Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa szkoleniowa „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”

Data publikacji: 20.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

1168281

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie
do końca dnia 27 lutego 2019 r. na adres:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem e-mail

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Poprawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535523023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w tematyce: „Kurs
przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D” dla minimum 1 uczestnika projektu pn. „W kierunku aktywności”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji
(E) i dozoru (D) i uzyskanie uprawnień elektrycznych z G1 E+D.
Celem kursu jest również nabycie, podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych przez
uczestnika projektu w zakresie ww. szkolenia i uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia. Uczestnik szkolenia
po uzyskaniu uprawnień powinnien być przygotowany do pracy w charakterze elektryka.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja:
1. Szczegółowa tematyka szkoleniazawodowego: „Kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV – G1 E+D”
2. Maksymalna liczba osób, dla których świadczone ma być szkolenie zawodowe to 10 uczestników.
3. Szkolenie realizowane w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
4. Planowany termin świadczenia usługi szkoleniowej objętych niniejszym zapytaniem to: luty – grudzień 2019r.
5. Szkolenie będzie świadczone pod nadzorem Zamawiającego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski.
6. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu programu szkolenia (zał. nr 6) dla Uczestników projektu sporządzonego przez osoby prowadząceszkoleniewewskaznym w zapytaniu zakresie tematycznym,
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu wstępnego harmonogramu szkolenia, wraz ze wskaznaiem miejsca odbywania szkolenia teoretycznego i praktycznego (zał. nr 7) z tym, że szkolenie ma się odbywać minimum 3 dni w tygodniu,
 prowadzenie osobiście przez wskazane w ofercie osoby szkolenia w terminie ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
 zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia,
 zapewnienia odpowiedniego zaplecza sprzętowo-maszynowego i materiałów zużywalnych
(eksploatacyjnych) w wystarczającej ilości do przeprowadzenia zajęć praktycznych,
 zapewnienia nieodpłatnie egzaminu państwowego (1 podejście) oraz uzyskania państwowych uprawnień elektrycznych G1 E+D,
 przygotowania i nieodpłatnego przekazania uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych (skrypt/prezentacja lub książka) i biurowych (teczka, notatnik, długopis),
 stałego kontaktu z Zamawiającym (w całym okresie realizacji Zamówienia),
 informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla prawidłowej realizacji Zamówienia,
 prowadzenia dla Uczestników szkoleń indywidualnych list obecności, rejestru zaświadczeń, rejestru potwierdzeń odbioru zaświadczeń/certyfikatów zdania egazminu oraz ukończenia szkolenia oraz dziennika zajęć i innych niezbędnych dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
i przedstawienia ich do weryfikacji Zamawiającemu,
 prowadzenia dla Trenera/Trenerów ewidencji czasu pracy w podziale na miesiące oraz indywidualnych list obecności, na drukach dostarczonych przez Zamawiającego.
 po zakończeniu szkolenia Wykonawca przedstawia Zamawiającemu powyższą dokumentację, wraz
z rachunkiem/fakturą za wykonanie usługi,
 oznaczenia materiałów dydaktycznych, sal oraz budynków w których będą prowadzone zajęcia zgodnie
z wskazanymi w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Społecznych na lata 2014-2020,
 stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego,
 zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających ze wsparcia szkoleniowego świadczonego przez Wykonawcę, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości,
 przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych,
 wydana Certyfikatu po zakończeniu szkolenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymiar godzin szkolenia na jedną osobę: min. 25 godzin lekcyjnych – max. 80 godzin lekcyjnych.
Przez godzinę lekcyjną (dydaktyczną) rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Zajęcia mogą być prowadzone w dni robocze i/lub weekendy w godzinach porannych i/lub popołudniowych, zależnie od preferencji zgłoszonych przez uczestników/czki projektu. Zajęcia będą prowadzone w godzinach
od 7.00 do 21.00 w wymiarze nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych dziennie. Podczas zajęć zapewnia się przerwy
w zależności od potrzeb uczestników szkolenia, łącznie minimum 30 min.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin wewnętrzny i zewnętrzny (państwowy) sprawdzający umiejętności i wiedzę uczestników szkolenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną.
Koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego (1 podejście) oraz wydania państwowych
uprawnień elektrycznych G 1 E+D należy uwzględnić w cenie szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu:
1. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy
i przedstawią kopię lub wydruk wpisu Zamawiającemu.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej wykonanie zamówienia – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest
zobowiązany załączyć do oferty aktualny wydruk/wypis z CEIDG lub KRS wygenerowany nie
wcześniej niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert;
3. Posiadają wymagane prawem przedmiotowe uprawnienia/certyfikacje do prowadzenia branżowych
specjalistycznych szkoleń – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty kopie tych dokumentów – jeśli dotyczy;
4. Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń tj.: (każdy prowadzący zajęcia musi spełnić łącznie wszystkie kryteria):
a) posiadają wykształcenie minimum średnie – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby,
b) posiadają uprawnienia elektryczne z G1 E+D lub inne równoważne – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie,
c) posiadają uprawnienia pedagogiczne, instruktora praktycznej nauki zawodu lub inne równoważne kwalifikacje z zakresu przygotowania do nauczania osób dorosłych potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym te kwalifikacje – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie,
d) posiadają co najmniej roczne przedmiotowe doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie szkoleniowe w przedmiotowym zakresie; Zamawiający przez pojęcie „roczne przedmiotowe doświadczenie zawodowe” rozumie co najmniej 12 miesięczne doświadczanie zawodowe związane z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zaś przez pojęcie „doświadczenie szkoleniowe” rozumie przeprowadzenie minimum 2 szkoleń z tożsamego zakresu tematycznego (kursy elektryczne G1 E+D) lub nauczanie przedmiotów zawodowych kierunkowych z tożsamego zakresu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat, tj. 36 miesięcy od daty upublicznienia zapytania ofertowego – na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca posiadający doświadczenie lub dysponujący kadrą posiadającą takie doświadczenie jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń tj.: (każdy prowadzący zajęcia musi spełnić łącznie wszystkie kryteria):
a) posiadają wykształcenie minimum średnie – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby,
b) posiadają uprawnienia elektryczne z G1 E+D lub inne równoważne – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie,
c) posiadają uprawnienia pedagogiczne, instruktora praktycznej nauki zawodu lub inne równoważne kwalifikacje z zakresu przygotowania do nauczania osób dorosłych potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem bądź innym dokumentem potwierdzającym te kwalifikacje – na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie,
d) posiadają co najmniej roczne przedmiotowe doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie szkoleniowe w przedmiotowym zakresie; Zamawiający przez pojęcie „roczne przedmiotowe doświadczenie zawodowe” rozumie co najmniej 12 miesięczne doświadczanie zawodowe związane z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zaś przez pojęcie „doświadczenie szkoleniowe” rozumie przeprowadzenie minimum 2 szkoleń z tożsamego zakresu tematycznego (kursy elektryczne G1 E+D) lub nauczanie przedmiotów zawodowych kierunkowych z tożsamego zakresu tematycznego w okresie ostatnich 3 lat, tj. 36 miesięcy od daty upublicznienia zapytania ofertowego – na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca posiadający doświadczenie lub dysponujący kadrą posiadającą takie doświadczenie jest zobowiązany załączyć do oferty uzupełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego dla każdej wskazanej osoby oddzielnie.

Potencjał techniczny

 zapewnienia niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia,
 zapewnienia odpowiedniego zaplecza sprzętowo-maszynowego i materiałów zużywalnych
(eksploatacyjnych) w wystarczającej ilości do przeprowadzenia zajęć praktycznych,
 zapewnienia nieodpłatnie egzaminu państwowego (1 podejście) oraz uzyskania państwowych uprawnień elektrycznych G1 E+D,
 przygotowania i nieodpłatnego przekazania uczestnikom szkoleń materiałów dydaktycznych (skrypt/prezentacja lub książka) i biurowych (teczka, notatnik, długopis),

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

zgodnie z załącznikiem - Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby uczestnika Projektu;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia doradztwa w założonym terminie;
d) zmianę Wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do zapytania ofertowego:
 Formularz oferty,
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym wykształceniu,
 Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych specjalistycznych uprawnieniach,
 Doświadczenie zawodowe i szkoleniowe Wykonawcy,
 Program szkolenia,
 Wstępny harmonogram szkolenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.

1) Kryterium nr 1: „cena oferty” - 60%
2) Kryterium nr 2: „doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przedmiocie doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie tematycznym związanym z dziedzinami doradztwa będącymi przedmiotem zamówienia” – 30%
3) Kryterium nr 3: „dyspozycyjność osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”– 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji zas spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium nr 1: „cena oferty” – maks. 60 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 60 punktów.

Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2: „doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych” – maks. 30 pkt.
Sposób punktacji:
a) 2 lata doświadczenia i co najmniej 300 godzin – 10 pkt.
b) 3 lata doświadczenia i co najmniej 500 godzin – 20 pkt.
c) 4 lata doświadczenia i co najmniej 600 godzin – 30 pkt.

Kryterium nr 3: „dyspozycyjność osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – maks. 10 pkt.
Punkty za spełnianie kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:

1) dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 10 pkt.
2) dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 5 pkt.
3) dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium wynosi 10 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiący nie może udzielić zamówienia podmiotom, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym są wykluczone z niniejszego postępowania.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w istotny sposób (podstawą odrzucenia nie mogą być drobne uchybienia formalne);
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VII
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
5) został wykluczony z postępowania;
6) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymiprzez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia
(w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Szkolna 24

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

62 736 11 60

Fax

62 736 11 60

NIP

6222504106

Tytuł projektu

W kierunku aktywności

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0044/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 215