Strona główna
Logo unii europejskiej

Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej oraz świadczenie usług opieki pielęgniarskiej dla osób starszych pow. 60 r. życia, przebywających w trzech domach dziennego pobytu w Jaworkach gmina Szczawnica, w Niedzicy gmina Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gmina Czorsztyn - w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1167451

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do końca upływu dnia 26.02.2019 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
1. w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
2. w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej oraz świadczenie usług opieki pielęgniarskiej dla osób starszych pow. 60 r. życia, przebywających w trzech domach dziennego pobytu
w Jaworkach gmina Szczawnica, w Niedzicy gmina Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gmina Czorsztyn - w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 niezależnych części.

1. Część nr 1: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP w Jaworkach gmina Szczawnica dla max. 26 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

2. Część nr 2: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP w Niedzicy gmina Łapsze Niżne dla max. 22 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

3. Część nr 3: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP Kluszkowcach gmina Czorsztyn dla max. 22 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

4. Część nr 4: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP w Jaworkach gmina Szczawnica dla max. 26 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).

5. Część nr 5: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP w Niedzicy gmina Łapsze Niżne dla max. 22 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).

6. Część nr 6: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP Kluszkowcach gmina Czorsztyn dla max. 22 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nazwa zamówienia: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej oraz świadczenie usług opieki pielęgniarskiej dla osób starszych pow. 60 r. życia, przebywających w trzech domach dziennego pobytu
w Jaworkach gmina Szczawnica, w Niedzicy gmina Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gmina Czorsztyn - w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej oraz świadczenie usług opieki pielęgniarskiej dla osób starszych pow. 60 r. życia, przebywających w trzech domach dziennego pobytu
w Jaworkach gmina Szczawnica, w Niedzicy gmina Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gmina Czorsztyn - w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 niezależnych części.

1. Część nr 1: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP w Jaworkach gmina Szczawnica dla max. 26 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

2. Część nr 2: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP w Niedzicy gmina Łapsze Niżne dla max. 22 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

3. Część nr 3: Konsultacje lekarskie świadczone przez lekarza internistę lub lekarza medycyny rodzinnej w DDP Kluszkowcach gmina Czorsztyn dla max. 22 osób (max. 12 godz. w miesiącu tj.: po 3 godziny w tygodniu przez 10 miesięcy).

4. Część nr 4: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP w Jaworkach gmina Szczawnica dla max. 26 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).

5. Część nr 5: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP w Niedzicy gmina Łapsze Niżne dla max. 22 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).

6. Część nr 6: Świadczenie usług opieki pielęgniarskiej w DDP Kluszkowcach gmina Czorsztyn dla max. 22 osób (max. 40 godz. w miesiącu tj.: po 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy).
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121000-3 Usługi medyczne
85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: od marca 2019 do 31 grudnia 2019r. w każdej części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- w częściach 1-3 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować min. jedną osobą lekarzem internistą lub lekarzem rodzinnym czynnym w zawodzie lekarskim – odpowiednio do części.
- w częściach 4-6 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza czynną w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza – odpowiednio do części.

Warunki zmiany umowy

Zwarte zostały we wzorze umowy w zał. nr 2 do ogłoszenia w szczególności w § 11.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty wraz z formularzem cenowym – odpowiednio do części, na którą składa swoją ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Zwiększenie liczby godzin do nie więcej niż 50 %, co może być spowodowane dużym zapotrzebowaniem osób chętnych do korzystania z usług, co przełoży się na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 liczone po cenie jednostkowej za 1 godzinę świadczenia usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującym kryterium:
13.1 Cena – waga max. 100/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 100 pkt.
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. nie podlegają wykluczeniu:
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 216