Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/U

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1167682

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca określi w ofercie łączną cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT
4. Cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi.
5. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki realizacji zamówienia.
6. Stawka określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
7. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
8. Do oferty należy dołączyć:
• Wykaz wykonanych usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
• Kopie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (dotyczy usług wskazanych w niniejszym zapytaniu w polu „Wiedza i doświadczenie” – pkt. 1c)
• Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
• Oświadczenie o potencjale technicznym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
• Zaświadczenie z US i ZUS/KRUS – wskazane w polu „Sytuacja ekonomiczna i finansowa” niniejszego zapytania.
• Oświadczenie o niepozostawaniu w stanie likwidacji bądź upadłości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania,
• Wykaz rozwiązań równoważnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania – składany jedynie w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych.
• Szczegółowy cennik określający ceny netto realizacji poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia – sporządzony wg załącznika nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik dostępny po podpisaniu klauzuli poufności).
9. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
10. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferty należy złożyć do dnia 20.03. 2019 r.
12. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: office@rockmaster.eu) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: 30-079 Kraków ul. Królewska 94/11).
13. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego tj. pod wskazany powyżej adres Zamawiającego lub adres mailowy.
14. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
15. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego oraz wszystkich jego załączników.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@rockmaster.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Gołkowski, e-mail: mariusz.golkowski@rockmaster.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 570 500

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie systemu składającego się z oprogramowania i platformy udostępniania systemu do wirtualizacji środowiska szkoleniowego opartego na technologii VR dla branży wysokościowej w ramach projektu „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Balice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie i dostarczenie systemu składającego się z oprogramowania i platformy udostępniania systemu do wirtualizacji środowiska szkoleniowego opartego na technologii VR dla branży wysokościowej w ramach projektu „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie systemu składającego się z oprogramowania i platformy udostępniania systemu do wirtualizacji środowiska szkoleniowego opartego na technologii VR dla branży wysokościowej w ramach projektu „Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. Wirtualizację scen szkoleniowych, w tym:
Zadanie 1:
a. Wirtualizację narzędzi i urządzeń wykorzystywanych we wszystkich scenariuszach
b. Wirtualizację sceny przedszkoleniowej (tzw. Pretest),
c. Wirtualizację sceny uniwersalnej dla każdej branży wraz z jej bieżącą modyfikacją: „zakładanie uprzęży, kasku i doboru sprzętu” – 3 wersje uprzęży i doboru sprzętu, jedna wersja kasku i otoczenia (stół).
d. Wirtualizację pierwszej sceny szkoleniowej (tzw. Prototyp) wraz z jej bieżącą modyfikacją. Scena powstanie w kilku wariantach jakościowych różniących się wysyceniem obrazu pikselami, rodzajem i intensywnością oświetlenia,
Zadanie 2:
a. Wirtualizację pozostałych 30 scen szkoleniowych tworzących kompletne środowisko szkoleniowe w technologii VR. Każda ze scen VR będzie występować w kilku wariantach otoczenia:
• dokładnie odwzorowującego halę szkoleniową siedziby CBR,
• specyficznych dla każdej z branż - inne dla budownictwa, przemysłu, telekomunikacji i energetyki.
b. Wprowadzenie do scen markerów uczących i stymulacyjnych oddziaływań przeciwlękowych,
c. Bieżącą modyfikację scen VR.

B. Stworzenie i przetestowanie Platformy Udostępniania Systemu (PUS).
Będzie to platforma informatyczna umożliwiająca udostępnianie klientom i partnerom CBR,
zgodnie z wykupionym pakietem szkoleniowym, opracowanych w ramach projektu wirtualnych
scenariuszy szkoleniowych. PUS będzie umożliwiała wykupienie szkoleń w różnych czasookresach w modelu: kilka dni, miesiąc, pół roku, rok oraz w rozbiciu na 3 branże: budowlaną, telekomunikacyjno-energetyczną i dla przemysłu.

3. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy na realizację przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami), stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego zapytania. Zawartość umowy (wraz z załącznikami) zostanie udostępniona wykonawcy wyłącznie po podpisaniu przez niego klauzuli poufności. W tym celu oferent prześle drogą mailową na adres mariusz.golkowski@rockmaster.eu podpisany dokument o zachowaniu poufności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zapytania) z prośbą o udostępnienie dokumentacji. Prośba musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 5 dni roboczych przez ostatecznym terminem składania ofert. Zamawiający przekaże dokumentacje oferentowi drogą mailową.

Kod CPV

72210000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie realizowane będzie przez okres 35 miesięcy Projektu począwszy od rozpoczęcia projektu, tj. od dn. 01.04.2019. Szczegółowy harmonogram prac zawarty jest w umowie na realizację przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 - dostępny po podpisaniu klauzuli poufności).
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji projektu, z przyczyn uwzgledniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie następujące warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędne doświadczenie w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował:
a. minimum 2 usługi polegające na stworzeniu oprogramowania, której efektem końcowym był system bazujący na wirtualnej rzeczywistości,
b. minimum 2 usługi polegające na stworzeniu oprogramowania, której efektem końcowym był system wykorzystujący animacje 3D,
c. minimum 2 usługi polegające na stworzeniu interaktywnej aplikacji wykonanej na silniku klasy Unreal Engine 4, wykorzystującej technologię VR, potwierdzonych pisemnymi referencjami / protokołami - potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu wykonanych usług zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 2. Ponadto – w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 1.c. powyżej – należy dodatkowo załączyć kopie listów referencyjnych bądź protokołów odbioru prac, potwierdzających, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.

Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Potencjał techniczny

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym składającym się co najmniej z:
a. 2 szt. gogli do VR umożliwiających: testowanie rozwiązań VR, sprawdzanie jakości modeli 3D, tekstur, rozkładu oświetlenia w scenie oraz sprawdzanie funkcjonalności rozwiązań,
b. 2 szt. tabletów graficznych umożliwiających: tworzenie zabudowy jako środowiska, w której osadzone będą scenariusze szkoleniowe,
c. 5 szt. komputerów z procesorami co najmniej 4-rdzeniowym o taktowaniu minimum 4,20 Ghz oraz kartami graficznymi o wydajności odpowiadającej nie mniejszej niż 10 tys. pkt wg http://www.benchmark.pl/ranking/gpu, umożliwiających: tworzenie modeli 3D, scen 3D, optymalizację pod system VR, tworzenie animacji 3D oraz wizualizacji 3D dla systemu VR.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 4.

Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia zespół składający się co najmniej z:
a. 1 programisty posiadającego:
i. wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w dziedzinie automatyki lub informatyki lub elektroniki lub elektryki,
ii. następującą wiedzę i umiejętności:
• znajomość oprogramowania bazującego na zintegrowanym środowisku do tworzenia trójwymiarowych gier komputerowych oraz obsługującego hełmy wirtualnej rzeczywistości,
• znajomość silnika gier z zaimplementowanym w nim mechanizmem wspomagającym wieloplatformowość wykorzystywaną do tworzenia wirtualnej rzeczywistości,
• znajomość rozbudowanego funkcjonalnie programu do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji wykorzystywanej do tworzenia środowiska wirtualnej rzeczywistości,
• znajomość narzędzi optymalizacyjnych do obiektów 3D,
• umiejętność przygotowywania kompletnych zestawów tekstur oraz map, które pomagają zasymulować różne efekty dla aplikacji interaktywnych dedykowanych dla VR,
• znajomość oprogramowania do pracy na skryptach wizualnych opartych na funkcjach do komunikacji interfejsu z silnikiem graficznym.
b. 2 grafików, z których każdy posiada:
i. wykształcenie wyższe w dziedzinie architektury lub budownictwa,
ii. następującą wiedze i umiejętności:
• znajomość oprogramowania i środowiska graficznego oraz programistycznego do tworzenia oprogramowania konsolowego wraz z graficznym interfejsem użytkownika, używanego do tworzenia wirtualnej rzeczywistości,
• znajomość metod wykonywania animacji 3D,
• umiejętność przygotowywania kompletnych zestawów tekstur oraz map, które pomagają zasymulować różne efekty dla aplikacji interaktywnych dedykowanych dla VR,
• umiejętność przygotowania obiektów 3D przy zastosowaniu metody szkieletowej,
• znajomość tworzenia tekstur w oparciu o algorytmy bazujące na fizycznym zachowaniu się światła i materiałów,
• znajomość silnika graficznego umożliwiającego stworzenie środowiska wirtualnego w narzędziu Unreal Engine 4 oraz umiejętność programowania w takim narzędziu.
c. 2 programistów, z których każdy posiada:
i. wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w dziedzinie automatyki lub informatyki lub elektroniki lub elektryki,
ii. następującą wiedzę i umiejętności:
• znajomość systemów bazodanowych,
• umiejętność tworzenia baz wraz z zaprojektowaniem i wdrożeniem struktury danych,
• umiejętność obsługi mechanizmów generowania i obsługi formularzy oraz raportów,
• znajomość oprogramowania bazodanowego typu: graficzne języki zapytań, narzędzia konstrukcyjne użytkownika, oprogramowanie do prezentacji multimedialnych, systemy tworzenia hipertekstu, arkusze kalkulacyjne, jak również interfejsy dostępu bezpośredniego,
• znajomość narzędzi do zabezpieczeń baz danych przed nieuprawnionym dostępem.
W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje odpowiednią kadrą tj. w/w osobami spełniającym warunki określone w niniejszym zapytaniu, zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 3.

Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b. Nie pozostają w stanie likwidacji bądź upadłości oraz nie jest prowadzone wobec nich postępowanie naprawcze.

W celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 4a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
• aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
• aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

W celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 4b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 5.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z wykonawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu i sposobu wykonania umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. zmian umowy o dofinansowanie projektu,
f. zmian w projekcie w wyniku z decyzji Instytucji zawierającej z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Wykaz wykonanych usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Kopie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (dotyczy usług wskazanych w niniejszym zapytaniu w polu „Wiedza i doświadczenie” – pkt. 1c).
4. Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
5. Oświadczenie o potencjale technicznym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
6. Zaświadczenie z US i ZUS/KRUS – wskazane w polu „Sytuacja ekonomiczna i finansowa” niniejszego zapytania.
7. Oświadczenie o niepozostawaniu w stanie likwidacji bądź upadłości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
8. Wykaz rozwiązań równoważnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania – składany jedynie w przypadku stosowania rozwiązań równoważnych.
9. Szczegółowy cennik określający ceny netto realizacji poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia – sporządzony wg załącznika nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik dostępny po podpisaniu klauzuli poufności).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena netto - Waga: 100 pkt
Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej liczbie punktów i tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając ofertę dodatkową, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Wykluczenia

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CBR ROCK MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Królewska 94

30-079 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122903035

Fax

12 290 30 87

NIP

9451844489

Tytuł projektu

Wspomaganie szkoleń wysokościowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0180/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 388