Strona główna
Logo unii europejskiej

Ramię robota

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-02-2019

Numer ogłoszenia

1167337

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja dotyczy:
1. Przedłużenie terminu składania ofert
2. Zawężeniu listy wymagalnych kryteriów merytorycznych
3. Uwzględnienie zmiany w Ocenie Ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Kryteria Formalne:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: oferty@dtpoland.com. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Kryteria Formalne:
Oferta musi zawierać:
a) Nazwę i Adres Oferenta
b) Informację na temat parametrów technicznych elementów zamówienia
c) Cenę Netto w PLN za poszczególne elementy zamówienia
(W przypadku Oferentów, którzy wyrażą cenę oferty w innych walutach niż PLN, dla celów wyborów oferty, Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu otwarcia ofert. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu, o którym mowa powyżej,
Zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem. Ryzyko kursowe ponosi
Zamawiający. Cena oferty w przypadku Oferentów niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej jest ceną netto, wyrażoną w PLN lub w walucie kraju miejsca siedziby lub
zamieszkania Wykonawcy (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce),
obejmująca wszelkie koszty związane wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena Oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
d) Informację dotyczącą okresu subskrypcji
e) Maksymalny czas realizacji zamówienia
f) Datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu oferty)
g) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim lub angielskim
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji oraz ofert
niespełniających minimalnych parametrów technicznych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@dtpoland.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kozłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 432 9010

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ramię robota o parametrach podanych w zaproszeniu do oferty

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: ZIELONA GÓRA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie stanowiska - prototypu środowiska przemysłowego do realizacji zamierzeń projektu B+R
- ramię robotyczne o parametrach technicznych podanych poniżej, do wykonywania programowalnych ruchów z dużą dokładnością, z możliwością zdalnego sterowania przez API.

Przedmiot zamówienia

Wymagania techniczne (Kryteria Merytoryczne Wymagalne):
• Typ robota: Arm
• Liczba stopni swobody: 6 obrotowych przegubów
• Zasięg minimalny: 1.3 m
• Udźwig minimalny: 4 kg
• Powtarzalność pozycjonowania: ± 0.1 mm
• Prędkość zmiany pozycji: 90°/s dla każdego przegubu
• Protokoły komunikacyjne: TCP/IP 1000 Mbit, Ethernet socket, modbus TCP & EtherNet/IP Adapter, Profinet
• Programowanie: możliwość zdalnego sterowania przez API
• Współpraca z ludźmi: Spełnianie poziomu bezpieczeństwa wg normy EN ISO 13849-1:2008
• Interfejsy:
o Controller I/O,
o Safety I/O.
o Configurable I/O. 24V
o General purpose Digital and Analog I/O. 24V
o Tool I/O, 12 V/24 V 600 mA in tool, Lumberg RKMV 8-354.
o Ethernet

Wymagania techniczne dodatkowe (Kryterium Merytoryczne Opcjonalne)
- Zakres sterowania przegubów: ± 360° (720°) dla każdego przegubu

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez obie strony
umowy /zamówienia na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy elementy zamówienia
w terminie 14 dni kalendarzowych od w/w terminu rozpoczęcia realizacji. Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany w/w terminów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności – po uprzednim uzgodnieniu z Oferentem. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego
oraz Oferenta.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez obie strony
umowy /zamówienia na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy elementy zamówienia
w terminie 14 dni kalendarzowych od w/w terminu rozpoczęcia realizacji. Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany w/w terminów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności – po uprzednim
uzgodnieniu z Oferentem. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Zamawiającego
oraz Oferenta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod
warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
a) Terminy i warunki realizacji zamówienia
b) Terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i
zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów technicznych
i użytkowych);
c) Terminy i warunki płatności
d) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) Inne okoliczności losowe
Powyższe zamiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Oferent zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane według następujących kroków :
1. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych – niespełnienie przynajmniej jednego z kryteriów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Spełnienie wszystkich Kryteriów Merytorycznych Wymagalnych – niespełnienie przynajmniej jednego z kryteriów skutkować będzie odrzuceniem oferty
3. Cena oferty
4. Kryterium Merytoryczne Opcjonalne - brane pod uwagę w przypadku uzyskania ofert o tej samej liczbie punktów w procesie oceny.
________________________________________
• Liczba stopni swobody: 6 obrotowych przegubów - 20 pkt
• Zasięg >= 1.3 m - 15 pkt.
• Powtarzalność pozycjonowania: ± 0.1 mm - 15 pkt
• Protokoły komunikacyjne: TCP/IP 1000 Mbit, Ethernet socket, modbus TCP & EtherNet/IP Adapter, Profinet -
• Programowanie: możliwość zdalnego sterowania przez API - 30pkt;
• Współpraca z ludźmi: Spełnianie poziomu bezpieczeństwa wg normy EN ISO 13849-1:2008 - 20pkt

Oferty o najwyższej liczbie punktów (do 5 najwyżej ocenionych ofert) poddane będą ocenie poziomu cenowego.
_____________________________________________________
Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty
C=(Najniższa cena oferty)/(Cena oferty badanej)*50
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa łączna ilość uzyskanych punktów (max. 150 punktów ).
Pozostałe oferty uzyskują kolejne lokaty.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od upływu
terminu składania ofert.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku Oferentów, decydującym czynnikiem będzie
większa sumaryczna liczba punktów.

W sytuacji, kiedy w wyniku oceny Kryteriów Merytorycznych oraz cenowych wyłonione będą oferty o tej samej liczbie punktów, preferowane będą oferty spełniające Kryterium Merytoryczne Opcjonalne.

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z
Zamawiającym w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) Pokrewieństw drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DTP SP. Z O.O.

Adres

Nowy Kisielin-A. Wysockiego 4

66-002 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

+48684329010

NIP

7792412703

Tytuł projektu

Opracowanie przez firmę DTP w Zielonej Górze systemu wsparcia customizowanych procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów.

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

adva s.c.
ul.Pucka 35 a
81-036 Gdynia

data wpłynięcia: 22.02.2019
cena: 109 843,80 zł netto.
Liczba wyświetleń: 442