Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa środków trwałych w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji Strategii Wzorniczej w przedsiębiorstwie A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.”- Maszyna do przemysłowego Druku Cyfrowego.

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167521

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt. 1 zapytania ofertowego, do dnia 21.03.2019r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą mailową na adres dotacje@agkoperty.com.pl. Oferty mailowe powinny być przygotowane w formie plików pdf. W tytule maila zapis „OFERTA NA MASZYNĘ DO PRZEMYSŁOWEGO DRUKU CYFROWEGO".
Ofertę, przesyłaną pocztą, kurierem lub dostarczaną osobiście, zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „OFERTA NA MASZYNĘ DO PRZEMYSŁOWEGO DRUKU CYFROWEGO".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@agkoperty.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Mocarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

876151211

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa maszyny do przemysłowego druku cyfrowego umożliwiająca druk na m.in. kopertach bąblowych, kartonowych, rozszerzanych, torbach papierowych, druk spersonalizowany.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Gołdap

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup maszyny do przemysłowego druku cyfrowego w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - związany jest z wdrożeniem innowacji produktowych rekomendowanych w zatwierdzonej Strategii Wzorniczej.

Przedmiot zamówienia

Dostawa maszyny do przemysłowego druku cyfrowego umożliwiającej druk, krótkich serii, nadruki spersonalizowane (dla każdej sztuki). Mozliwośc druku nie tylko na kopertach ale także na pokrewnych produktach - kopertach bąbelkowych, kartonowych, rozszerzanych (RBD), torbach papierowych, arkuszach papieru.
Parametry techniczne jakie powinna spełniać maszyna, oczekuje się, że będą nie gorsze niż:
- Ustawianie wysokości głowicy drukującej, umożliwiające zadrukowanie płaskiej powierzchni np. 2mm koperty, ale także np. koperty bąblowej o głębokości 15mm. Oczekiwana wysokość głowicy 25mm;
- Możliwość czyszczenia głowicy maszyny bez konieczności zdejmowania;
- Podciśnieniowy system utrzymywania;
- Stół podajnikowy z możliwością regulacji prędkości;
- Linia transportowa z możliwym ustawianiem wysokości;
- Podajnik zdolny pomieścić powyżej sto sztuk kopert lub arkuszy;
- System mieszania kolorów CMYK;
- Rozdzielczość druku 1600 x 1600 DPI;
- Prędkość druku 18 metrów na minutę (w rozdzielczości1600 x 800 DPI), 9 metrów na minutę (w rozdzielczości 1600 x 1600 DPI);
- Szerokość zadruku 220mm;

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia . Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę podobnego, do opisanego w przedmiocie zamówienia urządzenia, o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 200.000,00 PLN Netto lub jej równowartości w EURO (przeliczaną wg średniego kursu NPB z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego). Na potwierdzenie składający ofertę dołączy do oferty Załącznik Nr 5 z wykazem dostaw oraz referencje odbiorców dostaw potwierdzające, że zostały one wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia . Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne będą zmiany umowy :
a) zmiany terminu realizacji dostawy
b) zmiany terminu płatności faktur
wynikające w szczególności ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Dostawcy skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt. 6 zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena netto - znaczenie 100 %, max 100 pkt.
Ad 1. cena
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej
100 wskaźnik stały
W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona, w celu porównania ofert, na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacji.

Wykluczenia

Zgodnie z pkt. 4 zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SP. Z O.O.

Adres

Strefowa 3

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

Numer telefonu

87 615 21 05

Fax

87 615 21 06

NIP

8471438088

Tytuł projektu

Wdrożenie rekomendacji Strategii Wzorniczej w przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rolenco B.V. Jan van der Heydenstraat 28A, 2665 JA Bleiswijk Holandia
Data wpłynięcia oferty: 18.03.2019r.
Cena: 79000,00 EUR (342204,30 zł)
Liczba wyświetleń: 132