Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1167351

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Sekretariat
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2019 r., o godz. 14:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
5. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA POSTĘPOWANIE: „Dostawę wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających” Nie otwierać przed dniem 26.02.2019 r. przed godz. 14:00. Nr postępowania: TECH2/2019/CNC/1” Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Chabros-Jaklik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604283587

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa wyposażenia: Pracownia programowania obrabiarek skrawających

Przedmiot zamówienia

Oprogramowanie typu EdgeCAM-edukacja – lub równoważny Wersja, min.: 2018 w języku polskim,
pakiet edukacyjny do nauki technik Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM
Skład zestawu dla całej szkoły, min.:
• Program Educational (wersja jednostanowiskowa)
• Program Student Edition (wersja wielostanowiskowa)
• Książka. Materiały szkoleniowe
• przewodnik po oprogramowaniu
• zestaw przykładów i ćwiczeń

Frezarka CNC Centrum obróbcze z systemem sterowania FANUC wymiary stołu, min.: 200 x 600 mm
suw stołu w osi x, min.: 350 mm
suw stołu w osi y, min.: 240 mm
pionowy skok wrzeciona, min.: 310 mm
rowki t (szerokość/długość/ilość), min.: 12/45/4
maksymalna masa obrabianego elementu, min.: 50 kg
stożek wrzeciona, min.: r8
odległość pomiędzy wrzecionem a kolumną, min.: 268 mm
odległość od wrzeciona do powierzchni stołu, min.: 38-348 mm
moc silnika głównego, min.: 1 kw
moc posuwu osi x/y/z, min.: 6nm/6nm/6nm
szybki przesuw osi x/y/z, min.: 4000 mm/min
prędkość posuwu osi x/y/z, min.: 0-3000 mm/min
dokładność pozycjonowania, min.: 0,001 mm
obroty wrzeciona, min.: 0-6000 obr/min
wymiary, min.: 1480x1300x1850 mm

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 Pomoce dydaktyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – brak szczegółowych warunków,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak szczegółowych warunków,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – brak szczegółowych warunków.

Dodatkowe warunki

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w stosunku do obowiązujących na chwilę podpisania niniejszej umowy w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110), uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 poz. 2168, ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2017 r. poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) wystąpi siła wyższa, to jest zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły wyższej;
3) gdy po podpisaniu umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania umowy i/lub korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzętu lub zmianę sprzętu, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób i adresów, o których mowa w §10, które to zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również za pomocą faksu lub e-maila).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) o tym, że nie jest powiązany z Zamawiającym

Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (np. jeśli Wykonawca odwołuje się do doświadczenia innego podmiotu, Wykonawca powinien złożyć właściwe i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia przez inny podmiot).
3. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń
Oświadczenia, składane przez Wykonawcę, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga)
1. Cena 100

2. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
3. Zamawiający udzieli zamówienia dla danej części Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SANOCKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. GRZEGORZA Z SANOKA W SANOKU

Adres

Stróżowska 15

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

134653951

Fax

134653961

NIP

6871447380

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0009/18-00

Inne źródła finansowania

Zakup w ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0009/18.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione.
Liczba wyświetleń: 274