Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia dla trenerów dotyczące korzystania z platformy i moderowania szkoleń on-line oraz wybór moderatorów prowadzących szkolenia on-line z zakresu wspierania kompetencji kluczowych na platformie e-learningowej

Data publikacji: 21.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1168592

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: akademia@kiss.pl w temacie maila należy wpisać: Rekrutacja
trenerów i moderatorów. Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie zwrotna informacja zamawiającego o otrzymaniu
oferty.
- pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Komputer i Sprawy
Szkoły KISS, 40-040 Katowice, ul. Lompy 2/10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja trenerów i
moderatorów w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”. O terminie
złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura.
Ostateczny termin składania ofert to: 28 luty 2019 godz. 16.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

akademia@kiss.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Bowdur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606230420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-
7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Komputer i Sprawy Szkoły KISS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
Zad. 1. Trenera, który poprowadzi szkolenie wewnętrzne dla grupy moderatorów szkoleń on-line, którego zadaniem jest szkolenie wewnętrzne (Training of Trainers) z zakresu korzystania z platformy e-learningowej i moderowania szkoleń on-line - 8 godzin dydaktycznych
Zad. 2. Moderatorów do prowadzenia szkoleń on-line na platformie e-learningowej Moodle z zakresu wspierania kompetencji kluczowych - dla 10 grup po 20 godzin dydaktycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
Zad. 1 Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dla trenerów dot. korzystania z platformy i moderowania
szkoleń on-line.
Zad. 2 Prowadzenie/moderowanie szkoleń on-line na platformie e-learningowej dla uczestników projektu -
pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji
kluczowych u uczniów dla 10 grup 20 osobowych.

Przedmiot zamówienia

Celem projektu jest podniesienie kompetencji Uczestników projektu z terenu województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Na podstawie regulaminu przeprowadzona jest rekrutacja trenerów do realizacji następujących zadań:
1. Zadanie 1.
Trener do przeprowadzenia 8-godzinnego szkolenia dla grupy moderatorów szkoleń on-line, którego zadaniem jest szkolenie wewnętrzne (Training of Trainers) z zakresu korzystania z platformy e-learningowej i moderowania szkoleń on-line.
Zakres merytoryczny:
Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, omówienie warunków korzystania z platformy e-learningowej i moderowania szkoleń on-line w oparciu o przygotowane wcześniej przez autorów scenariusze szkoleń on-line. Szkolenie służyć będzie nauce obsługiwania platformy Moodle w module dla trenera/moderatora, udostępniania materiałów, korespondencji z uczestnikami szkoleń i innymi trenerami, najczęściej pojawiającym się problemom w panelu trenera i uczestnika.
Termin realizacji: luty/marzec 2019
2. Zadanie 2.
Moderatorzy do prowadzenia szkoleń on-line na platformie e-learningowej Moodle z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
a) kompetencje cyfrowe (TIK),
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze,
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych,
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa,
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie,
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji.
Zakres szkoleń on-line:
Prowadzenie szkoleń on-line dla 10 grup szkoleniowych liczących do 20 uczestników na grupę po 20 godzin dydaktycznych. Łącznie przeprowadzonych zostanie 400 godzin szkoleń e-learningowych dla 10 grup szkoleniowych. Dla każdej grupy przewiduje się 20 godzin dydaktycznych szkoleń e-learningowych, które prowadzone będą między 4 zjazdami szkoleń stacjonarnych i powiązane będą z treściami wprowadzanymi na zajęciach stacjonarnych z wybranej kompetencji kluczowej oraz na wybranym etapie edukacyjnym (I etap edukacja wczesnoszkolna, II etap klasy IV-VI szkoły podst., III etap szkoły ponadpodstawowe).
Szkolenia zostaną przeprowadzone we wszystkich wskazanych obszarach kompetencji w zależności od deklaracji uczestników projektu. Planuje się zatrudnienie łącznie 12 trenerów. Każda grupa szkoleniowa prowadzona będzie przez 2 moderatorów/ki. Dopuszcza się, aby jeden moderator/ka prowadził/a szkolenia w zakresie kilku zadeklarowanych w ofercie kompetencji i na różnych etapach edukacji.
Zadania moderatora – moderowanie, koordynowanie i kontrola postępu szkoleń on-line, bieżący kontakt z uczestnikami, aktywność na forum dyskusyjnym, udzielanie informacji zwrotnych uczestnikom po wykonaniu zadań będących zaliczeniem modułów (każdy uczestnik wykona 4 prace zaliczeniowe).

Termin realizacji: marzec 2019 – styczeń 2020

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania objęte postępowaniem będą realizowane w następujących terminach:
Zadanie 1: marzec 2019
Zadanie 2: marzec 2019 – styczeń 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, którzy spełnia poniższe warunki:
1. Akceptuje Regulamin Rekrutacji – złożenie oferty jest uważane za jego akceptację.
2. Podmiot jest niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Spełnia wymagania:
W zakresie zadania 1 i 2:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej.
c) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
d) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów - co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
e) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń e-learningowych dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów (min. 60 godzin dydaktycznych).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 2 do Oferty,
c. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia
wszystkie warunki zamieszczone w zamówieniu
3. W trakcie oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie
następujących kryteriów:
a) Cena - 60 pkt.
b) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być
powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) – 40 pkt.
4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej
- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone
w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki
ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi
(szkolenia). Salę szkoleniową, catering, wydruk materiałów szkoleniowych zapewnia Zamawiający. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
- Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkolenia podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.
Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert
Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz
usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi,
itp.).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę
punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:
OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 205