Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39.96 kW na dachu budynku

Data publikacji: 26.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1169325

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie firmy Zamawiającego w formie pisemnej pod adresem

Zakład Opakowań CELMAR Sp. z o.o.
Płonki 222c
24-170 Kurów
NIP 7162821392
tel.: +48 81 888 05 30
fax.: + 48 81 888 05 29
e-mail: poczta@zocelmar.pl
Czynne od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 14:00

OFERTA MUSI BYĆ DOSTARCZONA W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM „ DOTYCZY PROJEKTU- „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.”, nie otwierać przed godziną 14.00 dnia 18-go marca 2019 roku”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Staszak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 818880530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39.96 kW.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Płonki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie zakupu materiałów i robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp w ramach projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna, Działanie 5.1: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, nabór nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/18.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39.96 kW.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 39.96 kW na dachu budynku. Instalacja wschód-zachód.
Zamawiający określa minimalne parametry panela jak poniżej,

LP / opis / j. miary / wielkość
1 Minimalny prąd przy maksymalnej mocy panela / A / 8,7
2 Minimalne napięcie przy mocy maksymalnej panela / V / 31,2
3 Minimalny prąd zwarcia / A / 9,10
4 Minimalne napięcie obwodu otwartego / V / 38,5
5 Minimalna Wydajność / % / 16,60
6 Maksymalny wsp. Temperaturowy napięciowy
(współczynnik ma znak minus) / % / 0,32
7 Waga max / Kg / 19

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy szczytowej panela oraz sposób i kąt położenia panela tak aby instalacja produkowała maksymalną ilość energii,

Dodatkowe wymagania:
-Zamawiający określa Minimalną moc panela- 300 Wp
-Parametry inwerterów muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci energetycznej. W szczególności Zamawiający wymaga Certyfikatu dotyczącego norm EN 61000-6-2, 61000-6-3 oraz EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-3-11 i EN 61000-3-12

-Zamawiający dopuszcza inną konfigurację inwerterów tj. zastąpienie kilku mniejszych jednym większym i na odwrót.

-Inwerter musi być wyposażony w interfejs Ethernet

Wymagania co do okresu gwarancji:
Zamawiający wymaga co do zasady 60-miesięcznego okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem minimalnych okresów gwarancji na poniższe elementy:
1 Minimalny wymagany okres gwarancji udzielony na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych w [miesiącach] 120
2 Minimalny wymagany okres gwarancji na panele fotowoltaiczne w [miesiącach]. Gwarancja pracy liniowej. 300
3 Minimalny wymagany okres gwarancji na panele fotowoltaiczne w [miesiącach]. Gwarancja produktowa. 144
4 Minimalny wymagany okres gwarancji na inwertery podany w [miesiącach]. Gwarancja produktowa. 60
5 Minimalny wymagany okres gwarancji na instalacje elektryczne tj. okablowanie, połączenia, instalacje TIK, uziemienia i inne wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej [miesiącach] 60

Brak w złożonej ofercie informacji odnośnie okresu gwarancji będzie skutkował przyjęciem, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane urządzenia i elementy były objęte gwarancją producenta.


b) Przekazanie instalacji Zamawiającemu.
c) Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.
d) Wykonanie projektu powykonawczego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) – zał. nr 3 do Zapytania.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 15 maja 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak specjalnych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie (budowę) co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej, a łączna moc instalacji wykonanych w ramach obu zamówień wynosiła co najmniej 20 kW.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca jest zobowiązany do:
- złożenia w ofercie (Formularzu ofertowym) oświadczenia opisującego posiadane doświadczenie w w/w zakresie, zawierającego wszystkie elementy wskazane we wzorze oświadczenia stanowiącym część Formularza ofertowego;
- załączenia do oferty (oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, wystawiony przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane (np. referencje).

Potencjał techniczny

Brak specjalnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoba nadzorująca roboty musi posiadać aktualny certyfikat UDT w zakresie fotowoltaiki

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak specjalnych wymagań

Dodatkowe warunki

Wadium:
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 PLN słownie pięć tysięcy złotych. Wadium musi być opłacone przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wpłacone w pieniądzu na konto BGŻ BNP Paribas 15 2030 0045 1110 0000 0191 8010 z dopiskiem –„Wadium do zapytania ofertowego „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar sp. z o.o.””
2) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na podane przez nich konto w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni od podpisania umowy.
3) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu i ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

I. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu wykonania zamówienia:
a) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
b) konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, bez których przedmiot umowy nie może zostać ukończony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
c) jeżeli warunki atmosferyczne ze względów technologicznych uniemożliwią wykonanie umowy w terminie;
d) gdy wystąpi opóźnienie po stronie organów władzy publicznej, bez winy Wykonawcy, które uniemożliwi wykonanie umowy w terminie;
e) jeżeli z powodu okoliczności zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności wstrzymania prac przez Zamawiającego z powodów niedotyczących Wykonawcy, niemożliwe będzie terminowe wykonanie umowy;
f) jeżeli z powodu realizacji przez inne podmioty prac na terenie budowy konieczne będzie skoordynowanie prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, co uniemożliwi bez winy Wykonawcy terminowe wykonanie umowy.

2) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych lub robót zaniechanych:
a) jeżeli wykonanie umowy zgodnie z dokumentacją okażę niemożliwe;
b) jeżeli część robót okaże się zbędna ze względów technicznych, użytkowych lub ekonomicznych,
c) jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie uzasadnione względami technicznymi, użytkowymi lub ekonomicznymi, nie będzie skutkowało podwyższeniem wynagrodzenia i zapewni zachowanie wymogów wynikających z umowy;
d) jeżeli konieczna okaże się aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany przepisów.

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2.

II. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11.1 pkt 3, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa lubelskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. Kosztorys różnicowy będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego pod względem zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym są zawyżone i odbiegają od cen rynkowych, ich wysokość ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty –

• Formularz ofertowy (wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ)
• Oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ)
• Kopia przelewu wpłaty wymaganego wadium
• Karta danych technicznych zastosowanych paneli fotowoltaicznych
• Karta danych technicznych zastosowanych inwerterów
• Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazywanych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (zgodnie z treścią Zapytania ofertowego)
• Certyfikaty wymagane dla paneli
• Certyfikaty wymagane dla inwerterów

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert Waga (%)
Cena oferty 70
Reakcja serwisu 15
Okres gwarancji 15KRYTERIUM I. Cena oferty musi zawierać ( netto i brutto) zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena brana od obliczenia kryterium jest ceną netto.

KRYTERIUM II. Reakcja serwisu, to ilość godzin jaka upłynie od momentu zawiadomienia wykonawcy poprzez ustalony adres email lub numer telefonu a przyjazdem ekipy serwisowej do miejsca zainstalowania przedmiotu zamówienia celem wykonania diagnostyki oraz dokonania naprawy, przy czym Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu nie dłuższego niż 48h. Jeśli zgłoszenie następuje po godzinie 15.00 lub w dzień świąteczny to za moment zawiadomienia liczy się najbliższy dzień roboczy o godzinie 7.00. Zaoferowanie dłuższego okresu reakcji serwisu niż 48 godzin będzie skutkowało niezgodnością oferty z Zapytaniem i odrzuceniem oferty.


KRYTERIUM III. Okres gwarancji. Okres gwarancji Gw podany w miesiącach obejmuję sumę okresów gwarancji na:
- konstrukcję mocującą panele fotowoltaiczne,
- panele – gwarancja pracy linowej
- panele – gwarancja produktowa
- inwertery,
- wykonane instalacje elektryczne bez urządzeń.


Sposób obliczania punktów:


a) KRYTERIUM I. Cena zamówienia – waga 70. Punkty za to kryterium zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie według następującego wzoru. P1=(Cmin/Cof.)*70 gdzie
P1-ilość punktów za kryterium ceny
Cmin - cena najniższa wśród wszystkich złożonych ofert
Cof.- cena zaoferowana przez rozpatrywaną ofertę

b) KRYTERIUM II. Reakcja na serwis – waga 15. Punkty za to kryterium zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem P2=(Smin/Sof.)*15 gdzie
P2- ilość punktów za kryterium czas reakcji serwisu
Smin- najkrótszy czas reakcji na serwis podany w godzinach wybrany spośród wszystkich ofert
Sof.- czas reakcji na serwis w rozpatrywanej ofercie podany w godzinach


c) KRYTERIUM III . Okres gwarancji- waga 15. Punkty za to kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru. P3=( (Gwof)/(Gwmax)*15 gdzie
P3- ilość punktów za kryterium okresu gwarancji
(Gwmax - najdłuższy sumaryczny okres gwarancji spośród wszystkich ofert - suma okresu gwarancji podana w miesiącach na:
- konstrukcję mocującą panele fotowoltaiczne,
- panele – gwarancja pracy linowej
- panele – gwarancja produktowa
- inwertery,
- wykonane instalacje elektryczne bez urządzeń.

(Gwof- Okres gwarancji w ofercie ocenianej - suma okresu gwarancji podana w miesiącach w ofercie ocenianej na:
- konstrukcję mocującą panele fotowoltaiczne,
- panele – gwarancja pracy linowej
- panele – gwarancja produktowa
- inwertery,
- wykonane instalacje elektryczne bez urządzeń.


Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania liczymy według wzoru
P= P1+P2+P3
Najlepszą ofertą wybraną do realizacja zadania jest ta, która nie podlega odrzuceniu oraz zdobędzie największą liczbę punktów „P”.

W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

- Brak oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych skutkuje wykluczeniem z postępowania.
- Zaoferowanie dłuższego okresu reakcji serwisu niż 48 godzin będzie skutkowało niezgodnością oferty z Zapytaniem i odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O.

Adres

24-170 Płonki

lubelskie , puławski

Numer telefonu

+48818880530

Fax

+48818880529

NIP

7162821392

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Celmar Sp. z o.o.

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0102/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SunEnergy Poland Sp. z o.o., oferta wpłynęła 13 marca 2019r, cena netto oferty 142000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące zł0/100), brutto 174660,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć zł 0/100).
Liczba wyświetleń: 531