Strona główna
Logo unii europejskiej

świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-03-2019

Numer ogłoszenia

1167341

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 22.03.2019r. o godzinie 12:30. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania z stempla pocztowego a w przypadku złożenia oferty osobiście decyduje data i godzina wpływu oferty do biura IT Systems and Solutions sp. z o.o. wskazanego poniżej. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce składania ofert:
• Biuro IT Systems and Solutions sp. z o.o. ul. Syta 68A, 02 - 993 Warszawa
3. Dopuszczalna forma składania ofert:
a) przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres biura projektu podany wyżej.
b) osobiście w Biurze IT Systems and Solutions Sp. z o.o. ul. Syta 68A, 02 - 993 Warszawa
Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność. Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: zapytanie ofertowe w ramach projektu „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” z dopiskiem odpowiednio: „Zadanie 1” lub „Zadanie 2”. W wyżej wymienionej formie oferty należy składać oddzielnie na każde Zadanie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nie@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Fuks

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 591 55 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” które to usługi składają się z 2 Zadań:

a. Zadanie nr. 1, składające się z 2 części:
i. 1A - Usługa udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej. Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.
ii. 1B - Usługa udostępnienia infrastruktury zabezpieczeń. Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.

b. Zadanie nr. 2 – Dla infrastruktury zdefiniowanej w zadaniu 1 wyżej, usługa udostępnienia oprogramowania specjalistycznego w zakresie monitoringu, zarządzania oraz kontroli dostępu . Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

1. Powyższa usługa została podzielona na dwa zadania:
a. Zadanie nr. 1, składające się z 2 części:
i. 1A - Usługa udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej. Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.
ii. 1B - Usługa udostępnienia infrastruktury zabezpieczeń. Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.
b. Zadanie nr. 2 – Dla infrastruktury zdefiniowanej w zadaniu 1 wyżej, usługa udostępnienia oprogramowania specjalistycznego w zakresie monitoringu, zarządzania oraz kontroli dostępu . Szczegółowy opis oraz wymagania zawiera Załącznik nr 1.

2. Zakres wykonania Zadania nr 1A obejmuje udostępnienie następującej infrastruktury teleinformatycznej:
a. Serwery,
b. Macierze dyskowe
c. Serwer składowania kopii zapasowych
d. Sieć LAN,
e. Sieć SAN,
opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zapytania.

3. Zakres wykonania Zadania nr 1B obejmuje udostępnienie następującej infrastruktury zabezpieczeń:
a. System kopii zapasowych,
b. System zabezpieczeń punktu styku,
c. System ochrony aplikacji webowych,
d. System zabezpieczeń baz danych,
e. System GRC,
f. System do ochrony AV,
g. System równoważenia obciążenia,
opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zapytania.

4. Zakres wykonania Zadania nr 2 obejmuje usługę udostępnienia oprogramowania specjalistycznego w zakresie monitoringu, zarządzania oraz kontroli dostępu składającego się z następujących elementów:
a. System kontroli dostępu uprzywilejowanego,
b. System monitorowania infrastruktury,
c. System monitorowania aplikacji,
d. System zarządzania serwerami,
e. System zarządzania procesem obsługi zgłoszeń serwisowych
opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zapytania.

Infrastruktura, o której mowa w pkt. 1-3 powyżej ma zostać zlokalizowana w dwóch ośrodkach przetwarzania danych, zlokalizowanych na terenie Polski. Transport tej infrastruktury do i z wybranych przez Zamawiającego lokalizacji zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Czynności serwisowe będą się odbywać w powyższych dwóch lokalizacjach, a w przypadku czynności serwisowych wymagających wymiany elementów infrastruktury lub przewiezienia do miejsca naprawy, transport tych elementów infrastruktury do i z wybranych przez Zamawiającego lokalizacji zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Lokalizacja ośrodków przetwarzania danych, w których zlokalizowana będzie infrastruktura mogą ulegać zmianie w toku realizacji umowy, w uzasadnionych przypadkach z tym, że lokalizacje te będą się zawsze znajdować na terenie Polski.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla obu zadań: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2021 roku.

- Forma i sposób rozliczania prac: rozliczenie prac następować będzie na podstawie faktury VAT i w cyklach miesięcznych rozliczanych z dołu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wskazanych w postępowaniu warunków ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi kryteriami:
A. Dla zadania nr. 1:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla tego Zadania nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny i wagami:
1. Cena jednostkowa świadczenia usługi na okres 1 miesiąca „C” – waga 70% , (70% = 70 pkt).
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto usługi za okres jednego miesiąca, o której mowa w rozdziale II pkt. 2 i 3 oraz w Załączniku nr 1 do zapytania podanej przez Wykonawcę na druku ofertowym (Załącznik nr 5 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C=Cn/Co * 70 pkt.
Gdzie:
Cn - cena netto oferty najtańszej
Co - cena netto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 70 pkt.
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi, o którym mowa w rozdziale II - „D” – waga 20% = 20 pkt .
Za zaoferowanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale II w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższą regułą:
• od 11 do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 15 pkt;
• od 21 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 10 pkt;
• od 31 do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 5 pkt;
• powyżej 41 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 0 pkt.
Uwaga:
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 wynosi 50 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie termin realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 50 dni, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.
3. Gwarantowany czas naprawy – przywrócenia pełnej funkcjonalności usługi „E”– waga 10% = 10 pkt.
Określa czas liczony w godzinach od momentu zdiagnozowania awarii sprzętowej do momentu jej usunięcia.
Za zaoferowanie Gwarantowany czas naprawy w okresie do 5 godzin od momentu zdiagnozowania awarii sprzętowej, oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższą regułą:
• od 6 godzin do 24 godzin od momentu zdiagnozowania awarii sprzętowej E = 5 pkt;
• powyżej 24 godzin od momentu zdiagnozowania awarii sprzętowej E = 0 pkt;.

UWAGA: Maksymalny gwarantowany czas naprawy dla Zadania nr 1 wynosi: 48 godzin.

4. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów:
a. cena za 1 miesiąc świadczenia usługi „C” – waga 70% = 70 pkt,
b. termin rozpoczęcia świadczenia usługi „D” – waga 20% = 20 pkt
c. gwarantowany czas naprawy „E” – waga 10% = 10 pkt
LP = C + D + E
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę wynosi max LP = 100 pkt.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów (LP).

B. Dla Zadania nr. 2:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny i wagami:
1. Cena jednostkowa świadczenia usługi opisanej w Zadaniu nr 2 na okres 1 miesiąca „C” – waga 80% , (80% = 80 pkt).
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto usługi zadania nr 2 za okres jednego miesiąca, o której mowa w rozdziale II pkt. 4 oraz w Załączniku nr 1 do zapytania podanej przez Wykonawcę na druku ofertowym (Załącznik nr 5 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C=Cn/Co * 80 pkt.
Gdzie:
Cn - cena netto oferty najtańszej
Co - cena netto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 80 pkt.
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi, o którym mowa w rozdziale II - „D” – waga 20% = 20 pkt .
Za zaoferowanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale II w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższą regułą:

• od 11 do 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 15 pkt;
• od 21 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 10 pkt;
• od 31 do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 5 pkt;
• powyżej 41 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy D = 0 pkt.
Uwaga:
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 wynosi 50 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie termin realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 50 dni, to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem.

3. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów:
d. cena za 1 miesiąc świadczenia usługi „C” – waga 70% = 80 pkt,
e. termin rozpoczęcia świadczenia usługi „D” – waga 20% = 20 pkt

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez ofertę wynosi max LP = 100 pkt.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów (LP).

Wykluczenia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.

Adres

Puławska 469

02-844 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22595580

Fax

224688848

NIP

5272605731

Tytuł projektu

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Dotyczy Zadanie nr 1:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na Zadanie nr 1. Oferta spełniała wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
W dniu 08.05.2019 roku Oferent wycofał się z trwającego procesu w ramach postępowania dotyczącego Zadania nr 1 i powiadomił Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania Umowy z Zamawiającym.

Dotyczy Zadanie nr 2:
Nie wpłynęła żadna oferta na Zadanie nr 2.
Liczba wyświetleń: 189