Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWL/1.3 z dn.18.02.2019 - Maszyna CNC Frezarka 5-cio osiowa z wychyłem osi B+/- 60st do modyfikacji głowic silnikowych

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1167621

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.
1. Adres do korespondencji:
AUTO-SZLIF s.c. Tomasz Dziak, Renata Dziak
Janowice 52, 21-007 Mełgiew
Polska
2. Adres email:
info@dziak.pl

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@dziak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Dziak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602760916

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego środka trwałego: Maszyna CNC Frezarka 5-cio osiowa z wychyłem osi B+/- 60st do modyfikacji głowic silnikowych.

Wymagane parametry techniczne:
Maszyna CNC frezarka 5-cio osiowa z wychyłem osi B+/- 60st do modyfikacji głowic silnikowych:
- 5- osiowe centrum obróbcze –kąt wychylenia osi B+/- 60stopni,
- możliwość modyfikacji głowicy silnika spalinowego,
- obrabiarka musi posiadać oprzyrządowanie i oprogramowanie umożliwiające wykonywać na niej operacje w jednym programie: digitalizacji kanałów głowicy i komór spalania, ich modyfikacji, tworzenia nowych kształtów kanałów dolotowych i wylotowych głowicy, przygotowanie programu do obróbki, obróbkę kanałów i komór, pomiar kanałów i komór po obróbce oraz ponowna ich modyfikacja. Program musi też umożliwiać dowolne zmiany rozmiaru kanałów dolotowych i wylotowych oraz komór spalania zmieniane w wartościach bezwzględnych wyrażone w milimetrach lub calach z dokładnością minimum do 0,1mm. Program powinien również posiadać funkcjonalność obliczania pojemności kanałów i komór spalania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Janowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pt. "CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE PROTOTYPOWANIA I TWORZENIA NOWYCH TECHNOLOGII REGENERACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie 1.3 Badania i innowacje

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego środka trwałego: Maszyna CNC Frezarka 5-cio osiowa z wychyłem osi B+/- 60st do modyfikacji głowic silnikowych.

Wymagane parametry techniczne:
Maszyna CNC frezarka 5-cio osiowa z wychyłem osi B+/- 60st do modyfikacji głowic silnikowych:
- 5- osiowe centrum obróbcze –kąt wychylenia osi B+/- 60stopni,
- możliwość modyfikacji głowicy silnika spalinowego,
- obrabiarka musi posiadać oprzyrządowanie i oprogramowanie umożliwiające wykonywać na niej operacje w jednym programie: digitalizacji kanałów głowicy i komór spalania, ich modyfikacji, tworzenia nowych kształtów kanałów dolotowych i wylotowych głowicy, przygotowanie programu do obróbki, obróbkę kanałów i komór, pomiar kanałów i komór po obróbce oraz ponowna ich modyfikacja. Program musi też umożliwiać dowolne zmiany rozmiaru kanałów dolotowych i wylotowych oraz komór spalania zmieniane w wartościach bezwzględnych wyrażone w milimetrach lub calach z dokładnością minimum do 0,1mm. Program powinien również posiadać funkcjonalność obliczania pojemności kanałów i komór spalania.

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

do dnia 30.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
b) Okres gwarancji: 20%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena netto oferty najtańszej/Cena netto oferty badanej x 80 = _______ pkt


Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów Okres gwarancji
0 do 12 miesięcy włącznie
10 powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie
20 powyżej 24 miesięcy

3. Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AUTO-SZLIF S.C. JERZY I TOMASZ DZIAK

Adres

21-007 Janowice

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

81 759 51 81

Fax

81 759 51 81

NIP

7132376450

Tytuł projektu

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE PROTOTYPOWANIA I TWORZENIA NOWYCH TECHNOLOGII REGENERACJI SILNIKÓW SPALINOWYCH

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0018/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BFTI Europe LTD
Liepkalnio 110
Wino LT-02121
Litwa
Data wpłynięcia oferty: 20.03.2019
Liczba wyświetleń: 192