Strona główna
Logo unii europejskiej

Działania informacyjno - promocyjne w mediach

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1169314

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na poniesione poprawki wydłużony zostaje czas na składanie ofert do dnia 11.03.

Miejsce i sposób składania ofert

1) osobiście: gabinet Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
2) pocztą: Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław, z dopiskiem Sara Targońska – Go To Brand
3) mailem: s.targonska@duomed.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.targonska@duomed.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sara Targońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

886990700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach cyfrowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach cyfrowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach cyfrowych.
Na działania będzie składało się:
- Reklama strony www Zamawiającego poprzez system zarządzania treścią (CMS)
- Pozycjonowanie strony www Zamawiającego
- Audyt i optymalizacja strony www Zamawiającego
- Reklama w Social Media: Facebook ADS CPC – reklama i obserwacja preferencji różnych grup docelowych
- Kampanie reklamowe poprzez linki sponsorowane poprzez Google Adwards, Analytics, AdWords Search, AdWords GDN, AdWords GSP

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane przez cały czas trwania projektu, tj. do końca grudnia 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1. Niniejsze weryfikowane jest na podstawie Oświadczenia Oferenta – zgodnego z wzorem załączonym do Zapytania ofertowego (Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia – załącznik 3).
Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5.3 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.4. Załączniki niezbędne do złożenia przez Oferenta warunkujące Jego udział w postępowaniu:
a) Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę komputerowo w języku polskim na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie posiadania przez Oferenta:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
d) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z KRS lub CEIDG podpisany za zgodnością z oryginałem potwierdzający prowadzenie działalności związanej z produkcją materiałów reklamowych. Załączony odpis z KRS lub CEIDG nie może być wygenerowany z datą wcześniejszą niż dzień publikacji zapytania ofertowego (25.02.2019 r.).
e) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty 3 potwierdzenia wykonania zamówień na produkcję (projekt i wydruk) drukowanych materiałów reklamowych w postaci katalogów np. w formie oświadczeń uzyskanych od firm, protokołów zdawczo-odbiorczych lub w formie referencji.
f) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty 3 potwierdzenia wykonania zamówień na produkcję (wydruk) drukowanych materiałów reklamowych w postaci wizytówek np. w formie oświadczeń uzyskanych od firm, protokołów zdawczo-odbiorczych lub w formie referencji.

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Oferenta/Wykonawcę:
- Co najmniej 3-letniego doświadczenia na rynku usług związanych z promocją internetową, w szczególności w co najmniej w następującym zakresie:
- W ostatnich trzech latach przed złożeniem oferty Oferent/Wykonawca należycie przeprowadził minimum 2 kampanie promocji internetowej na kwotę co najmniej 30 000 zł brutto każda dla branży stomatologicznej kierowanych do pacjentów.
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w promocji i marketingu działań edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, wraz z przeprowadzeniem kampanii promocji internetowych na kwotę co najmniej 30 000zł.
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu kreacji reklamowych (online) dla branży lekarsko-dentystycznej
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w profilowaniu (realizowaniu) kampanii reklamowych w mediach społecznościowych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w promocji i marketingu online wydarzeń edukacyjnych dla branży medycznej/stomatologicznej/farmaceutycznej
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pozycjonowaniu stron o tematyce medycznej dla profesjonalistów
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w analityce aktywności klientów sektora medycznego stron internetowych
W ramach każdej z nich wykorzystano wszystkie poniżej wymienione elementy:
a. reklamy w mediach społecznościowych (np. Facebook ads);
b. remarketing (np. Google Adwords);
Niniejsze weryfikowane jest na podstawie Oświadczenia Oferenta – zgodnego z wzorem załączonym do Zapytania ofertowego (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). Ponadto Oferent/Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie realizowanych działań.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy z wybranym Wykonawcą
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów oraz innych dokumentów mając wpływ na realizację Projektu Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand, w tym wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do modyfikacji charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie,
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie w ramach kryterium (K) podlegać będzie:
1. (K1) - Cena zamówienia – max 80%
2. (K2) – Doświadczenie zawodowe – max 20%

Ocena (K) kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów:
K = K1 + K2
Kryterium (K) może uzyskać maksymalnie 100 %.
Kryterium K1:
Kryterium K1 będzie obliczane zgodnie ze wzorem:
K1 = (C0 : C ) x 80%
gdzie: C0 – najniższa cena, C – cena badana,
Kryterium K2:
Doświadczenie zawodowe będzie oceniane wg skali:
- 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych w mediach – 20%
- 2 lata doświadczenia w prowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych w mediach – 15%
- 1 rok doświadczenia w prowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych w mediach – 10%
- pół roku doświadczenia w prowadzeniu działań informacyjno – promocyjnych w mediach – 0%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARZENA DOMINIAK DUOMED

Adres

Inowrocławska 21a

53-653 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48 71355 0071

NIP

8941029566

Tytuł projektu

Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z koniecznością rezygnacji z dotacji przetarg na Działania informacyjno - promocyjne w mediach zostaje unieważniony.
Jeszcze raz dziękujemy za złożone oferty.
Liczba wyświetleń: 537