Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1167613

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

27.02.2019 - dodano plik z pytaniami i odpowiedziami.

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ostateczny termin składania ofert upływa 22 marca 2019 roku, o godz. 12:00.
b. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
c. Oferta powinna zostać sporządzona w formie papierowej na załączonym formularzu ofertowym. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
d. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

OFERTA NA:
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK
NIE OTWIERAĆ przed dniem 22.03.2019 godz. 12:30

e. Oferta musi zawierać:
i. Pieczątkę firmową oferenta (każda strona);
ii. Datę sporządzenia oferty;
iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
v. Cenę netto za całość zadania oraz parametry wynikające z przyjętych kryteriów;
vi. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
vii. Załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
viii. Czytelny podpis oferenta (każda strona).
f. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.
Centrum Logistyczne:
Lipienica 12
87-410 Kowalewo Pomorskie

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy: innowacje@eko-park.org, jednak nie później, niż 96 godzin przed terminem składania ofert.

Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.
b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od otrzymania wezwania do wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą elektroniczną (poprzez pocztę e-mail).
c. Oferta zostaje odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena oscyluje w przedziale powyżej 50% do 70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent zostanie wezwany do wyjaśnień w tym zakresie.
e. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.
f. Wybrany oferent w ciągu 48 godzin od przekazania informacji o wyborze oferty przekaże projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego do uzgodnienia
z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionego harmonogramu uzupełnione zostaną szczegółowe zapisy umowy. Jeżeli w ciągu 72 godzin od wyboru oferty strony nie dojdą do porozumienia w kwestii harmonogramu, Zamawiający będzie miał prawo do odrzucenia oferty i wyboru kolejnej ważnej oferty
o najkorzystniejszych parametrach.
g. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców, nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert, umieszczając informację o wyniku postępowania oraz dane Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Ilnicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: http://eko-park.org/relacje-inwestorskie/zapytania-ofertowe/.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: golubsko-dobrzyński Miejscowość: Lipienica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego Zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy dla zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego. Załączniki są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://eko-park.org w zakładce „Relacje inwestorskie” i „Zapytania ofertowe”.

Wspólny Słownik Zamówień:
i. 45000000-7 – Roboty budowlane,
ii. 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
iii. 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
iv. 45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych,
v. 44112410-5 – Konstrukcje dachowe,
vi. 45320000-6 – Roboty izolacyjne,
vii. 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe,
viii. 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych,
ix. 45443000-4 – Roboty elewacyjne,
x. 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
xi. 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
xii. 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania,
xiii. 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
xiv. 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe,
xv. 45331210-1 – Instalowanie wentylacji,
xvi. 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
xvii. 45317000-2 – Inne instalacje elektryczne,
xviii. 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,
xix. 45233140-2 – Roboty drogowe,
xx. 77300000-3 – Usługi ogrodnicze,
xxi. 44112210-3 – Płyty podłogowe,
xxii. 44112000-8 – Różne konstrukcje budowlane,
xxiii. 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający,
xxiv. 32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy,
xxv. 45212322-9 – Roboty budowlane w zakresie teatrów,
xxvi. 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
xxvii. 31720000 -9-Urządzenia elektromechaniczne
xxviii. 45453100-8 - Roboty renowacyjne
xxix. 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
xxx. 48952000-6 - System nagłaśniający
xxxi. 32322000-6 – Urządzenia multimedialne
xxxii. 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący
xxxiii. 31527270-9 - Platformy oświetleniowe
xxxiv. 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
xxxv. 39150000-8 – Różne meble i wyposażenie
xxxvi. 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
xxxvii. 09332000-5 – Instalacje słoneczne

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój na lata 2014-2020.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Załączniki
Uwaga: wszelkie załączone dokumenty lub wzory dokumentów oraz informacje w nich zawarte są częścią zapytania ofertowego i należy je traktować jako jego równoważną część w całości skierowaną do wykonania.
Załącznik nr 1 – Wzór oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa i formalna (dostępna na stronie internetowej Zamawiającego z uwagi na duży rozmiar plików pod adresem: http://eko-park.org/relacje-inwestorskie/zapytania-ofertowe/)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 31 maja 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane w obiektach kubaturowych o wartości min. 1 800 000 zł brutto każda; (sposób dokumentacji: referencje).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują kadrą pracowniczą w zakresie gwarantującym terminową realizację zamówienia tj.: zatrudnia co najmniej 30 osób na umowę o pracę. (sposób dokumentacji: oświadczenie).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o kwalifikacjach odpowiednich dla realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach. (sposób dokumentacji: wykaz personelu, dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia):
i. konstrukcyjno-budowlanej;
ii. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
iii. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli oferent przedstawi wraz z ofertą:
a. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
o niezaleganiu z płaceniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b. zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. kopię posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (sposób dokumentacji: oświadczenie):
i. nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• nie pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 300 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, nr rachunku: 66 1090 1056 0000 0001 3443 1739
w Banku Santander Bank Polska S.A. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium - Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone wraz z ofertą w oryginale, w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Warunki zmiany umowy

a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i. terminów realizacji zdania;
ii. wydatków na poszczególne zadania;
iii. zakresu realizowanych zadań;
iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.
b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty
2. Minimum 2 Referencje
3. Wykaz personelu (kierownicy budowy)
4. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
5. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płaceniem podatków
6. Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
7. Kopia posiadanego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
8. Dowód wniesienia wadium (w przypadku poręczeń lub gwarancji oryginał dokumentu)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
i. cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 80%
ii. gwarancja (miesiące) – waga 20% (min. 36 m-cy, maks. 60 m-cy)

b. Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.

c. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto, czasu realizacji oraz udzielonej gwarancji. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

i. Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80 punktów;
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 80, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty

ii. Kryterium „gwarancja (miesiące)”:
• Gwarancja jest liczona od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
• Punkty są liczone w następujący sposób:
Gwarancja 36 miesięcy – 0 punktów
Gwarancja 60 miesięcy – 20 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 214/brak

02-468 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

56 622-05-46

Fax

56 622-05-46

NIP

5030077990

Tytuł projektu

Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0069/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Silesia-Invest sp. z o.o., ul. Rogera 7, 47-400 Racibórz, data wpłynięcia: 22.03.2019, godzina 9:15, cena: 11 000 000,00 zł netto, 13 530 000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 230