Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/02/2019/3.2.1_POIR

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2019

Numer ogłoszenia

1167412

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.03.2019 .

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z wskazanych poniżej sposobów:
a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt II Zapytania ofertowego lub
b. w formie elektronicznej w postaci skanu na adres przetargi@stalmech.com
2. Do dnia 23 marca 2019 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dostawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony w formie raportu z negocjacji.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@stalmech.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Księżakowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

24 367 10 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego automatycznego systemu logistycznej obsługi wykrawarek laserowych do blach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: płocki Miejscowość: Nowa Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pt. „Nowoczesna linia produkcyjna do innowacyjnych wielofunkcyjnych logistycznych pojemników metalowych transportowo- magazynowych” w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego automatycznego systemu logistycznej obsługi wykrawarek laserowych do blach.

Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych ww. urządzenia zostały ujęte w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego, który to załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie przesłany jedynie do podmiotów, które zobowiążą się do zachowania poufności przesyłając zamawiającemu na adres email : sekretariat@stalmech.com pisemne zobowiązanie do zachowania poufności sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi upoważnieniami do reprezentowania oferenta przez osobę składającą oświadczenie .

Po przesłaniu podpisanego zobowiązania do zachowania poufności potencjalny oferent otrzyma dostęp do pełnego opisu przedmiotu (Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna zamówienia ) stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiającego.

Kod CPV

42965110-2

Nazwa kodu CPV

System składowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający informuje, iż zamówienie powinno zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 10.10.2019 – zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji do dnia 30.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot który w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonał zamówienia na dostawę co najmniej 2 urządzeń o zbliżonych parametrach do oferowanych

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna :
a. zawierać datę sporządzenia,
b. zawierać pełne dane rejestrowe i adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
c. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
d. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi; w wypadku podpisanie oferty przez inne osoby wymaga się złożenia dokumentu pełnomocnictwa
e. propozycję gwarancji – wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.
Dostawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony w formie raportu z negocjacji.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert .
Nie dopuszcza się: (i) składania ofert częściowych, (ii) ofert wariantowych oraz (iii) wariantowości cen.
7.Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, jeśli przesłanka konieczności ich złożenia powstanie po dniu zawarcia umowy z wybranym oferentem.
8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dostawca może zaproponować takie rozwiązanie, które będą spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne i standardy jakościowe, co określone w specyfikacji technicznej - załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna. Dostawca zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane przez niego urządzenie posiada parametry techniczne równoważne do wskazanych w załączniku nr 2- Specyfikacja techniczna.
9. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
10.Wszelkie koszty związane z udziałem Oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi Oferent.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego , czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w wypadku unieważnienia przez niego postępowania.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

4. Minimalne warunki dokonywania płatności:.
Do ustalenia – w przypadku występowania zapłaty dużych rat płatność może być wymagane przedstawienie gwarancji bankowej na wartość 100 % wartości maszyn
5. Minimalne warunki gwarancyjne i serwisu
a. Minimum 24 miesięcy od chwili dostarczenia i uruchomienia urządzeń objętych umową.
b. W okresie gwarancji reakcja serwisu będzie do 24 godzin .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Oświadczenie o zachowaniu poufności - Załacznik nr.1
2.Oferta załącznik nr.3

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, jeśli przesłanka konieczności ich złożenia powstanie po dniu zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
Lp. /Kryterium /Metodologia przyznawania punktów /Waga
1/ Cena/ Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów. /90%
2 /Gwarancja/Ofercie oferującej najdłuższą gwarancje przyznanych zostanie 100 pkt. kolejnej ofercie 35 pkt mniej, itd. aż do momentu gdy kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie lub braku załączonej analizy punkty nie zostaną przyznane.. /10%

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
Zamawiający zastrzega prawo do sprawdzenia deklarowanych parametrów urządzenia przed złożeniem zamówienia osobiście w zakładzie oferenta lub innym uzgodnionym miejscu .

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
▪ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
▪ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
▪ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„STALMECH” BOGUMIŁ KSIĘŻAKOWSKI

Adres

Otolińska 18 C

09-407 Płock

mazowieckie , Płock

Numer telefonu

+48243671008

Fax

+48243673300

NIP

7741004288

Tytuł projektu

Nowoczesna linia produkcyjna do innowacyjnych wielofunkcyjnych logistycznych pojemników metalowych transportowo- magazynowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0012/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Europa Systems Spółka z o.o.,
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
Data wpłynięcia oferty : 2019-03-22
Liczba wyświetleń: 333