Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania

Data publikacji: 20.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1168215

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zamieszcza SPROSTOWANIE do ODPOWIEDZI z dnia 26.03.2019 r. oraz zamieszcza zmianę treści Zapytania ofertowego z dnia 10.04.2019 r.
jest:
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia: 11.04.2019 r., godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.04.2019 r., o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Biuro Projektów Rozwojowych – A002/I)
Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą, kurierem) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na: „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawa sprzętu i oprogramowania”.
na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
(Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. 115)

powinno być:
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia: 16.04.2019 r., godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.04.2019 r., o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Biuro Projektów Rozwojowych – A002/I)
Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą, kurierem) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na: „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawa sprzętu i oprogramowania”.
na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
(Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. 115)

Zamawiający zamieszcza SPROSTOWANIE do ODPOWIEDZI oraz ZMIANY TREŚCI ZO z dnia 26.03.2019 r.

ZMIANA_3 : Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz zmianę ZO i równocześnie przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.04.2019 r.
jest:
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia: 08.04.2019 r., godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.04.2019 r., o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Biuro Projektów Rozwojowych – A002/I)
powinno być:
Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)
Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do dnia: 11.04.2019 r., godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.04.2019 r., o godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Biuro Projektów Rozwojowych – A002/I)

Wiedza i doświadczenie w zakresie pkt. 1.1.1. niniejszego ogł. (pkt. 1.2.1.1. ZO):
jest:
1.1.1. co najmniej dwa (zamówienia) usługi wdrożenia ZSI, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto każde. Zamówienie (umowa) których przedmiotem było wdrożenie ZSI obejmowało co najmniej następujące obszary:
• Obsługa studenta
• Obsługa finansów studenta
• Internetowy dostęp dla kandydatów
• Internetowa rekrutacja studenta
• Obsługa i realizacja procesu dydaktyki
• Finanse i Księgowość
• Budżetowanie
• Zakupy i sprzedaż
• Majątek trwały
• Kadry i płace
• Aplikacja mobilna (wdrożenie portalu – internetowej platformy, umożliwiającego dostęp do danych i informacji oraz realizowania różnorodnych czynności, poprzez przeglądarkę internetową, dostępną dla uprawnionego/zarejestrowanego użytkownika).
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz zmianę treści ZO
powinno być:
1.1.1. co najmniej (2) dwa (zamówienia) usługi wdrożenia ZSI, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każde, których przedm. było wdrożenie ZSI w następujących obszarach:
• Obsługa studenta
• Internetowy dostęp dla kandydatów
• Internetowa rekrutacja studenta
• Obsługa i realizacja procesu dydaktyki

Osoby zdolne do wykonania zamówienia w zakresie pkt. 1.2.1. niniejszego ogł (pkt. 1.2.2.1. ZO):
jest:
1.2.1. Koordynator Projektu, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami w szkolnictwie wyższym, przypisany do realizacji przedmiotowego zamówienia. Powinien się wykazać dośw. związanym z prowadzeniem co najmniej 2 projektów na wdrożenie ZIS obejmującego co najmniej moduły: kadry i płace, finanse i księgowość, obsługa studenta oraz obsługa i realizacja procesów dydakt. o wartości min 1.000.000,00 zł brutto każde
powinno być:
1.2.1. Koordynator Projektu, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami w szkolnictwie wyższym, przypisany do realizacji przedmiotowego zamówienia. Powinien się wykazać dośw. związanym z prowadzeniem co najmniej jednego (1) projektu na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej 2 moduły: obsługa studenta oraz obsługa i realizacja procesów dydaktycznych, o wartości min 1.000.000,00 zł brutto

Zamawiający zamieszcza:
- Zał nr 1 OPZ–po zmianach
- Zał nr 4 do um.–po zmianach.

Zamawiający zamieszcza zmianę treści Zapytania Ofertowego - ZMIANA_2
Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zapytania oraz zmianę treści ZO - ZMIANA_1

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą, kurierem) w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na: „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawa sprzętu i oprogramowania”.
na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice
(Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. 115)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Guzik

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSI) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju, liczby i parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie poszczególnych części zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu, pn.: "Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSI) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju, liczby i parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie poszczególnych części zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Okres gwarancji i serwisu na dostarczony sprzęt powinien wynosić minimum 36 miesięcy.
4. Zasady gwarancji określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Oferowany Zintegrowany System Informatyczny musi realizować wszystkie funkcje wyszczególnione w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo (na etapie oceny ofert) do żądania przedstawienia przez Wykonawcę w oferowanym Zintegrowanym Systemie Informatycznym działania dowolnie wybranych funkcjonalności wymienionych w załączniku nr 1.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków RAID
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wymagany termin zakończenia wykonania zamówienia: 31.03.2021 r. (z uwzględnieniem terminów dla każdego etapu realizacji zamówienia szczegółowo ustalonych pomiędzy Stronami po podpisaniu umowy).
2. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące etapy*:
I. Dostawa licencji na oprogramowanie – do 30 dni od podpisania umowy;
II. Dostawa sprzętu oraz dostawa i instalacja niezbędnej bazy danych na potrzeby Systemu, a także instalacja oprogramowania – do 60 dni od podpisania umowy;
III. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej – do 60 dni od podpisania umowy;
IV. Migracja danych z udostępnionych baz danych – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 31.03.2021 r.(szczegółowy harmonogram będzie sporządzony do 30 dni od podpisania umowy);
V. Uruchomienie poszczególnych modułów Systemu – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 31.01.2021 r. (szczegółowy harmonogram będzie sporządzony będzie do 30 dni od podpisania umowy);
VI. Przeprowadzenie szkoleń (instruktażu) dla pracowników GWSH w zakresie obsługi i poprawnego użytkowania Systemu – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż do 31.03.2021 r. (szczegółowy harmonogram będzie sporządzony będzie do 30 dni od podpisania umowy);
VII. Zakończenie wdrożenia – do 31.03.2021 r.
* Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, szczegółowe terminy poszczególnych etapów zostaną określone pomiędzy Zamawiającym a wybranym w ramach niniejszego postępowania Wykonawcą, po podpisaniu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeśli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału , Wykonawca zobowiązany jest jest złożyć wraz ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca :
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dla Uczelni działającej na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym:
1.1.1. co najmniej (2) dwa (zamówienia) usługi wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto każde. Zamówienie (umowa) których przedmiotem było wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmowało co najmniej następujące obszary:
• Obsługa studenta
• Obsługa finansów studenta
• Internetowy dostęp dla kandydatów
• Internetowa rekrutacja studenta
• Obsługa i realizacja procesu dydaktyki
• Finanse i Księgowość
• Budżetowanie
• Zakupy i sprzedaż
• Majątek trwały
• Kadry i płace
• Aplikacja mobilna
1.1.2. Usługi serwisowe systemu ZSI dla co najmniej 5 (pięciu) Zamawiających;

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału , Wykonawca zobowiązany jest jest wraz ofertą złożyć :
- wykaz usług (zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany potencjał techniczny (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz , którego usługi były wykonywane)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
1.2. W trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:
1.2.1. Koordynator Projektu, posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami w szkolnictwie wyższym, przypisany do realizacji przedmiotowego zamówienia. Powinien się wykazać doświadczeniem związanym z prowadzeniem co najmniej dwóch (2) projektów na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej moduły: kadry i płace, finanse i księgowość, obsługa studenta oraz obsługa i realizacja procesów dydaktycznych o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto każde;
1.2.2. zespół konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 4 osób, każdy członek zespołu wykazuje się minimum 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie uczelnią wyższą. Każdy członek zespołu uczestniczył w co najmniej dwóch (2) wdrożeniach ZSI;
1.2.3. zespół wdrożeniowców przypisanych do tego projektu w liczbie min. 4 osób, każdy członek zespołu wykazuje się minimum 3 letnim doświadczeniem we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie uczelnią wyższą. Każdy członek zespołu uczestniczył w co najmniej dwóch (2) wdrożeniach ZSI;
1.2.4. zespół min. 2 pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu. Każdy członek zespołu wykazuje się minimum 3 letnim doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
1.2.5. zespół min. 4 szkoleniowców w celu przeszkolenia personelu w zakresie wdrażanych obszarów funkcjonalnych. Każdy członek zespołu wykazuje się minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie wdrażanych obszarów funkcjonalnych przedmiotowego zamówienia;
1.2.6. zespół min. 3 osób odpowiedzialnych za serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Każdy członek zespołu wykazuje się minimum 3 letnim doświadczeniem w zakresie serwisu ZSI.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału , Wykonawca zobowiązany jest jest wraz ofertą złożyć :
- wykaz osób (zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie (np. referencje lub inne dokumenty);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.;

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału , Wykonawca zobowiązany jest jest wraz ofertą złożyć :
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie IV.1.3. (1 000 000,00 zł), wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert (najpóźniej w dniu złożenia oferty) wnieść wadium w wysokości 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na czas związania ofertą, zgodnie z pkt. IV.3. Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej z zastrzeżeniem, że zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy:
1. Zmiana Umowy w zakresie funkcjonalności ZSI w zakresie warunków licencjonowania w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli nie powoduje ona pogorszenia jakości oferowanego rozwiązania lub jest to konieczne do zachowania poprawności działania ZSI lub realizacji celów niniejszej Umowy.
2. Zmiana osób, o których mowa w § 3 ust. 1.2, a tym samym zmiana załącznika do Umowy - Wykaz osób, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany tych osób nie będą powodować pogorszenia jakości wykonywanych usług, a proponowane w ich miejsce nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia;
3. Pojawienie się rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwi usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4. Zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty Umowy;
5. Zmiany dotyczą uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy;
6. Wystąpiło działanie Siły Wyższej, o której mowa w § 14 umowy;
7. Zmiany dotyczą nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8. W przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy w tym terminu realizacji przedmiotu umowy lub jego części lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
9. Wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub jego części, z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
b) konieczność wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie,
c) okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które mają wpływ na prawidłową realizację umowy,
d) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
e) opóźnienia w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą,
f) uzasadnione przyczyny techniczne ujawnione na etapie prac analitycznych przedwdrożeniowych, a w szczególności dotyczące sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,
g) wprowadzenia zmian funkcjonalności ZSI wpływających na termin realizacji Umowy,
10. Wystąpiła konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wykazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców, którzy zadeklarowali w ofercie, iż są zwolnieni z opodatkowania VAT.
11. Wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian wynikająca z umowy o dofinansowanie, przepisów prawa dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wytycznych związanych z realizacją projektów tj. dotyczących kwalifikowalności wydatków, informacji i promocji, realizacji projektów, równości szans i niedyskryminacji, sprawozdawczości i monitoringu, partnerstwa, pomocy publicznej i kontroli w tym wytycznych Instytucji Pośredniczącej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składa się:
a) pełnomocnictwo i ewentualnie inne dokumenty wskazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)
b) formularz ofertowy (zgodny ze wzorem załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c) oświadczenie o braku powiązań (zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego);
d) wykaz usług (zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany potencjał techniczny (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz , którego usługi były wykonywane)
e) wykaz osób (zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie (np. referencje lub inne dokumenty);
f) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie IV.1.3. (1 000 000,00 zł), wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
g) kopia potwierdzenia dokonania przelewu bankowego (wadium);
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Kryterium nr 1 (K1): Cena – waga kryterium 40%
1.2. Kryterium nr 2 (K2): Miesięczny koszt usługi serwisowej – waga kryterium 20%
1.3. Kryterium nr 3 (K3): Okres gwarancji udzielanej na Zintegrowany System Informatyczny – waga kryterium 20%
1.4. Kryterium nr 4 (K4): Skrócenie czasu reakcji i czasu naprawy w ramach usług gwarancyjnych – waga kryterium 10%
1.5. Kryterium nr 5 (K5): Zwiększenie ilość godzin szkoleniowych - waga kryterium 10%
2. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
2.1. K1 – wg następującego wzoru:
"Ilość punktów = " "najniższa zaoferowana cena oferty" /"cena zaoferowana w badanej ofercie" " x waga kryterium"
2.1.1. do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) za cały przedmiot zamówienia (zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
2.1.2. przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
2.1.3. w kryterium nr 1 Wykonawca może uzyskać max. 40 pkt.
3. K2 – wg następującego wzoru:
"Ilość punktów= " najniższy oferowany miesięczny koszt brutto świadczenia usług serwisowych" /"miesięczny koszt brutto świadczenia usług serwisowych oferty badanej" "x waga kryterium "
3.1. punkty przyznane ofercie zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. 20 % a otrzymany wynik będzie stanowić ocenę końcową jaką uzyskała oferta w kryterium „Miesięczny koszt usługi serwisowej”.
3.2. w kryterium nr 2 Wykonawca może uzyskać max. 20 pkt.
4. K3 – wg następujących zasad:
4.1. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:
4.1.1. minimum 36 miesięcy otrzyma 0 punktów
4.1.2. minimum 48 miesięcy otrzyma 10 punktów
4.1.3. minimum 60 miesięcy otrzyma 20 punktów
4.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował on 36 miesięczny okres gwarancji;
4.1.5. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów – 20 pkt.;
4.1.6. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4.1.7. w kryterium nr 3 Wykonawca może uzyskać max. 20 pkt.
5. K4 – wg następujących zasad:
5.1. jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji/naprawy wynoszący:
5.1.1. standardowy czas reakcji/naprawy (błąd krytyczny - 12h/24h) (błąd niekrytyczny - 24h/10 dni) – otrzyma 0,00 pkt. w ramach tego kryterium;
5.1.2. skrócony czas reakcji/naprawy (błąd krytyczny - 6h/12h) (błąd niekrytyczny - 12h/5 dni) – otrzyma 10,00 pkt. w ramach tego kryterium.
5.1.3. w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda czasu reakcji/naprawy, Zamawiający przyjmie, że zaoferował on standardowy czas reakcji/naprawy (błąd krytyczny – 12h/24 h; błąd niekrytyczny – 24h/10 dni);
5.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca poda inne niż wskazane wyżej wartości, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
5.1.5. w kryterium nr 4 Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.
6. K5 – wg następujących zasad:
6.1. jeżeli Wykonawca zaoferuje ilość godzin szkoleniowych:
6.1.1. podstawowa ilość godzin szkoleniowych (200h dla pracowników/40h dla administratorów) – otrzyma 0,00 pkt. w ramach tego kryterium,
6.1.2. Zwiększona o 25% ilość godzin szkoleniowych (250h dla pracowników/50h dla administratorów) – otrzyma 10,00 pkt. w ramach tego kryterium.
6.1.3. w przypadku, gdy Wykonawca w formularzy oferty nie poda ilości ofertowanych godzin szkoleniowych, Zamawiający przyjmie, że zaoferował on podstawową ilość godzin szkoleniowych (200h dla pracowników/40h dla administratorów).
6.1.4. w kryterium nr 5 Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt.
7. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryteriów wynosi 100 i stanowi sumę punktów z poszczególnych kryteriów tj. K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5.
8. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Wykonawcy), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV. 1 Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Adres

Harcerzy Września 1939 3

40-659 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

323570632

Fax

322026106

NIP

9540007281

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z101/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 16.04.2019 r.
Cena: 2 256 348,44 zł brutto
Liczba wyświetleń: 784