Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Data publikacji: 20.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1168210

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2019 r. o godzinie 12.00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bądź mailowo na adres:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PuMaFol s.c., Tomasz Puhacz, Dorota Puhacz
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9E,
75-209 Koszalin
Mail: biuro@pumafol.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz@pumafol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Puhacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 427 599

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu: min. w zieleń, komunikację, parkingi, ogrodzenie i inne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonione Wykonawcy hali produkcyjno-magazynowej, w celu rozpoczęcia działalności w zakresie produkcji nowych worków termokurczliwych.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu: min. w zieleń, komunikację, parkingi, ogrodzenie i inne.
Budowa hali produkcyjno-magazynowej składajacej się z części biurowej, socjalnej, produkcyjnej, magazynowej i infrastruktury towarzyszącej – ETAP I.
Na działce nr 53/2 przy ul. Okiennej w Koszalinie, o powierzchni 3586m2 ma powstać budynek produkcyjno-magazynowy, na który składać się będzie:
a) budowa budynku, całkowicie wykończonego i gotowego do eksploatacji o powierzchni netto około 480 m² - ETAP I, wykonanego w konstrukcji stalowej z pokryciem z płyt warstwowych, posiadającego:
I. część biurowo-socjalną - wysokość netto 3,5 m:
• obsługę produkcji – sala zebrań,
• pomieszczenie obsługi jakości,
• 4 pomieszczenia obsługi produkcji,
• kontrola dostępu,
• komunikację wewnętrzną – dwa korytarze,
• pomieszczenie gospodarcze i kotłownię,
• dwie toalety dla pracowników,
• szatnię dla pracowników,
• aneks kuchenny dla pracowników,
• śniadalnię z aneksem kuchennym dla pracowników,
• korytarz komunikacyjny,
II. część produkcyjną - wysokość netto 3,5 m,
b) zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez położenie kostki brukowej (wjazd na działkę, ciąg komunikacyjny, parkingi) oraz zagospodarowanie terenów nieutwardzonych na działce zielenią.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddaszenia. Dach i ściany kryte płytą warstwową. Ściany wewnętrzne szkieletowe. Budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. W części socjalnej przewidzieć należy specjalną toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Okna w części produkcyjnej bez możliwości otwierania. Drzwi i bramy na produkcję dostosowane do systemu kontroli dostępu.
Wszelkie parametry techniczne wg dokumentacji technicznej.
Dokumenty niezbędne do wyceny ww. prac stanowi Złącznik nr 2 projekt budowlany budynku z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, projektem zagospodarowania terenu, który jest udostępniony pod linkiem:
https://www.dropbox.com/s/nhwgdiambm52rbk/54%20DOK%20ELEKTR%20UNIA%2BWYMIANA%20PB%2001%2002%202019.7z?dl=0

Dostępna dokumentacja dotyczy całości inwestycji, jednak została podzielona na ETAPY wykonywanych prac. Niniejsze postępowanie dotyczy tylko ETAPU I.
Wskazane w ww. dokumentacji – parametry techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych materiałów lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne materiały lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.
Celem lepszego zapoznania się z terenem budowy i stanem aktualnego zagospodarowania działki zaleca się przeprowadzenie osobistej wizji lokalnej. Terminy wizji lokalnej do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych/realizacji umowy to: 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Dodatkowe warunki

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Warunki zmiany umowy

a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b. Dopuszczalne będą zmiany, w szczególności:
• wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
• zmiany terminu realizacji robót budowlanych z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• dotyczące przesunięć zakresu prac określonych w harmonogramie prac (poszczególnych etapach) wynikających z techniczno – ekonomicznej zasadności wykonania;
• zmian organizacyjnych polegających na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywanie robót budowalnych oraz podwykonawców pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
• zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
• zmiany umówionego zakresu robót, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności zastosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
c. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/1.8/2019/RPOWZ

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PU.MA.FOL S.C

Adres

Bojowników o Wolność i Demokrację 9E

75-209 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

601427599

Fax

nd

NIP

6691392364

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PuMaFol poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Numer projektu

RPZP.01.08.00-32-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 282