Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1167367

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2019r. o godzinie: 12:00. Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu oraz niniejszym ogłoszeniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego wskazany w rozdziale I załączonego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania kopercie, osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Majoch Hejmej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 600 200 045

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1(2) do niniejszego ogłoszenia, tj.:
Celem realizowanego projektu jest zakup ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego przeznaczonego do realizacji szkoleń Business Sea Experience (BSE). Jachty mają mieć możliwość bezpiecznej żeglugi oraz posiadać udogodnienia dla osób o niższej sprawności fizycznej. Mają spełniać wymagania przedstawicieli biznesu, do których kierowana jest oferta BSE.
Aby spełnić warunki w/w powyżej jacht powinien wyposażony być jak poniżej:
1) Duża bezpieczna rozkładana platforma rufowa mająca zapewnić bezpieczne wejście na pokład dla osób o ograniczonych możliwościach fizycznych i niepełnosprawnych w tym min. wjazdu wózka inwalidzkiego z keji
2) Ster strumieniowy dziobowy z systemem obsługi przy stanowisku skippera ułatwiający manewrowanie w porcie
3) Dwa koła sterowe umożliwiające swobodną komunikacje w kokpicie, szczególnie ważne dla osób o ograniczeniach ruchowych
4) Siedziska dla skippera tylne i boczne
5) Żagiel fok samohalsujący regulowany z pozycji skippera
6) System refowania grota
7) Regulacje żagli sprowadzane wprost do stanowiska skippera
8) Wydatne i energooszczędne zintegrowane ogrzewanie pod pokładem, aby wydłużyć okres prowadzenia szkoleń o wiosnę i jesień
9) Środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami rejestracji pod polską banderą
Celem spełnienia warunku dotyczącego wyposażenia hotelowego adekwatnego do oczekiwań przedstawicieli biznesu będących klientami szkoleń BSE jacht musi być wyposażony w:
1) Ekran TV i system nagłośnienia w salonie
2) Teak w kokpicie w wersji sztucznej – łatwiejszy w utrzymania od drewna naturalnego
3) Elektryczna winda kotwiczna
4) Prysznic w kokpicie i drabinka kąpielowa na rufie
5) Inwerter prądu
6) Na wyposażeniu dwie lodówki
7) Zbiornik na nieczystą wodę
8) Uchwyty w toaletach i prysznicach z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i niepełnosprawnych.
Celem spełnienia warunku dotyczącego dzielności morskiej i eksploatacji w warunkach morskich jacht musi być wyposażony w:
1) System nawigacji: mapy elektroniczne w formie chartplottera, system identyfikacji morskiej AIS, autopilot, zegary elektroniczne z podstawowymi informacjami nt. parametrów żeglugi (tri data), radio morskie VHF
2) Silnik o mocy min. 50 KM ze względów bezpieczeństwa, w przypadku sztormowania pod fale w warunkach morskich
3) Dodatkowe baterie zasilające

2. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

3. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizowanego projektu jest zakup ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego przeznaczonego do realizacji szkoleń Business Sea Experience (BSE). Jachty mają mieć możliwość bezpiecznej żeglugi oraz posiadać udogodnienia dla osób o niższej sprawności fizycznej. Mają spełniać wymagania przedstawicieli biznesu, do których kierowana jest oferta BSE.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego w ramach projektu „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1(2) do niniejszego ogłoszenia, tj.:
Celem realizowanego projektu jest zakup ośmioosobowego jachtu żaglowego pełnomorskiego przeznaczonego do realizacji szkoleń Business Sea Experience (BSE). Jachty mają mieć możliwość bezpiecznej żeglugi oraz posiadać udogodnienia dla osób o niższej sprawności fizycznej. Mają spełniać wymagania przedstawicieli biznesu, do których kierowana jest oferta BSE.
Aby spełnić warunki w/w powyżej jacht powinien wyposażony być jak poniżej:
1) Duża bezpieczna rozkładana platforma rufowa mająca zapewnić bezpieczne wejście na pokład dla osób o ograniczonych możliwościach fizycznych i niepełnosprawnych w tym min. wjazdu wózka inwalidzkiego z keji
2) Ster strumieniowy dziobowy z systemem obsługi przy stanowisku skippera ułatwiający manewrowanie w porcie
3) Dwa koła sterowe umożliwiające swobodną komunikacje w kokpicie, szczególnie ważne dla osób o ograniczeniach ruchowych
4) Siedziska dla skippera tylne i boczne
5) Żagiel fok samohalsujący regulowany z pozycji skippera
6) System refowania grota
7) Regulacje żagli sprowadzane wprost do stanowiska skippera
8) Wydatne i energooszczędne zintegrowane ogrzewanie pod pokładem, aby wydłużyć okres prowadzenia szkoleń o wiosnę i jesień
9) Środki ratunkowe zgodnie z wymaganiami rejestracji pod polską banderą
Celem spełnienia warunku dotyczącego wyposażenia hotelowego adekwatnego do oczekiwań przedstawicieli biznesu będących klientami szkoleń BSE jacht musi być wyposażony w:
1) Ekran TV i system nagłośnienia w salonie
2) Teak w kokpicie w wersji sztucznej – łatwiejszy w utrzymania od drewna naturalnego
3) Elektryczna winda kotwiczna
4) Prysznic w kokpicie i drabinka kąpielowa na rufie
5) Inwerter prądu
6) Na wyposażeniu dwie lodówki
7) Zbiornik na nieczystą wodę
8) Uchwyty w toaletach i prysznicach z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i niepełnosprawnych.
Celem spełnienia warunku dotyczącego dzielności morskiej i eksploatacji w warunkach morskich jacht musi być wyposażony w:
1) System nawigacji: mapy elektroniczne w formie chartplottera, system identyfikacji morskiej AIS, autopilot, zegary elektroniczne z podstawowymi informacjami nt. parametrów żeglugi (tri data), radio morskie VHF
2) Silnik o mocy min. 50 KM ze względów bezpieczeństwa, w przypadku sztormowania pod fale w warunkach morskich
3) Dodatkowe baterie zasilające

2. Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy.

3. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne

Kod CPV

34520000-8

Nazwa kodu CPV

Łodzie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 34500000-8 (łodzie); 34522000-2 (łodzie rekreacyjne i sportowe).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od formułowania szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający opisał warunki zmiany przyszłej umowy z projekcie umowy, który zawarty został w załączniku nr 3 do zapytania, tj.:

"§ 9. Zmiany Umowy
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) w wyniku zmiany harmonogramu, wg. którego rozliczana jest realizacja projektu pn. „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju jachtu;
4) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/ transportu oferowanego rodzaju jachtu;
W przedstawionych powyżej przypadku wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy, w zakresie terminu wypłaty zaliczki, o której mowa szczegółowo w § 3 ust. 3 pkt 1 Umowy, w przypadku wydłużonego procesu oczekiwania na wypłatę środków finansowych przez instytucję pośredniczącą za pośrednictwem, której realizowany jest projekt „Rozwój przez innowację BSE – usługę w branży szkoleniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.
4. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk z CEDiG, odpis
z KRS);
3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ramach prowadzonego postępowania, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert, tj.:

1) Cena netto (PLN) – 60%
P= (CN / COB x 60%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena netto oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena netto zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
60% – waga kryterium.

2) Okres gwarancji – 15%
P= (GOB / GN x 15%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji”
GN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
15% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji wynoszący do 12 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 24 miesięcy: 5 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 48 miesięcy: 10 pkt;
- okres gwarancji wynoszący do 60 miesięcy: 15 pkt;

3) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego – 15%
P= (SOB / SN x 15%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Czas reakcji serwisu gwarancyjnego”
SN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
SOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
15% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 6 godzin od momentu zgłoszenia: 15 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 12 godzin od momentu zgłoszenia: 10 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 18 godzin od momentu zgłoszenia: 5 pkt;
- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynoszący do 24 godziny od momentu zgłoszenia: 0 pkt;

4) Klauzule społeczne za pośrednictwem, których wykonawca posiada uprawnienie do zaangażowania do realizacji przedmiotowego postępowania osoby posiadające nw. status – 10%, tj.:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

P= (KSOB / KSN x 10%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”,
KSN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
KSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
10% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 10 pkt;
- Niezastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 0 pkt;

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali warunku dotyczącego bezstronności, o którym mowa w Rozdziale VIII zapytania ofertowego oraz w sekcji dot. warunków udziału w postępowaniu w niniejszym ogłoszeniu.

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie udzielił wyjaśnień w ramach prowadzonej przez zamawiającego procedury wyjaśnienia poziomu zaoferowanej przez wykonawcę ceny o której mowa w rozdziale IV pkt 9 zapytania;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA HETAIROS

Adres

11-041 Łupstych

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

48600200045

NIP

9462661048

Tytuł projektu

Rozwój przez innowację BSE- usługę w branży szkoleniowej

Numer projektu

RPWM.01.03.02-28-0018/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hanse Sverige – BohusCharter AB,
Strandvagen 3, 45390 Ljungskile, Sweden
Wartość oferty netto: 1 004 191,19 zł
Oferta wpłynęła w dniu 19.03.2019r.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, zgodnie z ustanowionymi warunkami udziału w postępowaniu, złożył ofertę zgodną ze wszystkimi wymaganiami formalno-prawnymi przedstawionymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 15.02.2019r. Wykonawca wykazał ponadto warunki podmiotowe dotyczące wymaganej bezstronności wobec zamawiającego. Oferta wskazanego wykonawcy zgodnie z ustanowionymi kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów. W załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia przedstawiono szczegółową informację nt. wykonawców, którzy przystąpili do postępowania oraz zaoferowanych przez nich wartości w ramach ustanowionych kryteriów oceny ofert.

Informację o ofertach odrzuconych:
Zamawiający w związku z zapisami Rozdziału XII pkt 2 zapytania ofertowego z dnia 15 lutego 2019r. odrzuca w przedmiotowym postępowaniu ofertę wykonawcy UVALA BALUNI, ponieważ złożona oferta pozostaje niezgodna z wymaganiami zamawiającego w zakresie wymaganego terminu wykonania zamówienia. Zamawiający w treści zapytania ofertowego wskazał, że wymagany termin wykonania zamówienia to 30.09.2019r. natomiast wskazany powyżej wykonawca zaoferował termin określony jako kwiecień 2020r. Ponadto wykonawca w złożonej ofercie nie potwierdził możliwości zaoferowania rozwiązań określonych przez zamawiającego w punkcie 1 ppkt 1, 9 oraz w punkcie 2 ppkt 2, 3, 7 i 8 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.

Zamawiający w związku z zapisami Rozdziału XII pkt 2 zapytania ofertowego z dnia 15 lutego 2019r. odrzuca w przedmiotowym postępowaniu ofertę wykonawcy HUZAR BOATS VENDURI Tymon Butkiewicz, ponieważ złożona oferta pozostaje niezgodna z wymaganiami zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych. Wykonawca w złożonej ofercie nie potwierdził możliwości zaoferowania rozwiązań określonych przez zamawiającego w punkcie 1 ppkt 1, 4, 5, 7, 8 oraz w punkcie 3 ppkt 2, 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.
Liczba wyświetleń: 111