Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie peryferii do wtryskarek na halę produkcyjną znajdującą się w Nysie (48-300) przy ulicy Otmuchowskiej 56

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1167686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16.00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: TransCom International Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow spółka jawna 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 2
adres e-mail: transcom@transcom.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

transcom@transcom.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Królewski 663-661-935, Winicjusz Filipow 606-989-791

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Królewski 663-661-935, Winicjusz Filipow 606-989-791

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja peryferii do wtryskarek na teren hali produkcyjnej, mieszczącej się w Nysie (48-300) przy ul. Otmuchowskiej 56. Wszystkie urządzenia muszą być nowe z minimalnie 12 miesięcznym okresem gwarancji. Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium RP. Zakres zamówienia:
• Dostawa urządzeń
• Montaż wszystkich elementów
• Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
• Przeszkolenie z obsługi podstawowych funkcji i ustawień
• Przekazanie dokumentacji instalacji
• Przekazanie dokumentacji technicznej/instrukcji obsługi

Pełny treść zapytania znajduje się w załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Nysa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z montażem peryferii do wtryskarek do realizacji prac badawczo-rozwojowych w wyniku których zostanie opracowany innowacyjny na skalę świata ustnik ze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja peryferii do wtryskarek na teren hali produkcyjnej, mieszczącej się w Nysie (48-300) przy ul. Otmuchowskiej 56. Wszystkie urządzenia muszą być nowe z minimalnie 12 miesięcznym okresem gwarancji. Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium RP. Zakres zamówienia:
• Dostawa urządzeń
• Montaż wszystkich elementów
• Konfiguracja i uruchomienie urządzeń
• Przeszkolenie z obsługi podstawowych funkcji i ustawień
• Przekazanie dokumentacji instalacji
• Przekazanie dokumentacji technicznej/instrukcji obsługi

Informacje w zakresie wymagań technicznych i parametrów:

I) Podajnik tworzywa wraz z montażem – 2szt:
1. 1-fazowy podajnik ze zintegrowanym silnikiem kolektorowym
2. Automatyczna kontrola poziomu i alarm w przypadku braku materiału
3. Automatyczne czyszczenie filtra poprzez przedmuchiwanie sprężonym powietrzem
4. Podajnik do granulatu i materiału zmielonego
5. Części w kontakcie z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej
6. Sterowanie z podświetlanymi symbolami
7. Podajnik z wtyczką do podłączenia zaworu proporcjonalnego lub opróżniającego
8. Pojemność podajnika – min 6 litrów
9. Min wydajność podawania 50 kg/h
10. Moc silnika (moc przyłączeniowa) – min 1,0 - max 1,1 kWh
11. Ciśnienie powietrza 5-7 bar
12. Zasilanie: 1/N/PE 230V, 50Hz
13. Zbiornik materiałowy pod podajnik tworzywa o pojemości min 4 litry
14. Jeden z podajników wyposażony w zawór proporcjonalny

II) Młyn do recyclingu tworzywa wraz z montażem – 1 szt:
1. Min średnica wirnika 160mm, max 180mm
2. Min otwór wlotowy na noże 150x230mm
3. Min ilość noży na wirniku – 2
4. Min ilość noży stałych – 2
5. Długość elementów tnących typu nożycowego
6. Min prędkość obrotowa 240 rpm
7. Sito 6 mm z otworami okrągłymi (wymienne)
8. Wydajność maksymalna min 25 kg/h, max 50 kg/h
9. Min moc silnika 1,5 kW max 3,0 kW
10. Podłączenie: 3 x 400V +N, 50Hz
11. Minimalny otwór zasypu 400x450 mm
12. Może służyć jako młyn stanowiskowy przy maszynie lub młynek centralny
13. Na ujściu zbiornik na przemiał z króćcem do podłączenia podajnika tworzywa

III) Podajnik barwnika wraz z montażem – 1 szt:
1. System inteligentnego mieszania metodą grawimetryczną
2. Możliwość bezpośredniego zainstalowania na kołnierzu wlotowym maszyny przetwarzającej – dodatkowo podajnik wyposażony w stelaż oparty na 4 nogach umożliwiający używanie jako centralna jednostka dozująco-mieszająca usadowiona na posadzce. Stelaż w komplecie z min 10-litrowym zbiornikiem buforowym, wyposażony w skrzynkę odsysającą z dwoma wylotami materiału, a także w zasuwę materiałową do opróżniania materiału
3. Dozowanie i mieszanie do czterech składników z wysoką dokładnością oraz powtarzalnością
4. Urządzenie przeznaczone dla maszyn wtryskowych, rozdmuchowych oraz wytłaczających ze średnią wydajnością ≥ 60kg/h
5. Rzeczywisty pomiar i ważenie ilości materiału, które są sprawdzane w trybie ciągłym
6. System inteligentnego mieszania metodą grawimetryczną poprzez samo optymalizację zapewnia wysoką dokładność receptur w zakresie +/-0,1%
7. Kompletna jednostka wyposażona w cztery min 7 litrowe zbiorniki dla materiału głównego oraz dodatków z kołnierzem do przyłącza podajnika materiału
8. Dwa dozowania stożkowe uruchamiane pneumatycznie
9. Dwa mikro-dozowania za pomocą ślimaka w orientacji pionowej
10. System ważenia z min 1,2 - max 1,5 litrowym zbiornikiem wagowym oraz zaworem opróżniania
11. Komora mieszania z silnikiem mieszającym
12. Jednostka sterowania obsługiwana przez kolorowy panel dotykowy
13. Obszar dozowania komponentu głównego: 1% - 100%
14. Obszar dozowania komponentu dodatkowego: 0,1 - 10%
15. Wartość przyłączeniowa min 100 - max 250W
16. Ciśnienie przyłączeniowe: 6-8 bar

Kod CPV: 42994200-2
Nazwa kodu CPV: Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Pełny treść zapytania znajduje się w załącznikach.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa peryferii do wtryskarek i montaż – termin do 12 tygodni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Celem spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, przy pomocy którego Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia (oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego konkursu ofert).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu wyboru w Bazie Konkurencyjności.
3. Zamawiający zawrze, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników, umowę z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wszystkie wymogi określone w zapytaniu Ofertowym.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
6. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, ...(pełen zapis dotyczący RODO znajduje się z załączniku pt. Zapytanie ofertowe załączony do niniejszej publikacji).

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem. Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
• cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena oferty jest niższa o co najmniej 30 % od kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie),
i/lub
• treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (pismo będzie wysłane na adres mailowy wskazany w ofercie) nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

8. Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Pełny treść zapytania znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia konkursu ofert.
- Oferent wraz z ofertą składa załącznik nr 2 w którym opisuje parametry oferowanego sprzętu.
- Oświadczenie o braku powiązań na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
- Oświadczenie w sprawie potencjału technicznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „CENA” – max 70pkt
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 70 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów = (cena netto najniższej oferty)/(cena netto danej oferty) x70

Kryterium „GWARANCJA” – max 20 pkt
Maksymalny oceniany okres gwarancji to 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 12 miesięcy. Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach. Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji dostanie 20 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do zaoferowanego okresu, wyrażonego w pełnych miesiącach, zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów = (okres gwarancji rozpatrywanej oferty w miesiącach)/(najdłuższy zaoferowany oceniany okres gwarancji w miesiącach) x20

Kryterium „TERMIN DOSTAWY” – max 10 pkt
Termin realizacji wyrażony w pełnych tygodniach. Najdłuższy możliwy okres realizacji do zaoferowania to 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów = (Oferta z najkrótszym terminem realizacji)/(termin realizacji danej oferty) x10

Zsumowana liczba punktów przyznana za powyższe kryteria będzie stanowić końcową ocenę oferty. Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SPÓŁKA JAWNA

Adres

Armii Krajowej 2

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390400

Fax

774317171

NIP

7530002068

Tytuł projektu

Budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy Transcom International S.J. z siedzibą w Paczkowie oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania innowacyjnego w skali świata ustnikaze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„PLAST LINE” Liliana Dobrzyńska
Ul. Kominiarska 42 A,B,
51-180 Wrocław

data wpływu oferty: 11.03.2019
Liczba wyświetleń: 191