Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i montaż Linii do produkcji rękawa z taśmy - 1 szt.

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167599

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Osobiście w siedzibie firmy: KABLONEX NAWROCCY SPÓŁKA JAWNA, Podanin 76,
64 – 800 Chodzież
• Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: KABLONEX NAWROCCY
SPÓŁKA JAWNA, Podanin 76, 64 – 800 Chodzież. Decyduje data wpływu oferty.
• Pocztą elektroniczną na adres mail: o.nawrocki@kablonex.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

o.nawrocki@kablonex.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Oskar Nawrocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 381 105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu urządzenia:
- prędkość posuwu linii min. 150 m/min;
- możliwość nawijania średnicy min. 1500 mm;
- możliwość odwijania średnicy min. 1500 mm;
- szerokość folii maksymalna nie mniej niż 1430 mm;
- możliwość produkcji rękawa w zakresie min. 180 - 700 mm;
- zapotrzebowanie na energie maks. 150 KWA;
- zapotrzebowanie na powietrze nie więcej niż 6 bar;
- zestaw wałków do nawijania i odwijania;
- nawijak pracujący w trybie „non – stop” wraz z możliwością oscylacji w zakresie +/- 100 mm całego urządzenia;
- odwijak dla wstęgi zewnętrznej pracujący w trybie „non – stop”;
- zespół moletujący folię;
- zespół do formowania rękawa z taśmy;
- szafa rozdzielcza z klimatyzacją;
- moduł funkcyjny do ciągłego moletowania zewnętrznej wstęgi;
- moduł funkcyjny dla ciągłej mikroperforacji zewnętrznej wstęgi;
- sekcja formowania zakładek bocznych;
- sekcja formowania rękawa na płasko (bez zakładek bocznych);
- możliwość produkcji szwu wzdłużnego (sklejania taśmy) metodą ekstruzji przy użyciu materiałów PP/PE;
- kontrola szwów wzdłużnych w celu unikania trwałych przerw w łączeniu;
- zestaw listw antystatycznych do usuwania ładunków elektrostatycznych z powierzchni folii
- stacja odwijania i wprowadzania wstęgi paska z możliwością moletowania;
- zespół przetwarzania kleju typu „hot melt”
Wymagane jest przeprowadzenie pakietu bezpłatnych szkoleń z prawidłowej obsługi urządzenia.
Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Podanin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wybór dostawcy Lini do produkcji rękawa z taśmy - 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu urządzenia:
- prędkość posuwu linii min. 150 m/min;
- możliwość nawijania średnicy min. 1500 mm;
- możliwość odwijania średnicy min. 1500 mm;
- szerokość folii maksymalna nie mniej niż 1430 mm;
- możliwość produkcji rękawa w zakresie min. 180 - 700 mm;
- zapotrzebowanie na energie maks. 150 KWA;
- zapotrzebowanie na powietrze nie więcej niż 6 bar;
- zestaw wałków do nawijania i odwijania;
- nawijak pracujący w trybie „non – stop” wraz z możliwością oscylacji w zakresie +/- 100 mm całego urządzenia;
- odwijak dla wstęgi zewnętrznej pracujący w trybie „non – stop”;
- zespół moletujący folię;
- zespół do formowania rękawa z taśmy;
- szafa rozdzielcza z klimatyzacją;
- moduł funkcyjny do ciągłego moletowania zewnętrznej wstęgi;
- moduł funkcyjny dla ciągłej mikroperforacji zewnętrznej wstęgi;
- sekcja formowania zakładek bocznych;
- sekcja formowania rękawa na płasko (bez zakładek bocznych);
- możliwość produkcji szwu wzdłużnego (sklejania taśmy) metodą ekstruzji przy użyciu materiałów PP/PE;
- kontrola szwów wzdłużnych w celu unikania trwałych przerw w łączeniu;
- zestaw listw antystatycznych do usuwania ładunków elektrostatycznych z powierzchni folii
- stacja odwijania i wprowadzania wstęgi paska z możliwością moletowania;
- zespół przetwarzania kleju typu „hot melt”
Wymagane jest przeprowadzenie pakietu bezpłatnych szkoleń z prawidłowej obsługi urządzenia.
Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31.01.2020 r. (przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, dostarczenie i montaż urządzenia w siedzibie Zamawiającego);

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

- Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
- Złożenie specyfikacji urządzeń pozwalającej ocenić spełnianie wszystkich wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż:
• 221 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

e. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
• Cenę netto i brutto
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) Złożenie specyfikacji urządzeń pozwalającej ocenić spełnianie wszystkich wymaganych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert) 80% - 80 pkt.
b) Gwarancja w miesiącach 20% - 20 pkt.

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

A n = Cmin/Cr x 100 x 80%

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie


b) Punkty w ramach kryterium czas gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących przedziałów:

• Gwarancja: 24 miesiące i mniej – 0 pkt.
• Gwarancja: Powyżej 24 miesięcy – 20 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) – b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KABLONEX NAWROCCY SPÓŁKA JAWNA

Adres

64-800 Podanin

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

67 281 11 51

Fax

67 281 11 52

NIP

6070084790

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek folii oraz worków o ulepszonych parametrach technicznych do pakowania materiałów sypkich i granulowanych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-30-0018/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WINDMOLLER&HOLSCHER
Munsterts.50, D-49525 Lengerich
Cena: 1 602 500,00 EUR netto
Data wpływu: 21.03.2019 r.
Liczba wyświetleń: 233