Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 7/POPW.01.01.02-26-0027/17 - opracowanie warunków i strategii pozycjonowania domeny platformy ALEFBET na rynku (analiza SEO)

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1168052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Opracowanie warunków i strategii pozycjonowania domeny platformy ALEFBET na rynku (analiza SEO).
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 7/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 28.02.2019, do godz. 9:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.02.2019, do godz. 9:30

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa opracowania warunków i strategii pozycjonowania domeny platformy pod adresem http://alefbet.academy na rynku (analiza SEO)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizowanymi projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie warunków i strategii pozycjonowania domeny platformy ALEFBET na rynku (analiza SEO).

Przedmiot zamówienia

Usługa opracowania warunków i strategii pozycjonowania domeny platformy na rynku (analiza SEO) wg poniższej specyfikacji i wymagań projektu pod adresem http://alefbet.academy:
Opis wymaganych znaczników do edycji - (Lista edytowalnych elementów niezbędnych do edycji),
Google analytics lub rozwiązanie równoważne - (Określenie badanych celów),
Wskazanie innych narzędzi analitycznych,
Wdrożenie google tag manager lub rozwiązania równoważnego ,
Propozycje dotyczące optymalizacji linkowania wewnętrznego (sugestie dotyczące anchorów w linkowaniu wewnętrznym, połączenia pomiędzy podstronami, stopnie zagłębienia),
Wytyczne dla typów podstron pod kątem widoczności tekstu dla robotów indeksujących wyszukiwarek,
Zalecenia dotyczące poprawienia szybkości wczytywania serwisu zalecenia dotyczące zwiększenia widoczności w wynikach wyszukiwania poprzez używanie rich snippets,
Newsletter (określenie prac niezbędnych do konfiguracji; szczególnie wobec wymagań rynku UK i USA),
Płatności (konfiguracja płatności z systemami płatności internetowych, odpowiednich na rynek UK i USA, w tym określenie zakresu prac),
Kanał RSS (określenie prac niezbędnych do konfiguracji).

Wymagania techniczne:
Struktura adresów URL - (Określenie jakie mają być poszczególne linki przy różnych funkcjonalnościach),
Przekierowania - (Czy trzeba robić przekierowania istniejących adresów URL),
Określenie kluczowych breakpointów - (Na jakich rozmiarach ekranów aplikacja ma być sprawdzona,
Tabelaryczna lista rozmiarów ekranów wraz z referencją do urządzenia),
Wymagania dot. Responsive design - (Opis wymagań dot. RWD, Grida),
Wsparcie przeglądarek - (Lista przeglądarek dla których strona wyświetlać się poprawnie),
Analiza poprawności kodu źródłowego (błędy kodu, walidacja),
Analiza funkcjonalności CMS (sugerowany - Django CMS / Wagtail lub równoważny).

Wymagania dot. ruchu:
Określeniu jaki ruch musi być obsłużony przez aplikację - (Po wdrożeniu, Rok od wdrożenia),
Performance - (Waga aplikacji: poszczególnych widoków, Współczynnik punktowy w Google Page Speed lub rozwiązaniu równoważnym),
Zewnętrzne narzędzia - (Określenie narzędzi zewnętrznych do integracji: CRM, emailing, Video hosting, Chat).

Zakres projektu:
Ocena zastanych rozwiązań jeśli chodzi o grafikę i funkcjonalności w kontekście preferencji rynkowych branży edukacyjnej UK i USA,
Ocena funkcjonalności na poszczególnych ekranach,
Lista modułów do wytworzenia i implementacji,
Lista niezbędnych funkcjonalności,
Wybór narzędzi promocji platformy - (Doradztwo w zakresie wyboru kanałów promocji z In-bound i Outbound, Wskazanie konkretnych kanałów wraz z opisem).

Wymagania graficzne:
Zebranie wytycznych dotyczących wyglądu grafiki pod kątem SEO (brandingu) - (Spisanie wytycznych),
Lista materiałów - (Istniejące materiały klienta),
Makietowanie - (Makiety, Wireframe) - wykonanie 2 makiet widoków (składających się na klikalny prototyp aplikacji - panel płatności, panel rejestracji).

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79416100-4 Usługi zarządzania public relations
72310000-1 Usługi przetwarzania danych
72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
48221000-3 Pakiety oprogramowania do przeszukiwania internetu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 15.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Zgodnie z punktem 5 załącznika "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najtańszą (biorąc pod uwagę całkowity koszt brutto wykonania usługi).

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: FRIOGRIOT Adam Mucha; ul. Południowa 33a/11, 55-093 Kiełczów; NIP: 6131455508

Data wpłynięcia oferty: 27.02.2019, godz.: 16:00

Cena netto/brutto: 5 000,00 PLN/6 150,00 PLN
Liczba wyświetleń: 218