Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1/2019

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167739

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Janicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań Eksperta ds. informatycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rekrutacja 1 osoby na stanowisko Eksperta ds. informatycznych w formie umowy zlecenie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań Eksperta ds. informatycznych:
a) Przeprowadzenie badań analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i projekt zabezpieczeń;
b) Opracowywanie projektu modułu wykrywania nietypowych zachowań i predykcji zdarzeń z opcją automatycznego powiadamiania;
c) Przeprowadzanie badań walidujących bezpieczeństwo przesyłu danych;
d) Opracowywanie ogólnej koncepcji systemu dla centrum nadzoru bezpieczeństwa w zakresie projektu przepływu danych w systemie;
e) Opracowywanie koncepcji integracji systemu nadzoru bezpieczeństwa z systemem logistyki;
f) Przeprowadzenie badań prototypu modułu wykrywania nietypowych zachowań i predykcji zdarzeń z opcją automatycznego powiadamiania w warunkach rzeczywistych z systemem nadzorującym rzeczywiste środki transportu;
g) Walidacja bezpieczeństwa przesyłu danych w warunkach rzeczywistych oraz wprowadzanie poprawek w projekcie systemu;
h) Nadzór nad opracowywaniem dokumentacji technicznej produktu.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i na moment realizacji zamówienia spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykształcenie: minimum stopień doktora lub doktora inżyniera na jednym z kierunków: elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, informatyka.
2. Doświadczenie: minimum 5-letnie doświadczenie naukowe lub wdrożeniowe w zakresie projektowania i programowania systemów informatycznych udokumentowane publikacjami naukowymi, opiniami naukowymi lub wdrożeniami, patentami, ekspertyzami sądowymi.
3. Udokumentowana znajomość języków programowania i narzędzi: PHP, HTML, Java, JavaScript, C++, ASP.
4. Znajomość modelowania: systemów informatycznych, przepływów danych, procesów biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego udokumentowane publikacjami naukowymi, opiniami naukowymi lub wdrożeniami, patentami, ekspertyzami sądowymi.
5. Dyspozycyjność:
a) Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy na systematycznych spotkaniach zespołu projektowego w siedzibie firmy Zamawiającego w cyklu 1 tygodniowym;
b) Zamawiający wymaga dostępności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na żądanie Findewal Sp. z o.o oraz w badaniach zamiejscowych w wymiarze do 80% deklarowanego czasu w miesiącu;
6. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Zleceniobiorcy w ramach niniejszego projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, po dodaniu liczby godzin podanej w sekcji V, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
7. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym, z których musi jasno wynikać spełnienie w/w warunków.
10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe tj. nieosiągnięcie celów projektu w wymaganym terminie na danym etapie w zakres prac badawczo-rozwojowych,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy
e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
4. Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.
5. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) CV Wykonawcy;
c) Dokumenty wskazane w pkt VII zapytania ofertowego;
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena (C) – cena brutto za 1 godzinę pracy (w odniesieniu do liczby godzin przewidzianych przez Zleceniodawcę na wykonanie zadania).
b) Rozwiązania techniczne (RT) – opis proponowanych rozwiązań technicznych w projekcie.
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny:
a) Cena (C) – 50 pkt.,
b) Rozwiązania techniczne (RT) – 50 pkt.
3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
a) Cena (C) = (C najniższa brutto / C badana brutto) * 50 pkt.,
b) Rozwiązania techniczne (RT) – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu proponowanych rozwiązań technicznych, opis powinien zawierać ogólną koncepcję i założenia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Opis powinien zawierać do 5 tys. znaków i musi być złożony razem z ofertą.
Kryterium Rozwiązania techniczne (RT) będzie rozpatrywane na podstawie opisu, który zostanie oceniony na podstawie czterech podkryteriów opisanych poniżej:
• adekwatność – 15 pkt
• innowacyjność ujęcia – 15 pkt
• skuteczność – 10 pkt
• bezpieczeństwo – 10 pkt
Punkty w ramach kryterium Rozwiązania techniczne (RT) będą przyzywane według następującej formuły:
Rozwiązania Techniczne (RT) = (RTbad / RT max) * 50 pkt.
RT – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Rozwiązania techniczne;
RTbad – liczba punktów przyznanych ofercie badanej;
RTmax – maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania (50 punktów);
4. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie według wzoru:
Ʃ = C + RT
Gdzie:
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”
RT – liczba punktów przyznana w kryterium „Rozwiązania techniczne”
5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
6. Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FINDEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Baltazara Paśnikowskiego 6

20-707 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

501347926

NIP

7123290045

Tytuł projektu

Innowacyjny system zarządzania bezpieczeństwem i logistyką w transporcie towarów wykorzystujący technologie geoinformacyjne

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0371/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piotr Kopniak
ul. Wyspiańskiego 15/18a
21-040 Świdnik
Data wpłynięcia oferty: 18.03.2019
Cena brutto za 1 godz pracy: 75,00 PLN
Liczba wyświetleń: 216