)

Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia, od podpisania umowy najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r.
a) wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego - harmonogram realizacji wg założeń Projektu: II kwartał 2018 - IV kwartał 2019,
b) wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie indywidualnych sesji wsparcia psychologicznego - harmonogram realizacji wg założeń Projektu: II kwartał 2018 - IV kwartał 2019,
c) wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie bezpośrednich sesji z pośrednikiem pracy - harmonogram realizacji wg założeń Projektu: II kwartał 2018 - II kwartał 2020 r.
Szczegółowy harmonogram udostępniania sal opracowany zostanie przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na wynajmie sal/pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia usług szkoleniowych lub/i doradczych lub/i konferencyjnych lub/i debat lub/i konsultacji, o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania, zawartego w formularzu ofertowym oraz wykazu usług (załącznik 3) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego)

Potencjał techniczny

Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa lubelskiego salami/pomieszczeniami, w których może bez przeszkód odbywać się indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne sesje z poradnictwa psychologicznego lub bezpośrednie sesje z pośrednictwa pracy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym (załącznik 2).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym (załącznik 2).

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zostały opisane w zapytaniu ofertowym i innych załącznikach.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2), wykaz usług (Załącznik nr 3) wraz z referencjami bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo (Załącznik nr 4).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
a) całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczeń/sal „C”– 40%
b) gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal „G” – 40%
c) liczba spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca „S” – 20%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji

a) całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczeń/sal „C” - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


C = Cmin/CoB) x 40

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

b) gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal „G” – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

• za termin udostępnienia wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 20 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na pomieszczenia/sale.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!

Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal x 40 %
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 40 punktów.

c) liczba spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 20%
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
• za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca
wynoszącym 1 spotkanie miesięcznie - 0 punktów,
• za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca
wynoszącym od 2 do 3 spotkań miesięcznie - 20 punktów,
• za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca wynoszącym powyżej 3 spotkań miesięcznie – 100 punktów.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
S= Liczba punktów za liczbę spotkań x 20 %
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G + S

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych.
S - liczba punktów za ilość spotkań, w których uczestniczył będzie Wykonawca

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

ADAPTACJA I ROZWÓJ - program outplacement w woj. lubelskim

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBIR Sp. z o.o., Podlegórz 56A, 66-132 Trzebiechów, data: 05.03.2019, cena: 96.892,02.
Liczba wyświetleń: 218