Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1169317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: kontakt@instytutip.org.pl do dnia 4 marca 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@instytutip.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Sławińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794431928

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia indywidualnych spotkań mentoringowych z 30 uczestnikami projektu w przedmiocie rozwoju zainteresowań uczestników w zakresie procesów stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa, a także poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań mentoringowych dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO”.w nastepujacym terminie: od dnia podpisania umowy do 24 marca 2019 roku w Warszawie.

Informacje dodatkowe:
1) Liczba uczestników spotkań mentoringowych: 30

2) Uczestnikami będą osoby powyżej 18. roku życia - przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym wolontariusze pracujący na ich rzecz, chcący podnieść swoje kompetencje eksperckie w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa.

3) Miejsce odbywania się spotkań mentoringowych: Warszawa.

4) Spotkania mentoringowe odbywać się będą w ramach indywidualnych spotkań z uczestnikami, po uprzednim kontakcie, w wymiarze 8 godzin (w tym także czas niezbędny do przygotowania do spotkania) z każdym uczestnikiem. Łącznie 240 godzin.

5) Celem spotkań jest podniesienie kompetencji eksperckich uczestników z zakresu etyki prawniczej i etosu poszczególnych podmiotów uczestniczącyh w procesie stanowienia prawa, procesów legislacyjnych, a także umiejętności liderskich, komunikacyjnych, zarządzania zespołem. Program spotkań powinien zostać indywidualnie uzgodniony przez metora w porozumieniu z uczestnikiem, tematyka powinna jednak służyć osiągnięciu wskazanych celów.

6) Usługa musi być zrealizowana w całości (przeprowadzenie spotkań mentoringowych ze wszystkimi 30 uczestnikami) do dnia 24. 03.2019 r.

7) Wykonawca ma prawo skierować do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę, jednak przy założeniu, że wszystkie z osób skierowanych do realizacji zamówienia będą spełniały warunki określone w punkcie 5. 4) niniejszego zapytania.

8) Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania usługi ani też kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wizyt monitorujących oraz kontroli przebiegu i sposobu realizacji procesu mentorskiego

10) Usługi mentoringowe realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa musi być zrealizowana w całości (przeprowadzenie spotkań mentoringowych ze wszystkimi 30 uczestnikami) od dnia podpisania umowy do dnia 24. 03.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie spotkań mentoringowych, posiadały:

1) Doświadczenie w zakresie kształcenia młodzieży, w tym w zakresie rozwoju umiejętności i zainteresowań;
2) Doświadczenie zawodowe polegające na bezpośrednim zaangażowaniu w procesy legislacyjne, w szczególności na etapie przygotowywania projektów aktów normatywnych w ministerstwach i urzędach centralnych oraz konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, gdzie odbywa się zasadniczy merytorycznie etap prac prawodawczych.
3) Doświadczenie zawodowe w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa, a także poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego;

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy. 

3) w zakresie zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/-czek do projektu. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena brutto (C) – waga 100%

Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Inne źródła finansowania

Projekt jest realizowany w ramach projektu partnerskiego.
Zamawiającym jest Partner Projektu - Fundacja Instytut Inicjatyw Publicznych.

Dane zamawiającego:
Nazwa: Fundacja Instytut Inicjatyw Publicznych

Adres:
ul. Solec 81b lok. 73a,
00-382 Warszawa

Numer telefonu: 794431928

NIP: 5213696904

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MZ IODO Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa
data wpływu: 1.03.2019 r.
cena: 47.520 zł
Liczba wyświetleń: 275