Strona główna
Logo unii europejskiej

Projekt i wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1169309

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na naniesione poprawki czas składania ofert zostaje wydłużony do 11.03.

Miejsce i sposób składania ofert

1) osobiście: gabinet Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
2) pocztą: Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław, z dopiskiem Sara Targońska – Go To Brand
3) mailem: s.targonska@duomed.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.targonska@duomed.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sara Targońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

886990700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja (projekt i wydruk) katalogów, wizytówek, roll-up’ów i banerów. Projekt przedmiotu zamówienia będzie obejmował copywriting i graficzne zaprojektowanie danego materiału promocyjnego. Projekt obejmuje tłumaczenie na wskazane języki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym projekt, tłumaczenie, wydruk i dostarczenie pod wskazany adres

Przedmiot zamówienia

1. Produkcja (wydruk) katalogów:
a) format (210 x 210 mm),
b) objętość: 48 stron+ okładka,
c) kolory 4/4,
d) papier środek: : papier kredowy 150 g błysk,
e) papier okładka: kreda 300g błysk+ folia mat+ lakier uv błysk wybiórczo,
f) oprawa szyta nićmi + klejona PUR,
g) proofy okładki i wybranych stron (do 5 stron)
h) wyprodukowane katalogi powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
i) ilość: 12 500 sztuk – w języku angielskim 2 500 sztuk, rosyjskim 5 000 sztuk i arabskim 5 000 sztuk


2. Produkcja (wydruk) katalogów:
a) format 210 x 210 mm,
b) objętość: 52 stron+ okładka twarda,
c) kolory 4/4,
d) papier środek: papier kredowy 150 g błysk,
e) papier okładka: tektura/oklejka kreda 130g + folia mat+ lakier uv błysk wybiórczo,
f) oprawa szyta nićmi+ klejona PUR,
g) proofy okładki i wybranych stron (do 5 stron)
h) wyprodukowane katalogi powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
i) ilość: 10 000 sztuk.
-
Wyprodukowane katalogi powinny być pakowane zgodnie z rozdzielnikiem.

3. Produkcja (wydruk) wizytówek:
a) wymiary: 90 x 50 mm,
b) druk dwustronny,
c) zadruk (2 strony): pełen kolor,
d) papier: kreda mat 350g,
e) wyprodukowane wizytówki powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
f) ilość: 5 000 sztuk.

4. Ulotki
a) wymiary: A6, 198 x 210 mm,
b) druk dwustronny, składana na pół
c) kolor: zadruk dwustronny, kolor 4/4,
d) papier: kreda mat 130g,
e) wyprodukowane ulotki powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
f) ilość: 5 000 sztuk.

5. Banery
a) wymiary: 2 x 1 m,
b) druk jednostronny,
c) kolor: zadruk jednostronny, kolor 4/0,
d) papier: baner laminowany 510g
e) wyprodukowane banery powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
f) ilość: 2 sztuki

6. Roll-up’y
a) wymiary: roll-up
b) druk jednostronny,
c) kolor: zadruk jednostronny, kolor 4/0,
d) papier: poliester
e) wyprodukowane roll-up’y powinny być oznakowane unijnymi logotypami.
f) ilość: 6 sztuk – baner + kaseta

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

□ realizacja i dostarczenie pierwszej partii zamówienia Zamawiającemu do końca dnia 15.04.2019 r.
□ realizacja i dostarczenie pierwszej partii zamówienia Zamawiającemu w terminie 16.04-15.05.2019 r.
□ realizacja i dostarczenie pierwszej partii zamówienia Zamawiającemu w terminie 16-31.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.2. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5.3 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.4. Załączniki niezbędne do złożenia przez Oferenta warunkujące Jego udział w postępowaniu:
a) Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę komputerowo w języku polskim na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie posiadania przez Oferenta:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
d) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z KRS lub CEIDG podpisany za zgodnością z oryginałem potwierdzający prowadzenie działalności związanej z produkcją materiałów reklamowych. Załączony odpis z KRS lub CEIDG nie może być wygenerowany z datą wcześniejszą niż dzień publikacji zapytania ofertowego (25.02.2019 r.).
e) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty 3 potwierdzenia wykonania zamówień na produkcję (projekt i wydruk) drukowanych materiałów reklamowych w postaci katalogów np. w formie oświadczeń uzyskanych od firm, protokołów zdawczo-odbiorczych lub w formie referencji.
f) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty 3 potwierdzenia wykonania zamówień na produkcję (wydruk) drukowanych materiałów reklamowych w postaci wizytówek np. w formie oświadczeń uzyskanych od firm, protokołów zdawczo-odbiorczych lub w formie referencji.

Warunki zmiany umowy

4. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy z wybranym Wykonawcą
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów oraz innych dokumentów mając wpływ na realizację Projektu Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand, w tym wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do modyfikacji charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie,
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1– Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie w ramach kryterium (K) podlegać będzie:
1. (K1) - Cena zamówienia – max 75%
2. (K2) – Czas realizacji – max 25%

Ocena (K) kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów:
K = K1 + K2
Kryterium (K) może uzyskać maksymalnie 100 %.
Kryterium K1:
Kryterium K1 będzie obliczane zgodnie ze wzorem:
K1 = (C0 : C ) x 75%
gdzie: C0 – najniższa cena, C – cena badana,
Kryterium K2:
Termin realizacji pierwszej partii zamówienia :
- 4 tygodnie od rozstrzygnięcia oferty – 25%
- 6 tygodni od rozstrzygniecie oferty - 20%
- 8 tygodnie od rozstrzygnięcia oferty – 15%
- 10 tygodni od rozstrzygniecie oferty - 5%

Punkty w kryterium przyznane zostaną przez Komisję Oceny Ofert na podstawie deklaracji terminu realizacji zlecenia podanego przez Oferenta w formularzu ofertowym.
Zamawiający informuje, iż przy określeniu wariantu realizacji przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę planowany termin podpisania umowy z Zamawiającym - r., kiedy wyłonionemu w ramach postępowania ofertowego Wykonawcy Zamawiający przekaże stosowne materiały produkcyjne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARZENA DOMINIAK DUOMED

Adres

Inowrocławska 21a

53-653 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48 71355 0071

NIP

8941029566

Tytuł projektu

Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z koniecznością rezygnacji z dotacji przetarg na projekt i wydruk materiałów promocyjnych zostaje unieważniony.
Jeszcze raz dziękujemy za złożone oferty.
Liczba wyświetleń: 532