Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i dostawa prototypowej konstrukcji stalowej wózka regałowego

Data publikacji: 17.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1167459

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 26.02.2019 r. włącznie do godz. 14:00.
2. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty można składać:
a) W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format PDF), na adres e-mail: pawelgorecki@zrembud.com.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta 05/2019 Prototypowa konstrukcja stalowa wózka regałowego” lub
b) w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta – Wykonanie i dostawę prototypowej konstrukcji stalowej wózka regałowego – nr 05/2019” w siedzibie Zamawiającego PPHU Zrembud Spółka z o.o., ul. Mała Łąka 10; 43-400 Cieszyn.
4. Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z formy przewidzianych na składanie ofert.
6. O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na wskazany adres pocztowy lub adres email, a nie data stempla pocztowego / nadania przesyłki kurierskiej.
7. Po upływie terminu do składania oferty złożona oferta ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie, korekcie, uzupełnieniu.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawelgorecki@zrembud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Górecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

736 626 082

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa prototypowej konstrukcji stalowej wózka regałowego.
2. Materiał konstrukcji: Stal S355, orientacyjna masa konstrukcji: 800 kg.
3. Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych zamówienia wraz z dokumentacją niezbędnej do wyceny oferty mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Dostawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Cieszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją przez PPHU Zrembud Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00)

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa prototypowej konstrukcji stalowej wózka regałowego.
2. Materiał konstrukcji: Stal S355, orientacyjna masa konstrukcji: 800 kg.
3. Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych zamówienia wraz z dokumentacją niezbędnej do wyceny oferty mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Dostawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

44210000-5

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i części konstrukcji

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, że ujawnienie szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych zamówienia wraz z dokumentacją niezbędnej do wyceny oferty mogłaby mieć negatywny wpływ na konkurencyjność rynkową poprzez ujawnienie know-how Zamawiającego. Z tego względu konieczna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany Dostawcy, który przed jego otrzymaniem zawrze z Zamawiającym umowę o poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień złożonego zamówienia z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, wytycznych, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany przepisów krajowych,
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy– wg załącznika nr 1;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2
3. Umowa o poufności - wg załącznika nr 3
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych (kilka cen) oraz częściowych cen (obejmująca część zakresu zamówienia) .
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (okres związania ofertą)
6. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Kryteria wyboru oferty
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
c. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów obliczonej w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

Kryterium nr 1 : Cena oferowana brutto - waga 60%; maksymalna liczba punktów: 60; Sposób oceny: C= ( Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto badanej oferty) x 60 pkt

Kryterium nr 2: Czas realizacji zamówieni - waga 40%; maksymalna liczba punktów: 40;
• 6 tygodni - 0 pkt
• 5 tygodni – 10 pkt
• 4 tygodnie – 20 pkt
• 3 tygodnie – 30 pkt
• 1-2 tygodnie – 40 pkt

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
4. Całkowita liczba punktów dla ofert nieodrzuconych zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S = C + T
gdzie:
S - suma uzyskanych punktów
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferowana brutto”
T- ilość punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji zamówienia”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, a jego oferta uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
7. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty, które otrzymają tę samą ilość punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD W CIESZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Mała Łąka 10

43-400 Cieszyn

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

601618425

NIP

5480075235

Tytuł projektu

Opracowanie automatycznego regału szufladowego, wykorzystującego zmodyfikowane systemy regałów rzędowych odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0373/17-00
Liczba wyświetleń: 96