Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej na SOR

Data publikacji: 22.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2019

Numer ogłoszenia

1168843

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1.Zmiana w zakresie wzoru umowy
2. Zmiana terminu składnia ofert na 06.03.2019
3. Odpowiedzi na zapytania; poprawiony zakres zamówienia Informacja dodatkowa: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro)
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres
dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@szpital-chrzanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Cyganek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32)6247034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej na SOR. Szczegółowy zakres prac opisany został w załączniku Zakres zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Przedmiot zamówienia

Wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej na SOR

Kod CPV

32400000-7

Nazwa kodu CPV

Sieci

Harmonogram realizacji zamówienia

do 29.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

w załączeniu wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty
Oświadczenie
Propozycje projektu pokrycia sygnałem WIFI obszaru SOR wraz z wykazem urządzeń sieciowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

Adres

Topolowa 16

32-500 Chrzanów

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

326247029

Fax

32 623 94 28

NIP

6281916916

Tytuł projektu

Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Numer projektu

POIS.09.01.00-00-0178/17-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Komputronik Biznes Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 37, 60-003 POZNAŃ - cena oferty brutto 50061,00 zł ( data wpłynięcia oferty 06.03.2019)
Liczba wyświetleń: 228