Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2

Data publikacji: 20.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia

1168259

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

27.03.2019 Publikacja kolejnych odpowiedzi na zapytania.

26.03.2019 Publikacja kolejnych odpowiedzi na zapytania.

21.03.2019 Zmiana terminu składania ofert na 29.03.2019 (wadium do 28.03.2019).
Publikacja odpowiedzi na zapytania.
Publikacja edytowalnych wersji załączników pod adresem:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=d941cb8b40aed347b4806a731d27d70d

22.02.2019 Zmiana wynikająca z doprecyzowania zapisów załącznika nr 1 do PFU które nie były precyzyjne oraz aktualizacji schematów koncepcyjnych rozwiązania technicznego. Zmieniono również załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 29 marca 2019r. do godz.10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.
Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a. 45000000-7 - Roboty budowlane
b. 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
c. 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
d. 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
e. 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
f. 31300000-9 - Drut i kabel izolowany
g. 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
h. 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
i. 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
j. 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
k. 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
l. 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
m. 42120000-0 - Pompy

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia "Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu"

Dokumenty - Projekty oraz pliki w wersjach edytowalnych:
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=9829e2f26c83aacd7d17d6dd1af33ac8

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej - 31.05.2019
Dostawy materiałów - 31.08.2019
Zakończenie prac montażowo instalacyjnych - 21.10.2019
Uruchomienie wraz z przekazaniem do ekspoatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej - 29.11.2019
Podpisanie protokołu odbioru końcowego - 31.12.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz normami i zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, dostawę i uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne spełniające poniższe wymagania:
a. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemienników częstotliwości SN pracujących w układzie równoległym o łącznej mocy co najmniej 1 MW.
b. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemienników częstotliwości o łącznej mocy nie niższej niż 1,5 MW, których wartość wynosiła co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: milion pięćset tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje w SIWZ:
Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział X. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto 95
2. G- Podstawowy Okres Gwarancyjny 4
3. T- Czas reakcji serwisu 1
Razem 100

A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi za wadę winien być wskazywany w pełnych latach – Podstawowy Okres Gwarancyjny.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 5) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Więcej informacji w SIWZ: Rozdział XVII. Kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z SIWZ, w szczególności nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,
b. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna
d. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
-o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
-o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
-skarbowe,
-o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
f. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. e wyżej
g. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544)
h. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
i. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
j. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
l. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
n. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji w SIWZ Rozdział VIII Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SIEMENS Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
oferta z 29.03.2019
930 000,00 zł netto, 6 063 900,00 zł brutto
Oferta Wykonawcy otrzymała łącznie 98,13 pkt
Liczba wyświetleń: 666