Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 01/02/2019/EUROS - sysytem wentylacji nadmuchowo-wyciągowej

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1167510

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 21.03.2019 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu dokumentu).
EUROS Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 12
63-500 Rojów
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
lub
Email: karol.cwikla@euros-konstrukcje.pl
Dodatkowych wyjaśnień udzielać będzie:
Karol Ćwikła, tel. 509 759 078, email: karol.cwikla@euros-konstrukcje.pl
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim chyba, że oferent zażyczy sobie również innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie oraz musi zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym
i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu postępowania opisanego i odwoływać się do specyfikacji - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać, co najmniej 24 miesięczną gwarancję.
W ofercie należy wskazać okres przyznawanej gwarancji na przedmiot zapytania ofertowego w pełnych miesiącach, liczonych od podpisania protokołu odbioru urządzenia
W ofercie należy wskazać czas reakcji serwisu – czasu przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego liczonego w pełnych godzinach od zgłoszenia. Czas ten nie może być dłuższy niż 48 h (2 dni robocze) od zgłoszenia.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (co najmniej 30 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
● wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
● zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.cwikla@euros-konstrukcje.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Ćwikła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 759 078

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

KODY CPV: 42520000-7 Urządzenia wentylacyjne


W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrzeszowski Miejscowość: Rojów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadania dotyczącego zakupu systemu wentylacji nadmuchowo-wyciągowej, zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego wytwarzania blachownic o zmiennej grubości środnika i szerokości pasów zewnętrznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Kredyt na innowacje technologiczne, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wyłonienia Dostawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych. W dokumencie znajduje się m. in. specyfikacja przedmiotu zapytania, opis oczekiwanego formatu oferty oraz warunki jej złożenia.

Przedmiot zamówienia

KODY CPV: 42520000-7 Urządzenia wentylacyjne


W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – System wentylacji nadmuchowo-wyciągowej

Elementy składowe:
System wentylacyjno-grzewczy: centrala wentylacyjno-grzewcza o wydajności min. 30.000 m3/h, składająca się z:
• dwóch wentylatorów jednostrumieniowych (nadmuchowy i wyciągowy ) o wydajności min. 30 000 m3/h każdy
• dwóch silników o mocy min. 11 kW każdy / razem min. 22 kW
• wymiennika ciepła typu spaliny-powietrze o mocy min. 400 kW
• palnika o mocy min. 390 kW
• obudowy z paneli z blachy stalowej, wypełnionej wełną mineralną
• klapy przestawnej do wyboru funkcji malowania, suszenia i przewietrzania
• krzyżowego wymiennika ciepła – rekuperatora
Sterownia: moduł sterujący oraz zestaw urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych, składający się z:
• modułu sterowniczego opartego na systemie mikroprocesorowym, sterującym pracą urządzeń w malarni
• modułu sterującego kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, układem blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizacją stanów awaryjnych
• modułu odczytu bieżącej temperatury
• modułu programowania czasu suszenia
• sygnalizator świetlny pracy komory
• blokada pracy przy otwartych drzwiach, automatyczne wyłączanie trybu pracy po otwarciu drzwi
System detekcji rozpuszczalników, składający się z:
• czujek równomiernie rozmieszczonych w całej malarni
• szafki sterującej pracą czujek
• sterownika umieszczonego w szafie sterującej całą malarnią

Podstawowe funkcjonalności/cechy:
• Czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz kanały nadmuchowe i wyciągowe wykonane z profili wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
• Kanały nadmuchowe zainstalowane pod sufitem
• Kanały wyciągowe rozmieszczone wzdłuż ścian
• System detekcji rozpuszczalników, który na bieżąco mierzy stężenie rozpuszczalników w malarni - w przypadku, gdy stężenie rozpuszczalników wzrasta do poziomu przekraczającego pierwszy stopień bezpieczeństwa automatycznie włącza się sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. W przypadku, gdy dalej wzrasta stężenie rozpuszczalników automatycznie przerywa się malowanie oraz włącza układ przewietrzania malarni. System jest aktywny zarówno podczas malowania, jak i podczas suszenia oraz wtedy, gdy malarnia nie pracuje
• System filtrów na kanałach odciągowych zainstalowanych przy podłodze

Kod CPV

42520000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia wentylacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: max 12 tygodni od podpisania umowy. Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego pod wskazany adres oraz zainstalowania przedmiotu postępowania w wyznaczonym miejscu.

Adres dostawy: ul. Hetmańska 12, 63-500 Rojów
Udokumentowaniem odbioru przedmiotu dostawy będzie podpisany obustronnie protokół odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zamówień na podobne systemy wentylacji nadmuchowo-wyciągowej. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży min. 3 listy referencyjnych z ostatnich 3 lat (liczonych do dnia zakończenia naboru ofert).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Oferenta postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.

Dodatkowe warunki

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi EUROS Sp. z o. o. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości/niejasności w treści postępowania ofertowego, w tym: specyfikacji, sposobu przyznawania punktacji itp., prosimy o zadawanie pytań.
Korespondencja dotycząca postępowania w tym: Pytania od oferentów, odpowiedzi na pytania, poprawki w dokumentach będzie dokonywana w formie pisemnej (mailowo lub na piśmie).
W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Jeżeli zajdzie taka konieczność z uwagi na wprowadzane zmiany, zostanie przedłużony termin na składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału
w postępowaniu określonego w punkcie 6 i 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki powstępowania) - wymienione w nawiasie przykłady stanowią katalog zamkniętych zdarzeń powodujących zamknięcie postępowania na każdym jego etapie. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania
w Bazie konkurencyjności.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego
w ofercie (zwłoki), Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
● Zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
● W przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 22 lit. a-e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena netto [Cn] - 80%
2. Termin gwarancji [Gw] - 10%
3. Termin dostawy [Td] - 10%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów wg wzoru:
PI= (Cn * 80%) + (Gw * 10%) + (Td * 10%)

Gdzie:
● Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 100,
● Uzyskane oceny będą zaokrąglane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,
● Ocenie będzie podlegać zaproponowana wartość sprzedaży oraz dostarczenia i montażu ocenianego przedmiotu zamówienia. Metoda wyliczenia punktacji uwzględnia również kryterium dotyczące terminu gwarancji oraz terminu dostawy.
● W momencie uzyskania ofert w walucie wartość oferty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – sporządzenia protokołu.

Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:
Co = (Najniższa zaproponowana cena / cena porównywanej oferty) * 100

Ad.2 Dla kryterium „Termin gwarancji” oferent, który zaproponuje najdłuższą gwarancję za przedmiot zamówienia, wyrażoną w pełnych miesiącach, liczoną od podpisania protokołu odbioru urządzania otrzyma komplet punktów (100 pkt.) a każdy kolejny zgodnie z poniższym wzorem:
Gw = (Gwarancja porównywanej oferty / Najdłuższa zaproponowana gwarancja) * 100

Ad.3 Dla kryterium „Termin dostawy” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.
Zaproponowany termin dostawy
(liczony od momentu podpisania umowy -wartość podana w pełnych tygodniach) Liczba przyznanych punktów
Do (=<) 12 tygodni od podpisania umowy 10
Do (=<) 11 tygodni od podpisania umowy 25
Do (=<) 10 tygodni od podpisania umowy 40
Do (=<) 9 tygodni od podpisania umowy 55
Do (=<) 8 tygodni od podpisania umowy 70
Do (=<) 7 tygodni od podpisania umowy 85
Do (=<) 6 tygodni od podpisania umowy 100

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP),
nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek uznaje się za spełniony jeśli oferent przedłoży stosowne oświadczenie, które jest elementem załącznika nr 1.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROS SP. Z O.O

Adres

Hetmańska 12

63-500 Rojów

wielkopolskie , ostrzeszowski

Numer telefonu

509759078

NIP

5140280752

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego wytwarzania blachownic o zmiennej grubości środnika i szerokości pasów zewnętrznych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1433/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o., ul. Sulmierzycka 17, 51-127 Wrocław, data wpływu 19.03.2019, 445 000,00zł netto
Liczba wyświetleń: 109