Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR

Data publikacji: 22.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1168692

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1.Odpowiedzi na zapytanie
2. Odpowiedzi na zapytanie 2
3. Odpowiedzi na zapytanie 3 - dopuszczenie składania ofert w formie elektronicznej na adres
dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro) do godziny 10:00 do dnia 04.03.2019
lub w formie elektronicznej na adres
dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@szpital-chrzanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Cyganek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32)6247034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR
pakiet 1 - Stanowisko komputerowe 16szt.
pakiet 2 - Kserokopiarka 2szt
pakiet 3- Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem 1szt.
pakiet 4 - Stanowisko komputerowe przeglądowe RTG i TK z oprogramowaniem 1 szt.
pakiet 5 - Stanowisko Komputerowe do monitorowania lądowiska 1szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zakup sprzętu do prawidłowego funkcjonowania SOR

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla SOR
pakiet 1 - Stanowisko komputerowe 16szt.
pakiet 2 - Kserokopiarka 2szt
pakiet 3- Stanowisko medyczne do teleradiologii i telekonsultacji z oprogramowaniem 1szt.
pakiet 4 - Stanowisko komputerowe przeglądowe RTG i TK z oprogramowaniem 1 szt.
pakiet 5 - Stanowisko Komputerowe do monitorowania lądowiska 1szt.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 14 dni od daty zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie ze wzorem

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferta
Wypełniony pakiet/y
Oświadczenie zgodnie ze wzorem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena -100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

Adres

Topolowa 16

32-500 Chrzanów

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

326247029

Fax

32 623 94 28

NIP

6281916916

Tytuł projektu

Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Numer projektu

POIS.09.01.00-00-0178/17-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet nr 1
- e-Tech M. Duda P. Kapusta ul. Tuwima 95a, 90-031 ŁÓDZ – cena oferty brutto 42784,32 zł ( 01.03.2019)
Pakiet nr 2
-XEMAR Mariusz Czopik ul. Grunwaldzka 99, 43-600 JAWORZNO – cena oferty brutto 13776,00 zl ( 25.02.2019)
Pakiet nr 5
-OPTISERW KRAKÓW ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300NOWY SĄCZ – cena oferty brutto 3649,41 ( 01.03.2019)

Na pakiety 3 i 4 procedura zostaje unieważniona z uwagi na brak ofert.
Liczba wyświetleń: 302