Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów o wysokiej wytrzymałości

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1167334

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert - do 4 marca 2019.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 25 lutego 2019 r. w jednej z następujących form:
- pisemnie na adres Zamawiającego,
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,
- e-mailem
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty, wysłania e-maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marketing@moratex.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Gątkowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów o wysokiej wytrzymałości
- tkanina paraaramidowa,
- preimpregnat paraaramidowy,
- blacha ze stopu tytanu,
- kształtki ceramiczne Al2O3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu "Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji"

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów o wysokiej wytrzymałości
- tkanina paraaramidowa,
- preimpregnat paraaramidowy,
- blacha ze stopu tytanu,
- kształtki ceramiczne Al2O3.
Szaczgółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Kod CPV

19000000-6

Nazwa kodu CPV

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania dostawy: 15 marca 2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Kryterium: „Cena oferty brutto”
a. znaczenie kryterium (C) – 100%
b. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena oferty brutto”:
C= (Cmin / Co) x 100 pkt.
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty brutto”,
Cmin – cena najtańszej oferty brutto,
Co – cena oferty badanej brutto.
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena oferty brutto”, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

Adres

Marii Skłodowskiej-Curie 3

90-505 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426373710

Fax

426369226

NIP

7240000210

Tytuł projektu

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

CZĘŚĆ 1 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI 1 - BRAK OFERT;
CZĘŚĆ 2 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI 2 - CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY PRZEKRACZA ŚRODKI NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA;
CZĘŚĆ 3 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI 3, BRAK OFERT NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU, OFERTA ODRZUCONA - PRZEDMIOT OFERTY NIEZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSTAWIONYMI W OGŁOSZENIU W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI;
CZEŚĆ 4 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI 4 - CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY PRZEKRACZA ŚRODKI NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA;
Liczba wyświetleń: 219