Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020

Data publikacji: 19.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

1167936

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Zamówienie w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji 01.12.2018 – 31.05.2020,

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w jednej z form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) Korespondencyjnie (przesyłka pocztowa, kurierska) na adres: GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mełgiewska 30F, 20-234 Lublin z dopiskiem: Oferta na usługi doradztwa zawodowego do projektu „Powrót do aktywności”;
2) Osobiście w siedzibie zamawiającego, (adres jw.) w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na usługi doradztwa zawodowego do projektu „Powrót do aktywności”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@grantunion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Bartmińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 503 24 17, 502 917 606

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji 01.12.2018 – 31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz
z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 120 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu.
Liczba spotkań i czas trwania ustalane będą indywidualnie z Doradcą zawodowym, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu.
Liczba uczestników projektu, dla których będzie przeprowadzone doradztwo – 120 osób.
Doradztwo skierowane jest do grupy 120 osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (z przyczyn pracodawcy) lub osoby z którymi pracodawca nie przedłuży umowy o pracę lub innej umowy wykonywania czynności na jego rzecz (np. umowy zlecenie, o dzieło, agencyjnej); posiadają niski poziom wykształcenia – w stopniu ISCED3 i poniżej oraz zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z KC).
Termin realizacji zamówienia: Marzec 2019 – Grudzień 2019.
Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Województwo lubelskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji 01.12.2018 – 31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17
Celem przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz
z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 120 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu.

Przedmiot zamówienia

Indywidualne poradnictwo zawodowe zawierać powinno:
- pogłębioną analizę potrzeb – rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej,
- opracowanie i objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich uczestników,
- określenie stopnia oddalenia się od rynku pracy,
- analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
- określenie potencjału: analiza słabych i mocnych stron,
- określenie predyspozycji osobowościowych związanych z przedsiębiorczością na rynku pracy,
- radzenie sobie ze stresem,
- motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
- trening umiejętności społecznych,
-monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu (analiza/modyfikacja IPD),

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin
Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone
z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji
i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy.
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
Indywidualne poradnictwo zawodowe zawierać powinno:
- pogłębioną analizę potrzeb – rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej,
- opracowanie i objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich uczestników,
- określenie stopnia oddalenia się od rynku pracy,
- analizę osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej,
- określenie potencjału: analiza słabych i mocnych stron,
- określenie predyspozycji osobowościowych związanych z przedsiębiorczością na rynku pracy,
- radzenie sobie ze stresem,
- motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
- trening umiejętności społecznych,
-monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej Uczestników Projektu (analiza/modyfikacja IPD),

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenia zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
- Wykonawca posiada potencjał osobowy:
Dysponuje co najmniej jedną osobą, z wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia ze specjalizacją doradztwo lub inne dokumenty uprawniające do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia „Doświadczenie zawodowe” zał. nr 3 oraz dokumenty (dyplomy, certyfikaty), poświadczające posiadanie wykształcenia wskazanych do realizacji zamówienia osób.

lub

- Wykonawca dysponuje co najmniej jedna osobą, która posiada min 2 - letnie doświadczenie polegające na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego (co najmniej 300 godzin -poprzez godzinę rozumie się 60 min.) .

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia „Doświadczenie zawodowe” zał. 2 oraz dołączonych dokumentów, poświadczających ww. doświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

- Wykonawca posiada potencjał osobowy:
Dysponuje co najmniej jedną osobą, z wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia ze specjalizacją doradztwo lub inne dokumenty uprawniające do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego.
lub
- Wykonawca dysponuje co najmniej jedna osobą, która posiada min 2 - letnie doświadczenie polegające na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego (co najmniej 300 godzin -poprzez godzinę rozumie się 60 min.)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Wykonawca posiada potencjał osobowy:
Dysponuje co najmniej jedną osobą, z wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia ze specjalizacją doradztwo lub inne dokumenty uprawniające do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego.
lub
- Wykonawca dysponuje co najmniej jedna osobą, która posiada min 2 - letnie doświadczenie polegające na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego (co najmniej 300 godzin -poprzez godzinę rozumie się 60 min.)
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Jako zabezpieczenie przystąpienia do zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa wadium zamówienia w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Mbank pod nr
79 1140 2004 0000 3202 7617 6079 z dopiskiem w tytule płatności: Wadium – zapytanie ofertowe NR 1/02/PDA/2019,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium
w pieniądzu uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego (wpływu na konto Zamawiającego). Wskazane jest, aby kopia dokumentu potwierdzającego transfer środków pieniężnych, stanowiącą dowód wniesienia wadium, była dołączona do oferty.
4. Wadium, z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w biurze projektu (GrantUnion Sp. z o. o., ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia dokumentu stanowiąca dowód wniesienia wadium potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty.
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia treść dokumentu ma zawierać zobowiązanie, odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela, do bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty wymaganej kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze żądanie pisemne Zamawiającego w okolicznościach określonych poniżej. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania przez beneficjenta (GrantUnion Sp. z o. o., ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin) dodatkowych warunków lub przedłożenia dodatkowych dokumentów z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu GrantUnion Sp. z o. o., ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin.
6. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą.
8. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, staje się zabezpieczeniem należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone do 30 dni od daty zakończenia realizacji usługi. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu albo dostarczy Zamawiającemu dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w ust. 2.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników projektu może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu proporcjonalnego wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające zastosowanie do Projektu.
a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego;
c. zmiany harmonogramu realizacji Projektu wpływającej na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem;
d. zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany harmonogramu płatności).
KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy „Doświadczenie zawodowe” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykształcenia osób wskazanych w załączniku „Doświadczenie zawodowe”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
4. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (np. kopia dyplomu itp.), doświadczenie (referencje lub umowy). Składane dokumenty powinny być poświadczone za zgodnością
z oryginałem.
5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu wykonawcy – jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika.
6. Poświadczenie wniesienia wadium zgodnie z pkt. VII.
7.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty.
8. Oświadczenie dotyczące niezalegania ze składkami ZUS/lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu ZUS/lub KRUS w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pkt. od 1 do 8 muszą być podpisane przez osobę, albo osoby upoważnione do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium nr 1: „cena oferty” - 50%
2. Kryterium nr 2: „doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – 20%
3. Kryterium nr 3 - test wiedzy - 20%
4. Kryterium nr 4: „czas reakcji osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – 10 %

Kryterium nr 1: cena oferty – maks. 50 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 50 punktów. Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty
( jest C0 średnia cena za realizację godziny szkolenia oraz godzinę realizacji doradztwa )
Cena godziny doradztwa + cena za realizację godziny szkolenia C0= ---------------------------------------------------------------------------------
2
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2: doświadczenie osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przedmiocie doradztwa indywidualnego – maks. 20 punktów.
W tym kryterium zamawiający oceni doświadczenie w następujący sposób:
1) przeprowadzenie min. 300h (1 godzina = 60 min.) doradztwa indywidualnego, w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 10 pkt.;
2) przeprowadzenie min. 350h doradztwa indywidualnego w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 15 pkt.;
3) przeprowadzenie min. 400h doradztwa indywidualnego w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert – 20 pkt.;

Jeżeli Wykonawca zaoferuje mniej niż 300h otrzyma 0 pkt.
Zamawiający oceniać będzie ww. informacje na podstawie danych zawartych w załączniku „Doświadczenie zawodowe”

Kryterium nr 3: Test wiedzy – maks. 20 pkt.
W tym kryterium zamawiający oceni test wiedzy w następujący sposób:
1) zdobycie 100 % punktów z testu – 20 pkt.;
2) zdobycie min. 90 % punktów z testu – 15 pkt.;
3) zdobycie min. 80 % punktów z testu – 10 pkt.;
4) Jeżeli Wykonawca zdobędzie min 70 -79 % punktów z testu otrzyma 0 pkt.

Test wiedzy zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, o terminie testu wiedzy Wykonawcy zostaną poinformowani najpóźniej 2 dni przed terminem testu. Wynik testu poniżej 70% oraz brak udziału w teście, powoduje odrzucenie oferty.
Kryterium nr 4: „czas reakcji osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – maks. 10 pkt.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia szkolenia i doradztwo odbywać się będą nie później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (chyba że w kryterium oceny ofert Wykonawca wskaże krótszy termin).
Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym odbycie doradztwa w terminie krótszym, na następujących zasadach:
1) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 3 pkt.
2) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 6 pkt.
3) przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w terminie nie późniejszym niż 1 dzień robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 10pkt.

Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji otrzyma 0 pkt. I zobowiązany będzie przeprowadzić doradztwo w terminie nie późniejszym niż 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach każdego kryterium zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w istotny sposób (podstawą odrzucenia nie mogą być drobne uchybienia formalne);
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VIII
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e) został wykluczony z postępowania;
f) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Hugo Kołłątaja 3/13

20-006 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815032417

NIP

7123311847

Tytuł projektu

Powrót do aktywności

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0057/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

M’AID Małgorzata Malec z siedzibą firmy: ul. Kamińskiego 22 A, 21-040 Świdnik
Liczba wyświetleń: 253