Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji do systemu uruchomienia z układami FPGA, systemu do optymalizacji prac badawczych, systemu do przeprowadzenia testów odpornościowych: 1/2019/KF

Data publikacji: 21.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1168605

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pytaniem, które wpłynęło w dniu 25.02.2019, Zamawiający dokonał zmiany w pkt. III 2. zapytania ofertowego dot. doświadczenia, zapisu w załączniku 3 Wykaz usług. Zmiana pociąga za sobą wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.03.2019.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2019 r., godz. 09:30
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.03.2019 r., do godz. 09:30 na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Zakup licencji do systemu, numer postępowania: 1/2019/KF” oraz „Prosimy nie otwierać przed 04.03.2019 r., godz. 10:30”.
O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu licencji do systemu uruchomienia z układami FPGA, systemu do optymalizacji prac badawczych, systemu do przeprowadzenia testów odpornościowych (zwanego dalej łącznie „Portalem”).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup licencji do systemu uruchomienia z układami FPGA, systemu do optymalizacji prac badawczych, systemu do przeprowadzenia testów odpornościowych.
Szczegółowy zakres zamówienia został zdefiniowany w załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu licencji do systemu uruchomienia z układami FPGA, systemu do optymalizacji prac badawczych, systemu do przeprowadzenia testów odpornościowych (zwanego dalej łącznie „Portalem”). Szczegółowy zakres zamówienia został zdefiniowany w załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość oferty brutto (C) - 45 punktów
- termin udostępnienia Portalu (T) - 30 punktów
- czas naprawy istotnej usterki (N) - 25 punktów

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość oferty brutto (C) - 45 punktów
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

Cmin
C = ------------- x 45 punktów
C oB
Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium całkowita wartość oferty brutto

Termin udostępnienia Portalu (T) - 30 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym udostępnić Portal, wynoszący więcej niż 20 dni - 0 punktów;
- za termin, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym udostępnić Portal, wynoszący od 11 do 20 dni - 10 punktów;
- za termin, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym udostępnić Portal, wynoszący do 10 dni - 30 punktów.
Przez „termin” Zamawiający rozumie ilość dni od dnia podpisania umowy, jakie Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dla udostępnienia licencji w pełni funkcjonalnego Portalu.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże termin dłuższy niż 25 dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Czas naprawy istotnej usterki (N) - 25 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin naprawy istotnej usterki powyżej 20 godzin od momentu zgłoszenia jej wystąpienia - 0 punktów;
- za termin naprawy istotnej usterki od 12 do 20 godzin od momentu zgłoszenia jej wystąpienia - 10 punktów;
- za termin naprawy istotnej usterki poniżej 12 godzin od momentu zgłoszenia jej wystąpienia - 25 punktów.
Przez „naprawę istotnej usterki” Zamawiający rozumie liczbę godzin, jaką Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do momentu jej naprawienia.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże czas powyżej 48 godzin zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.


Zasady obliczenie punktów dla złożonych ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + T + N
Gdzie:
C - całkowita wartość oferty brutto
T – termin udostępnienia Portalu
N – czas naprawy istotnej usterki
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ONLINE-SKILLS Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, 01.03.2019 r. , 345 580,80 PLN
Liczba wyświetleń: 176